Virtual Reality för byggindustrin

advertisement
Virtual Reality för byggindustrin
Bakgrund
Området Virtual Reality (VR)
spås en ljus framtid som kommunikationsverktyg i industrin men
är fortfarande tämligen outforskat inom byggindustrin. Hur kan
Virtual Reality-tekniken utnyttjas
inom byggindustrin?
Syfte
Syftet med detta projekt har
varit att beskriva byggindustrins
önskemål om hur ett VR-program bör utformas samt dess
användningsområden. Ytterligare ett syfte har varit att utveckla
ett BasVR-program för byggindustrin som är prisvärt och utvecklat mot de krav byggbranschen ställer.
Genomförande
Med stöd från SBUF, Stiftelsen för Arkitekturforskning och FoUVäst har arbetet utförts vid Visualiseringsstudion, Chalmers Lindholmen där det har bedrivits en kvalificerad verksamhet inom
området sedan 1996.
seminarier med utvalda personer från företag. Målet var att de
utvalda personerna skulle representera samtliga aktörer i byggprocessens olika faser.
Resultat
En litteratursökning gjordes inledningsvis via relevanta databaser angående tidigare användning av VR i byggprocessen. Vidare har intervjuundersökningar genomförts i samband med
SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
The Development Fund of the Swedish Construction Industry
Projektet har resulterat i en rapport från FoU-Väst. Rapporten
presenterar VR-tekniken samt hur den hittills har använts i byggprocessens olika stadier. Rapporten redovisar också en sammanställning av på marknaden befintliga VR- program. Sammanställningen visar både modellerings- och
visualiseringsprogram. I projektets intervjudel har deltagarna,
Besök: Storgatan 19
Postadress: Box 5501, SE–114 85 Stockholm
Tel: +46 8 783 81 00, Fax: +46 8 24 97 80
Internet: www.sbuf.se, Email: [email protected]
som är utvalda personer från företag, fått prova den prototyp till
BasVRprogram MRViz som utvecklas vid Visualiseringsstudion.
Möjligheten att bygga ett visualiseringsprogram med hjälp av
ett så kallat Open Source projekt har undersökts. Open Source
innebär att man har tillgång till en öppen källkod där utvecklingen kan ske i samarbete med ett internationellt kontaktnät via
bl.a. Internet. Utav möjliga programeringsgränssnitt, API, valdes
Open Scene Graph för att bygga en prototyp till BasVR-programmet MRViz. Denna har under projektets gång utvecklats
och önskemål som framkommit under seminarierna har lagts in i
programmet. Vid projektets slut var MRViz version 0.21 framtagen. MRViz kan också användas i Augmented (AR) eller Mixed
Reality version och kopplas då till en VR-hjälm.
Studien ger en förståelse av hur slutprodukten av ett VR-program för byggindustrin skall byggas. Tanken är att kunna använda en och samma VR-modell som informationsbärare genom
hela byggprocessen, vilket är möjligt, men modellen lämnar olika information beroende på var i byggprocessen den används.
T.ex. vid försäljning, bygglov etc. krävs en verklighetstrogen modell. Produktionsfasen kräver en mer teknisk/ingenjörsmässig
modell. Aktörsanpassade moduler kopplas då till BasVR programmet för att fånga den nödvändiga informationen.
Slutsatser
Litteraturstudierna visar att VR har stora möjligheter inom olika
användningsområden i byggprocessen. VR ökar förståelsen
mellan olika aktörer i byggprocessen eftersom man har en gemensam informationsbärare i VR-modellen. Det är viktigt att få
förståelse för VR-modellens användning genom hela byggprocessen från idé till rivning. Inom bilindustrin inkluderar begreppet design hela processen från ide till färdig bil. Om detta designbegrepp används på byggprocessen kommer
byggprocessens faser att förändras. Inom byggprocessen i
dag anser många att endast arkitekturbiten är design. Införande av VR-modellen som informationsbärare kan bidra till att
byggprocessen definieras på samma sätt som bilprocessen. I
förlängningen kan entreprenörens säljare och arkitekterna närma sig varandra i tid. Framtiden kan ge en ny byggprocess
utan hårda gränsdragningar mellan aktörerna. VR-modellen blir
informationsbärare genom hela processen där arkitekten får
större förståelse för produktionen och entreprenören för arkitek-
ten. Förståelsen för helheten ökar i alla led t.ex. kan VR-modellen
snabbt visa hur ett ekonomiskt fördelaktigt byte av material påverkar ursprungsförslagets estetik. En väl utvecklad VR-modell
kan också öka förståelsen för avvägning mellan produktionskostnader och förvaltningskostnader.
VR-modellen bör därför inte ses som en isolerad enhet inom någon av delprocesserna och bör därför kostnadsmässigt belasta
byggprocessens alla områden. Teknikdelen är en del i denna
förändringsprocess. Förändringen omfattar även kultur, ekonomi, politik och lagar.
Dagens VR-program är inte branschanpassade eller användarvänliga och kostar för mycket för det lilla företaget. Samma program används både inom bilindustri, militär som byggindustri.
Visualiseringsstudions prototyp till ett BasVR-program för byggindustrin har mottagits positivt. En försöksgrupp har provat BasVR-programmet och sett möjligheter att använda det i sin verksamhet. Gruppen påpekar att det är viktigt med
BasVR-programmets användarvänlighet och kompatibilitet med
de filformat som används främst, AutoCAD-format och i framtiden IFC-format.
Fortsatt forskning
För att klara framtida konkurrens bör svensk byggindustri vara
med i VR-utvecklingen. BasVR-programmet är ett första steg
som skulle kunna ge möjlighet för alla aktörer att pröva VR-tekniken. Nästa steg skulle kunna vara att utveckla moduler så att
samma VR-modell används i hela processen men olika information hämtas från den beroende på var i byggprocessen den
används. Tanken är att aktörsanpassade moduler kopplas till
BasVR-programmet för att fånga den nödvändiga informationen
i de olika faserna i byggprocessen. På detta sätt kan VR-modellen bli informationsbärare genom hela byggprocessen.
Download