DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 3 mars 2014
Åtgärder på klimatområdet skapar ekonomisk
återhämtning och ger fler jobb enligt européerna
Enligt en särskild Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i dag anser fyra av
fem personer i EU att man genom bekämpning av klimatförändringar och en effektivare
energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Det är något fler än
enligt den senaste undersökningen som gjordes 2011, då 78 % gav uttryck för denna
synpunkt.
Flera av de medlemsstater som drabbades hårdast av den ekonomiska och finansiella
krisen finns bland de länder där uppfattningen om att klimatåtgärder och energieffektivitet
gynnar ekonomin är störst. Inte i någon av medlemsstaterna var antalet som delade
denna uppfattning lägre än 65 %.
Undersökningen1 visade även att sju av tio personer instämmer i att man genom att
minska importen av fossila bränslen från länder utanför EU kan gynna ekonomin.
– Vi kan inte välja mellan god ekonomi och klimatskydd. Kostnadseffektiva klimatåtgärder
är ju just god ekonomi. Det gläder mig att de europeiska medborgarna också inser det.
Denna undersökning skickar en stark signal till EU:s ledare att vidta djärva klimatåtgärder
för en hållbar ekonomisk återhämtning. Det är också uppmuntrande för oss som arbetar i
kommissionen att fortsätta att kämpa för ambitiösa klimatåtgärder i Europa, säger EUkommissionens ordförande José Manuel Barroso.
– Undersökningen visar att en klar majoritet av européerna förväntar sig att deras
politiker ska ta tag i klimatutmaningen nu. De förstår att klimatförändringarna inte
försvann medan regeringarna höll på att lösa den ekonomiska krisen. Det handlar inte om
att satsa antingen på tillväxt och konkurrenskraft eller på klimatet. Vi måste satsa på
båda. Jag hoppas att EU-ledarna kommer att lyssna på folket och handla i enlighet med
detta på Europeiska rådets möte senare denna månad när de kommer att diskutera
förslagen på klimat- och energiområdena inför 2030, säger Connie Hedegaard,
kommissionär för klimatfrågor.
De viktigaste resultaten från undersökningen är följande:

80 % av de tillfrågade delar uppfattningen att bekämpning av klimatförändringar och
effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen, medan
31 % instämmer helt och 49 % instämmer delvis. Den största andelen som instämmer
helt finns i Spanien (52 %), Sverige (50 %), Malta (44 %), Irland och Cypern (43 %)
och Grekland (42 %.) Den lägsta andelen av de tillfrågade som antingen instämmer
helt eller instämmer delvis var i Estland (65 %).
1
Särskild Eurobarometerundersökning 409: Climate Change (Klimatförändring). Undersökningen genomfördes
i de 28 medlemsstaterna mellan den 23 november och den 2 december 2013.
IP/14/201

Nio av tio européer anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem. En klar
majoritet, 69 %, tycker att det är ett "mycket allvarligt" problem och 21 % ett "ganska
allvarligt" problem. Bara 9 % anser att det inte är ett allvarligt problem. På en skala på
1 (lägst) till 10 (högst) rankades allvaret av klimatförändringarna till 7,3. Detta kan
jämföras med siffrorna 7,4 för 2011 och 7,1 för 2009.

Klimatförändringar anses vara ett mycket allvarligt problem som världen står inför näst
efter fattigdom och den ekonomiska situationen. 2011 kom klimatförändringarna på
andra plats efter fattigdom, svält och brist på vatten men före ekonomin. I dag tycker
hälften (50 %) av den europeiska allmänheten att klimatförändringarna är bland de
fyra allvarligaste problemen. De tillfrågade i Sverige (39 %), Danmark (30 %) och
Malta (30 %) var mest benägna att anse att klimatfrågan är det allvarligaste globala
problemet i dag.

70 % av européerna delar uppfattningen att en minskning av importen av fossila
bränslen skulle kunna gynna EU ekonomiskt, medan 26 % instämmer helt och 44 %
instämmer delvis. Den största andelen som instämmer helt finns i Spanien (45 %),
Österrike (40 %), Cypern (38 %), Irland (37 %), Portugal (34 %) och Malta (34 %).

Det stora flertalet européer stöder nationella insatser inom energieffektivitet och
förnybara energikällor. 92 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt att deras
regeringar ger stöd för förbättring av energieffektiviteten fram till 2030, medan drygt
hälften (51 %) säger att det är "mycket viktigt". När det gäller förnybara energikällor
anser 90 % att det är viktigt att deras regeringar sätter upp mål för att öka
användningen av förnybar energi fram till 2030 medan 49 % anser att det är "mycket
viktigt".

50 % av européerna säger sig ha ta gjort någon typ av insats för att bekämpa
klimatförändringarna de senaste sex månaderna, vilket innebär en liten sänkning från
53 % 2011. Men när de tillfrågade fick en lista över särskilda insatser som de skulle
kunna göra och utan någon särskild tidsplan, ökade andelen till 89 % jämfört med
85 % 2011. De vanligaste insatserna är att minska och återanvända avfall (69 %)
samt försöka skära ner på användningen av engångsartiklar (51 %).
Övriga upplysningar:
Länk till Eurobarometerns sida:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409
Facebooksidan för EU:s klimatåtgärder
Kontaktpersoner:
För pressen:
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) - Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71) – Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)
För allmänheten: Europe Direct på tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e-post
2
Download