Spendanalys - Logistikprogrammet.org

advertisement
Relation to Past Present and Future
Impact on Procurement
Context (omgivning)
World Economic Development
Company
Behaviour
Policy
CSR
Customers
Values
Culture
Purchasing
Goals
Policy
Supplier
markets
Suppliers
Cost Risk Value
Goals
Culture
Goals
Behaviour
Stakeholders
Values
Political Development
Global Warming
Strategi för inköp på kort och lång sikt
Önskad
Supply Strategier
Nuläge
2012
Långsiktiga mål
Implementera
Mål och KPI
Process
och rutiner
Etablera
2013
Lev. marknad
Logistik
Avtal
IT
Personal
3
Strategiska hjälpmedel
Teoretiska
• Affärsmodeller
• PORTER
Generic
Classic
5 Forces
• KRALJIC
Strategiska hjälpmedel
Verktyg
• Spend analys
• DuPont
• SWOT
Mer finns på
• EFFSO Tool box (Freeware)
www.effso.se
Porters generiska
Van Weele 297-298
Strategic advantage
Unique advantages
according to
customer
Low costposition
Much for your $
Whole
industry
IKEA
H&M
Total kostnadsClas Ohlson
överlägsenhet
Skoda
Plattformsbyggare*
Strategic
Target group
Nichesegment
Plagiarism
Gant,
Peak Performance
Differentiering
Bang Olufsen
BMW
Fokusering
HD – Bikes
Breitling,
Rolex
Ferrari
Identity
& Image
Porter’s Klassiska affärs modell
Förutsättningar för strategiutveckling
Spendanalys
• Sortimentsomfattning
• Komplexitet
• Ledtid
• Det ekonomiska värdet
Lev. marknadsanalys
• Konkurrenstrycket /
priskänslighet
• Makt vs. beroende
• Lokal / regional / global
• Marknadsposition
• Etableringshinder
• Kapacitetsberoende
Kritiska framgångsfaktorer
• Kostnadseffektivitet
• Lev. tid / -säkerhet
• Kvalitet
• Teknisk prestanda /
unikitet vs. helhetssyn
• Service
Marknadslivcykeln
Lansering
Tillväxt
Mättnad
Nedgång
Textil
Kemikalier
Livsmedel
Gummi, plast
Bilindustri
Maskinbyggnation
Datorer
Läkemedel
Medicinsk utrustning
Optik
Biokemi
Van Weele 295-296
Telekommunikation
Kläder
Lädervaror/skor
Stål
Skeppsbyggnad
Strategitriangeln
Kunder
Marknadsföring
Företag
Jämförelse
konkurrenskraft
Konkurrenter
Sourcing
Leverantörer
4 modeller för en framgångsrik
inköpsstrategi
Spendanalys
Five forces
SWOT
Kraljic
Spendanalys
Five forces
SWOT
Vad köper vi?
Hur mycket köper vi för?
Från vilka leverantörer köper vi?
Hur köper vi?
Vem köper?
Kraljic
Metod för ABC-analys
Steg 1
Dela in produkterna efter exempelvis
volymvärde.
Steg 2
Efter denna indelning finns flera vägar att gå.
För de olika ABC-grupperna väljer man
differentierad materialförsörjnings-, lagerplaneringsstrategi samt försäljningsstrategi.
Huvudinsatsen skall göras på A-sortimentet
medan C-sortimentet automatiseras i
möjligaste mån.
Steg 3
Nästa steg kan vara att gruppera sortimentet
efter produkttillhörighet, varugrupp eller
liknande för att ytterligare differentiera
sortimentet.
Spendanalys
Supplier
Ferrum Inc
75300 Components
Sub
Category
Mechanical
Ferrum Inc
3050 Components
Mechanical
C5552794
Contract
5909 F
Production ProdDevSouth 11950067
Ferrum Inc
5369 Components
Mechanical
C5552794
Contract
5909 F
Production ProdDevSouth 11950075
52818,82 Components
Mechanical
5909 F
Production ProductionNorth19230001
25000 Components
Mechanical
C5552796
Contract
5909 F
Production ProductionNorth19230001
Component Corporation
175000 Components
Mechanical
C5552790
Contract
5926 M
Production ProductionNorth19230001
Spearhead Electronics
25000 Components
Electronics
C5552800
Contract
5903 B
R&D
R&D_North
19230001
Spearhead Electronics
62000 Components
Electronics
C5552800
Contract
5906 D
R&D
R&D_North
19230001
Spearhead Electronics
109351 Components
Electronics
C5552800
Contract
5983 Q
R&D
R&D_North
19230001
Spearhead Electronics
51188,75 Components
Electronics
C5552800
Contract
6010 X
R&D
R&D_North
19230001
Prism
20500 Components
Electronics
C5552798
Contract
5905 CC
Sales & Marketing
Aftermarket_Europe
19500259
Spearhead Electronics
60000 Components
Electronics
C5552800
Contract
5911 K
Sales & Marketing
Aftermarket_Europe
19501009
Spearhead Electronics
20000 Components
Electronics
C5552800
Contract
5911 K
R&D
Spearhead Electronics
1315,25 Components
Electronics
C5552800
Contract
5999 other
Production ProductionNorth19501012
33200 Components
Electronics
C5552798
Contract
5905 CC
Sales & Marketing
Aftermarket_America
19501099
MultiMechanical GmbH
781 Components
Mechanical
C5552797
Contract
5999 other
Production ProductionNorth19501301
Component Corporation
48000 Components
Electronics
C5552790
Contract
5999 other
Production ProductionSouth
19501567
Component Corporation
8000 Components
Mechanical
C5552790
Contract
5999 other
Production ProductionNorth19501568
Component Corporation
12000 Components
Electronics
C5552790
Contract
5983 Q
Sales & Marketing
Sales_AsiaPacific
19501569
Component Corporation
8000 Components
Electronics
C5552790
Contract
5983 Q
Sales & Marketing
Sales_AsiaPacific
19501570
John Blake International
Luleå Mekaniska AB
Prism
Spend
Category
Contract No Contract
Status
C5552794
Contract
Account
5909 F
Internal Cost
Invoice No
unit
centre
Production ProdDevSouth 11950017
#SAKNAS! Non-contract
R&D_central
19501011
ABC-analys
Ofta gäller 80/20 regeln - 20 procent av artiklarna svarar
för 80% av omsättningen
% av
omsättning
100%
80%
A
B
20%
C
100%
% av antal
produkter
VARUGRUPPSSTRATEGI
•
•
•
•
•
•
•
•
Fastigheter
Konsulter
IS / IT
Mekanik
Elektronik
Försäkringar
Resor
Etc….
SPENDTRÄD
Inköpsfamilj
Kod
Spend
Inköpskategori
Produktionsmaterial
Produktionsutrustning
Elektronik
A
Lab & test
Kompetenskonsulter
B
C
3906
Kompetenskonsulter
Leverans av produktionsmaterial
Transporttjänster
D
Transport av produktionsutrustning
Drift av byggnader
E
AC
AD
BA
530
2168
19653
BB
CA
DA
1654
3906
4200
DB
DC
EA
669
650
7963
8276
Personalomsorg
Lösa inventarier
TOTALT
10085
5519
Posttjänster
Facilities management
AB
19085
21307
Resurskonsulter
Finansiella tjänster
AA
Spend
31868
Reservdelar
Konsulter
Kod
70876
EB
EC
207
106
70876
Underkategori - Sortiment
Kod
Legotillverkade kretskort
AAA
Spend
3429
ODM-system
AAB
7483
Diskreta komponenter
AAC
8173
Styrsystem
ABA
9264
Ställverk
ABC
821
Batterier
ACA
284
Säkringar
ACB
12
LED
ACC
234
Instrument
ADA
2145
Testmaterial
ADB
23
Teknisk konstruktion
BAA
17842
Data/IT
BAB
873
Management
BAC
938
Produktionspersonal
BBA
1283
Montörer
BBB
371
Revision, redovisning
CAA
34
Finansiell rådgivning
CAB
3872
Vägtransport
DAA
3032
Flygtransport
DAB
934
Båttransport
DAC
234
Postbefordran
DBA
345
Kurirbefordran
DBB
324
Tunga lyft
DCA
325
Eskorterad transport
DCB
325
Byggnadsunderhåll
EAA
365
Byggnadsinvesteringar
EAB
7256
Städservice
EAC
75
Hyresavtal
EAA
267
Mat, kaffe
EBA
142
Kontorsmaterial
EBB
65
Kopiering, fax
ECA
32
Möbler
ECB
74
70876
Grupparbete 45 min
• Gör en spendanalys på utdelat material
ABC, Grafisk presentation, strategi per ABC klass
• Gör en kategoriindelning (spendträd) och en
strategi/kategori
Spendanalys
Five forces
SWOT
Kunders förhandlingsstyrka
Leverantörers förhandlingsstyrka
Finns det potentiella substitut?
Lätt att starta konkurrerande verksamhet
Konkurrens mellan befintliga aktörer
Kraljic
Competitive forces
New entrants
Suppliers
Rivalry
Substitute
Customers
Source: Porter, Competitive advantage 1985
23
Spendanalys
Five forces
SWOT
Kraljic
Strengths - Styrkor
Weakness - Svagheter
Opportunities - Möjligheter
Threats - Hot
SWOT analys
Strengths
What do you do well?
What unique resources can you draw on?
What do others see as your strengths?
Weaknesses
What could you improve?
Where do you have fewer resources
than others?
What are others likely to see as
weaknesses?
Opportunities
What opportunities are open to you?
What trends could you take advantage of?
How can you turn your strengths into
opportunities?
Threats
What threats could harm you?
What is your competition doing?
What threats do your weaknesses
expose you to?
Spendanalys
Five forces
Hävstång
Strategiska
Icke kritiska
Flaskhals
SWOT
Kraljic
Bijouterier
Eget smink
Kraljics matris
Basplagg
Kända
designers
Kraljics matris
Basplagg
Bijouterier
Kända
designers
Eget smink
Inköpsproduktportfölj
Hög
Hävstångsprodukter

Inköpens
inverkan på
ekonomiskt
resultat


Rutinprodukter


Flaskhalsprodukter
stor produktvariation
stor logistisk komplexitet
arbetsintensiv


Systemkontraktering +
e-handelslösningar
Låg
kritiskt för produktens
tillverkningskostnad
beroende av leverantören
Resultatorienterat
partnerskap
Konkurrensutsatt budgivning

Låg
alternativa leveranskällor
finns
utbyte möjligt
monopol
stora inträdeshinder
Säkra leveranser + leta efter
alternativ
Leveransrisk
Hög
Van Weele 315-316

Strategiska produkter
Leverantörsportfölj
Hög
Strategiska leverantörer
många konkurrenter
 råvaror

marknadsledare
 särskilt know-how

Köpardominerat segment
Leverantörspåverkan
på
Rutinleverantörer
ekonomiskt  stort utbud
resultat

många leverantörer med
beroendeposition
Minska antalet leverantörer
Låg
Låg
Maktbalansen kan skifta
mellan köpare och leverantör
Flaskhalsleverantörer
ledande teknik
 få, om några, alternativa
leverantörer

Leverantörsdominerat
segment
Leveransrisk
Hög
Van Weele 315-316
Hävstångsleverantörer
Inköpsstrategier för alla plan
 Köpa / tillverka
 Insourcing / outsourcing
 Utveckla en handelsvarustrategi
 Upprätta en förstaklassig leverantörsbas
 Utveckla och förvalta leverantörsrelationer
Intressentinflytande
Styrka-intressent-matrisen
Hög
Låg
Hålls tillfredställda
Nyckelspelare
Minimal konsultation
Låg
Informeras
Hög
Intressenivå
Leverantörsansvar
Tidig leverantörsinvolvering (ESI)
Hög
Låg
Armlängdsutveckling
(leverantören utvecklar
på uppdrag)
Rutinutveckling
(utförs av den som för
Stunden är bäst lämpad)
Strategisk utveckling
(kund-leverantörsSamarbet)
Kritisk utveckling
(’in house’)
Låg
Hög
Utvecklingsrisk
Källa: Wynstra, Ten Pierick, Management of supplier involvement in new product development, Europepan Journal of
Purchasing and Supply Management, Vol 6, 2000, sid 49-57.
Bygga strategier
• Utgångsläge!
• Vart?
• Hur?
Beskrivning av ”As-Is”
Beskrivning av ”To-Be”
Beskrivning av ”How”
Strategy - Analyze and build
•
•
•
•
•
•
Problem/Challenge definition
Problem/Challenge analyze
Vision/Goal
Strategy building
Tactics
Operational / Actions
Purchasing and Supply development
Effectiveness/
Cumulative
savings
Retailers
DECENTRALISED
FUNCTIONAL FOCUS Food &
Financial
beverages
services
Public
Pharma
utilities
Transactional
orientation
Commercial
orientation
CENTER-LED
Consumer Automotive
electronics
CROSS FUNCTIONAL FOCUS
Telecom
Time
Purchasing
coordination
Internal
integration
External
integration
Value chain
integration
Focus
•Serve the
Factory
•Reduce cost
•Savings though
synergy
•Total cost of
ownership
•Supply chain
optimization
•Total Customer
Satisfaction
Activities
•Clerial
•Order
processing
•Commercial
•Tendering
•Negotiating
•Approved
suppliers list
•Commercial
•Contracting
•Global
sourcing
•Cross functional
buying teams
•Systems
integration
•Vendor rating
•Performance
based contracts
•Outsourcing
•EDI/Internet
•E-commmerce
•Cost models
•Customer driven
activities
•Contract manufacturing
•Supplier development
•Global supplier network
Dilemmas
•Initial purchasing •Supplier base
•Control of
management
purchasing
expenditure
•Contract
management
•Ethics
•Communication
and information
infrastructure
•Social resistance
•Internationlaization
•HRM
Source: A van Weele, Purchasing and Supply
Management 2002
Grupparbete 45 min
• Analysera kategoriindelningen och diskutera vilka
kategorier som är strategiska-, hävstångs,
flaskhals och standardprodukter.
• Global sourcing blir allt mer populärt. Diskutera
och skriv en strategi för kategorierna ur ett global
sourcing perspektiv.
Om ’purchasing excellence’
2. Utveckla
strategier för
inköpskategorier
3. Etablera och
framhäv en
leverantörsbas av
världsklass
Integrerad, anpassad och global
1. Insourcing eller
outsourcing
(Köpa/tillverka)
5. Integrera leverantörer i processen för
utveckling av nya
produkter
6. Integrera leverantörer i orderhanteringsprocessen
8. Strategisk styrning
av kostnader i hela
värdekedjan
7. Leverantörsutveckling och
kvalitetsstyrning
Källa: Robert M. Monczka, Ph.D.
4. Utveckla och
hantera leverantörsrelationer
Kritiska och
i försörjningskedjan
integrerade processer
Stödprocesser
2. Utveckla
strategier för
organisation och
team
3. Etablera
globalisering
1. Etablera strategier
och planer för inköp
och försörjning
Integrerade, anpassade och globala
6. Etablera
kompetensutveckling
och utbildning
Källa: Robert M. Monczka, Ph.D.
5. Utveckla och
implementera IS/ITsystem
4. Utveckla mätning
av inköp och värdekedjan
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards