st
r
an
dg
at
a
n
Hä
st
ga
ta
n
vo
lt
e
rs
gr
än
d
ko
n
st
d
ns
än
ha
lg
r
ga
ta
n
st
ta
l
Mingla för livet
– möt nytt nätverk i Almedalen!
Möt oss i Hälsodalen
för att tala om hur
levnadsvanor
påverkar vår hälsa!
VAR: Hälsodalen, St Hansgatan 13, inne på gården
NÄR: Onsdagen 3 juli 17:00–19:00
VILKA: Det svenska NCD-nätverket
Icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD) står för majoriteten av
alla förtida dödsfall i världen. I Sverige är det 90 procent. Det handlar framför allt om
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamt är fyra
huvudsakliga riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk
aktivitet. Det svenska NCD-nätverket har bildats av 19 organisationer för att samverka,
sprida information om riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av åtgärder för att
begränsa antalet dödsfall. Välkommen att möta oss i NCD-nätverket på mingel och samtal
om hur vi kan minska sjukdomsbördan och antalet förtida dödsfall orsakade av NCD.
Vi bjuder på Almedalsdrinken och tilltugg.
O.s.a. senast 25 juni till [email protected]
Välkomna!
Svenska NCD-nätverket består av:
•A Non Smoking Generation•Cancerfonden•Diabetesförbundet•Dietisternas riksförbund•
Föreningen psykisk hälsa•Hjärt-Lungfonden•IOGT-NTO•Leg. Sjukgymnasters Riksförbund•
Läkare mot tobak•Psykologer mot tobak•Sjuksköterskor mot tobak•Svenska Läkaresällskapet•
Svenska Läkarförbundet•Svensk sjuksköterskeförening•Sveriges Tandläkarförbund•Tandvård
mot tobak•Tobaksfakta•vårdförbundet•Yrkesföreningar för fysisk aktivitet