Mingla för livet

advertisement
st
r
an
dg
at
a
n
Hä
st
ga
ta
n
vo
lt
e
rs
gr
än
d
ko
n
st
d
ns
än
ha
lg
r
ga
ta
n
st
ta
l
Mingla för livet
– möt nytt nätverk i Almedalen!
Möt oss i Hälsodalen
för att tala om hur
levnadsvanor
påverkar vår hälsa!
VAR: Hälsodalen, St Hansgatan 13, inne på gården
NÄR: Onsdagen 3 juli 17:00–19:00
VILKA: Det svenska NCD-nätverket
Icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCD) står för majoriteten av
alla förtida dödsfall i världen. I Sverige är det 90 procent. Det handlar framför allt om
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamt är fyra
huvudsakliga riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk
aktivitet. Det svenska NCD-nätverket har bildats av 19 organisationer för att samverka,
sprida information om riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av åtgärder för att
begränsa antalet dödsfall. Välkommen att möta oss i NCD-nätverket på mingel och samtal
om hur vi kan minska sjukdomsbördan och antalet förtida dödsfall orsakade av NCD.
Vi bjuder på Almedalsdrinken och tilltugg.
O.s.a. senast 25 juni till [email protected]
Välkomna!
Svenska NCD-nätverket består av:
•A Non Smoking Generation•Cancerfonden•Diabetesförbundet•Dietisternas riksförbund•
Föreningen psykisk hälsa•Hjärt-Lungfonden•IOGT-NTO•Leg. Sjukgymnasters Riksförbund•
Läkare mot tobak•Psykologer mot tobak•Sjuksköterskor mot tobak•Svenska Läkaresällskapet•
Svenska Läkarförbundet•Svensk sjuksköterskeförening•Sveriges Tandläkarförbund•Tandvård
mot tobak•Tobaksfakta•vårdförbundet•Yrkesföreningar för fysisk aktivitet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards