(ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall

Luftföroreningar och hälsa
Kristina Jakobsson
Yrkes- och miljömedicinska kliniken
Lund
2005
Studier av hälsoeffekter
•
•
•
•
Tvärsnittsundersökningar
Tidsserier i en befolkning
Korttidsstudier i utvalda grupper (panel)
Långtidsstudier i utvalda grupper
• Experimentella studier
Hälsoeffekter – vad har mätts?
•
•
•
•
•
sot
PM 10 (<10μm)
PM 2.5
PM 1
PM 0.1(ultrafina)
•
•
•
•
Kolmonoxid
Ozon
Kvävedioxid
Svaveldioxid
• med flera….
CO
O3
NO2
SO2
The London Fog of 1952
Reassessment of the Lethal London Fog of 1952: Novel Indicators of Acute
and Chronic Consequences of Acute Exposure to Air Pollution
Michelle L. Bell and Devra Lee Davis
Environ Health Perspect 109 (suppl 3):389–394 (2001).
Cooking on open fire indoors?
•
•
Indoor smoke?
– 50% unprocessed biomass
fuel
– Particle counts 10-100 times
increased
Study group
– 1058 Mayan highland
children 4-6 ys in
Guatemala
– ISAAC-questionnaire
– PM3.5 (24 h mean, µg/m3):
• Chimney
• Gas + open fire
• Open fire
330
1200
1930
Schei M et al. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004;14(Suppl 1):110-7
Cooking on open fire indoors?
Open fire vs chimney
Wheeze ever:
OR=2.0 (1.1-3.7)
Wheeze last 12 months
OR= 3.4 (1.3-8.5)
Schei M et al. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004;14(Suppl 1):110-7
Påverkan på lungornas utveckling
• Longitudinell studie
– Californien, 12 platser
– 1759 barn följda mellan 10 och 18 års ålder
• Exponeringsmått
– Mätserier på respektive ort
– NO2, O3, PM 2.5, PM10 m fl
• Lungfunktion (FEV1)
– 80 ml (95% CI: 6-153 ml) lägre för 23 µg/m3 skillnad i PM 2.5
• Subnormal lungfunktion (FEV1<80% förväntat)
– 5-faldig skillnad (8% vs 1.5%) för 23 µg/m3 skillnad i PM 2.5
Gauderman et al. N Engl J Med 2004;351:1057-67
Hälsoeffekter av luftföroreningar
• Lung- och luftvägssjukdom
– Nedsatt lungfunktion
– Ökad retbarhet i luftrören
– Astma (ökade besvär, ökad risk för
astmasjukdom, dödsfall)
– Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och
gamla känsligast)
– Lungcancer
Hälsoeffekter av luftföroreningar
•
Lung- och luftvägssjukdom
– Nedsatt lungfunktion
– Ökad retbarhet i luftrören
– Astma (ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall)
– Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och gamla känsligast
– Lungcancer
• Hjärt-kärlsjukdom
– Hjärtinfarkt (insjuknande, död)
– Stroke(?)
Hälsoeffekter av luftföroreningar
• Lung- och luftvägssjukdom
–
–
–
–
–
Nedsatt lungfunktion
Ökad retbarhet i luftrören
Astma (ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall)
Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och gamla känsligast
Lungcancer
• Hjärt-kärlsjukdom
– Hjärtinfarkt (insjuknande, död)
– Stroke(?)
• Reproduktion
– Neonatal mortalitet (ffa luftvägssjukdom)
– Lägre födelsevikt?
– Intra-uterin död??
Mekanismer
(från Utell et al 2002)
Ingen nedre tröskel för effekt
Risk
Dos
Exponeringsnivåer i den kaliforniska studien
(genomsnittsnivå 1994-2000)
Exponeringsnivåer i den kaliforniska studien
(genomsnittsnivå 1994-2000)
(2838-7730)
PM 10
Skåne
landsbygd
- 7 mån livslängd,
+99 förtida dödsfall
tätort
- 10 mån livslängd
+830 förtida dödsfall
Forsberg et al. Ambio Vol. 34, No. 1, February 2005
Vedrök - riskskattning
Meteorologin betyder mycket för exponeringen
Inversion under vintersäsongen ger kraftigt ökade halter lokalt (100 m
från källan)
Det lokala tillskottet kan vara 10-faldigt högre nära hög-emitterande
vedpannor*
• RISKSKATTNING FÖR BESVÄR: vet vi snart för Skåne
• RISKSKATTNING FÖR DÖDLIGHET: Forsberg et al. Ambio Vol. 34, No. 1, 2005
Man har skattat att sådana ”hot-spot”-källor* kan ge 50-170 förtida
dödsfall per år i landet, dvs ungefär motsvarande det generella
bidraget av vedeldning
Riskskattning
Ökning av PM10 med 10 µg/m3
Riskökning
Inläggning på sjukhus pga astma
Astmasymptom
Hosta
1-12 %
3-11 %
5-8 %
Hjärt-lungsjukdom
Lungcancer
6-9%
8-14%
Hälsoekonomisk beräkning
Norra Sverige
per år
på 30 år
Antal förtida dödsfall pga vedrök
Antal lungcancerfall pga vedrök
90-330
5-10
2700-9900
150-300
Utbyte av 6000-13000 icke-”miljögodkända” pannor
kostnad
300-650 MSEK
per förtida död 70 000-240 000 SEK
Vägverket antagna kostnad per sparat liv
20 MSEK
Air pollution
The burden of disease, expressed as disability-adjusted-life-years
(DALYs), according to a recent WHO report
Masaya volcano