CMB construction management engelsk-svensk

advertisement
CMB construction management engelsk‐svensk ordlista
UK: huvudsakligen brittiskt språkbruk
US: huvudsakligen amerikanskt språkbruk
English
accessibility
accounting
alternative bid US
apartment US
arbitration
award
award criterion
balanced scorecard
bar chart
bid documents US
bid evaluation US
bid US
bidder US
bill of quantities
BOT build‐operate‐transfer
brief UK
building committee
building notification
building permit
building services UK
build‐operate‐transfer BOT
built environment
built in situ
business cycle
business cycle
civil engineering works
client UK
client UK
commissioning UK
competitive tendering UK
completion
comprehensive plan
concession (cf. BOT)
condominium US
conflict resolution
consortium
construction company/firm
construction industry
construction sector
construction site
consultant
contract
contract
Contract Act
contract change US
contract variation UK
contractor
control
corporation US
cost plus [fee]
cost‐reimbursable
county administrative board
county council
customer satisfaction
damage
defect
delivery
design
Svenska
tillgänglighet
bokföring
sidoanbud
lägenhet
skiljedom
tilldelning
tilldelningskriterium
balanserat styrkort
stapeldiagram
förfrågningsunderlag
anbudsvärdering
anbud
anbudsgivare
mängdförteckning
projektfinansiering (koncession, typ av)
program (byggnads‐)
byggnadsnämnd
bygganmälan
bygglov
installationer
projektfinansiering (koncession, typ av)
byggd miljö
platsbyggd
konjunktur
anläggningar
beställare
byggherre
idrifttagande
konkurrensupphandling
färdigställande
översiktsplan
koncession (jfr projektfinansiering)
ägarlägenhetsfastighet
konfliktlösning
konsortium
byggföretag
byggbransch
byggsektor
byggarbetsplats
konsult
avtal
kontrakt
Avtalslagen
ändrings‐, tilläggs‐ och avgående arbete (ÄTA)
ändrings‐, tilläggs‐ och avgående arbete (ÄTA)
entreprenör
styrning
aktiebolag
löpande räkning
löpande räkning
länsstyrelse
landsting
kundnöjdhet
skada
brist
leverans
projektering
design‐[and‐]build contract
designer
detailed development plan
direct labour
dispute
dwelling UK
employee
end user
energy conservation
entrepreneur
Environmental Code
environmental management
equipment
estimate
estimate
facilities management
fault
fee
fee
fine
fixed price
flat UK
forecast
framework agreement
general conditions
general contractor
gross floor area
group (of companies)
guarantee period
h i
housing cooperative UK
ti UK
housing loan
HVAC US
incentive
indicator
industry
infrastructure
inspection
inspection
inspection
inspector
letter of intent
liability
life cycle cost
limited company UK
liquidated damages
lump sum
main contractor
maintenance
mechanical services UK
monitoring
multi‐dwelling building(s) municipal
National Board of Housing, Building and Planning
National Road Administration
nominated subcontractors
occupational health & safety
one‐ or two‐dwelling building(s)
operating cost
ordinance
owner US
partnering
partnership
penalty
totalentreprenad
projektör
detaljplan
egen regi
tvist
bostad
medarbetare (=anställd)
slutanvändare
energisparande
entreprenör (företagare icke‐bygg)
Miljöbalken
miljöledning
utrustning
kalkyl
kalkylera
fastighetsförvaltning
fel
arvode
avgift
vite
fastpris
lägenhet
prognos
ramavtal
allmänna bestämmelser
generalentreprenör
bruttoarea
koncern
garantitid
b t d ätt fö i
bostadsrättsförening
bostadslån
installationer (värme, ventilation, luftkonditionering)
incitament
nyckeltal
bransch
anläggningar
besiktning
inspektion
kontroll
besiktningsman
avsiktsförklaring
ansvar (ekonomiskt)
livscykelkostnad
aktiebolag
vite
fastpris
huvudentreprenör
underhåll
installationer
uppföljning
flerbostadshus
kommunal
Boverket
Vägverket
samordnad generalentreprenad
arbetsmiljö
småhus
driftkostnad
förordning
byggherre
partnering
handelsbolag
vite
performance
performance requirement
person responsible for quality matters
Planning and Building Act
prefabrication
premises
present value
prime contractor[s, one of]
prime cost [contract]
Private Finance Initiative, PFI UK
Private Public Partnership, PPP UK
procure
procurement
project development
project delivery method US
project manager
property development UK
Public Procurement Act
purchasing
quality assurance
quality control
quantity surveyor UK
real estate development US
rebuilding
reconstruction
refurbishment
request for tenders UK
residential building US
residential unit US
revenue
risk aversion
risk management
salary
schedule
second home(s)
semi‐public
service
site manager
space
special purpose vehicle, SPV
specification(s)
staff
stakeholder
standard form [of] contract
subcontractor
subsidiary
subsidy
supplier
supply chain
sustainable development
Swedish Rail Administration
target cost
target cost contract
target price
teamwork
tenant
tender documents UK
tender evaluation UK
tender UK
tenderer UK
tenure
time extension
prestation
funktionskrav
kvalitetsansvarig
Plan‐ och bygglagen
förtillverkning
lokaler
nuvärde
sidoentreprenör
löpande räkning
projektfinansiering (koncession, typ av)
projektfinansiering (koncession, typ av)
upphandla
upphandling
projektutveckling
entreprenadform
projektledare
fastighetsutveckling
Lagen om offentlig upphandling
inköp
kvalitetssäkring
kvalitetsstyrning
(svåröversatt yrkesbeteckning)
fastighetsutveckling
rivning och nybyggnad
återuppbyggnad, rekonstruktion
ombyggnad
anbudsförfrågan
bostadshus
bostad
iintäkt
täkt
riskaversion
riskhantering
lön (för tjänstemän)
tidplan
fritidshus
allmännyttig
tjänst
platschef
utrymme
bolag, separat för projektfinansiering (koncessionär)
beskrivning
personal
intressent
standardavtal
underentreprenör
dotterbolag
subvention
leverantör
leverantörskedja
hållbar utveckling
Banverket
riktkostnad
incitamentsavtal
riktpris
lagarbete
hyresgäst
förfrågningsunderlag
anbudsvärdering
anbud
anbudsgivare
upplåtelseform
tidsförlängning
trade contractor
trades contract
traditional contract
turnkey contract
unit cost
unit price
useful floor space of dwellings
value added tax, VAT
wage
Work Environment Act
specialentreprenör
delad entreprenad
utförandeentreprenad
totalentreprenad (typ av)
à‐kostnad
à‐pris
bostadsarea
mervärdesskatt
lön (för arbetare)
Arbetsmiljölagen
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards