Projekteringsprocessen
Construction Management
Byggprocessen
2
Påverkan från omvärlden
•
•
•
•
•
•
•
Samhällsförändringar
Politiska förändringar
Finansiella förutsättningar
Lokala opinioner
Verksamhetsutveckling
Tekniska förändringar
Kunskapsutveckling
Construction Management
Intressenter
Ägare
Nyttjare
Fastighetsföretaget
Förvaltare
Övriga
Samhället
Byggföretag
Kreditgivare
Anställda
Real estate Management
Beställarens kravformulering
Formulera
krav och
behov
Utvärdera
Programarbete
Kommunicera
Testa
Uppdatera
och revidera
Construction Management
Informationsbehov i
projekteringsprocessen
• Brukarna och deras krav
• Krav från samhället
• Funktionskrav
• Program
• Utförandekrav
• Beskrivningar
• Ritningar
• Kalkyler i olika skeden
Construction Management
Programmet ett styrinstrument för
byggprocessen
• Beställningsunderlag för projektering
• Verifikation av målsättningar
• Verksamhetsrelaterade
• Objektsrelaterade
• Ekonomiska
• Prövning mot uppställda krav
Construction Management
Krav från brukare
•
•
•
•
•
•
•
Verksamhetsanpassning
Yttre och inre miljö
Kommunikation och tillgänglighet
Utrymmesbehov
Kostnader
Flexibilitet och expansionsmöjligheter
Inflyttningstid
Construction Management
Byggherrens dilemma
Brukaren känd – okänd
– Olika angreppssätt
– Svårt veta vad som värderas i en föränderlig värld
Få brukaren att förstå
– Sin roll i byggprocessen
• När påverka, när vara delaktig
– Språkbruket
• Ofta missförstånd
– Vidga brukarens referensram
• Pedagogiskförmåga
Hantera olika, ofta motstridiga, krav
Krav från förvaltare/ägare
•
•
•
•
•
•
•
Yttre och inre miljö
Kommunikation och tillgänglighet
Utrymmesbehov
Tid för genomförande
Resurs- och kapitalutnyttjande
Markutnyttjande
Underhåll och driftekonomi
Construction Management
Krav från samhället
•
•
•
•
•
Yttre och inre miljö
Tillgänglighet
Uppfyllande av lagar och normer
Beaktande av restriktioner
Markutnyttjande
Construction Management
Lagar och normer som påverkar
byggandet
•
•
•
•
Plan- och bygglagen (PBL)
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Miljöbalken (MB)
Arbetsmiljölagen (AML)
• Föreskrifter
• Boverkets byggregler (BBR)
• Eurocode
• SIS standarder
• ISO 9000 Kvalitetsledningssystem
• ISO 14000 Miljöledningssystem
Construction Management
Olika typer av programarbete
• Strategiskt program
• Verksamhetsbeskrivning
• Översiktligt lokalprogram
• Taktiskt utrymmesprogram
• Byggnads- och platsrelaterad kravformulering
• Tidsmässig och ekonomisk planering
• Operativt byggnadsprogram
• Lokal och byggnadsprogram
Construction Management
Program
• Verksamhetsanalys
• Lokalprogram
• Behov och funktionskrav
• Tekniskt program
• Krav på exempelvis byggteknik och installationer
• Miljöprogram
• Lokaliseringsutredning
• Ekonomi
• Alternativkalkyler
• Tidplan
Construction Management
Alternativa lösningar
•
•
•
•
Alternativ lokalisering
Etappvis utbyggnad
Alternativa tekniska lösningar
Alternativ utformning
Construction Management
Programarbete i praktiken
•
•
•
•
•
•
Gemensamma bilder
Genomföra möten
Dokumentera
Kontinuitet
Visualisera, tydliggöra
Råd och anvisningar
Construction Management
Kontroller före projekteringsstart
•
Finns nödvändiga tillstånd?
•
Vilka är projektets mål?
•
Vilka tidsmässiga och ekonomiska
förutsättningar finns?
•
Vilka risker har beställaren identifierat?
•
Har beställaren några
projekteringsanvisningar?