Bild 1

advertisement
Föreläsning 5
Hela skapelsen bistår den lärde
De lärda och tillbedjarna
Minitest
Hadithen
”Änglarna sänker sina vingar för studenten, de (änglarna) är
tillfreds med vad han gör."
1. Bokstavligt. Underlättar och hjälper dem.
(den antagonistiska ateisten)
2. Sänker sina vingar av ödmjukhet. ”och bred
ödmjukt din [ömhets] vinge över dina
troende anhängare. (26:215)
3. Överlappar varandras vingar till himlen
Hela skapelsen bistår den lärde
Hadith 1
Profeten sa: ”Helt visst ber Allah,
änglarna, himlarnas och jordens varelser,
myrorna i sina hål i marken och fiskarna i
haven om välsignelse för dem som lär ut
det goda till människorna.”
Innefatta även andra?
Hadith 2
Profeten sa: ”Allting, även fiskarna i havet
söker förlåtelse för den som upplyser
människorna.”
Innefatta även andra?
Hadith 3
Profeten sa: ”De lärda är profeternas
arvtagare. Himlen och jordens innvånare
älskar dem. När de lärda dör söker
fiskarna i havet förlåtelse för dem från
den tidpunkt då de dör ända tills
Uppståndelsens dag.”
Gäller även studenten. Hadithen
om den gamle Qabîsa ibn alMukhâriq.
Varför ber djurvärlden
för de lärda?
1. Lärda sprider frid och nåd på jorden
2. Lärda lär ut ett att ta hand om djuren på ett
Hadither?
värdigt sätt. Halal-slakt.
3. Djuren lyder Allah och älskar därför dem som
lyder Allah
Den Nåderike skall låta [mycken] kärlek komma dem till
del, som tror och lever ett rättskaffens liv. (Koranen
19:96)
Livlösa objekt älskar de lärda
”Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem
och de gavs ingen frist.” (Koranen 44:29)
 Ibn Abbas kommentar. Platsen där han gjorde
sujud, den himmelska porten där hans goda
handlingar fördes upp, gråter över hans
bortgång.
De lärda och tillbedjarna
Citat
 Ali har sagt: ”Att älska de lärda är
tillbedjan”
 ”Var en lärd, en lärare, en lyssnare
eller en som älskar dem. Var inte del av
en femte kategori och på så sätt bli
ruinerad.”
Fullmånen, stjärnorna och
planeterna
 Profeten sa: ”Den lärdes överlägsenhet
jämfört med den hängivne tillbedjaren är
lik fullmånens överlägsenhet jämfört med
resten av himlakropparna.” Bruten berättarkedja.
1.
2.
3.
4.
5.
Tidigare hadith?
Skillnad i ljusstyrka
Planeter inte lik stjärnor
Ljus från solen
Munken Jurayj
 Profeten sa: ”Den första grupp som skall stiga in i
Paradiset kommer vara lik fullmånen. De som stiger
in efter dem är lik blinkande stjärnor.”
Kunskapens dygd över
allmän tillbedjan
 Två män nämndes för Profeten. En var
en hängiven tillbedjare och den andre en
lärd. Profeten sa: ”Den lärdes dygd över
den hängivne tillbedjaren är lik min dygds
överlägsenhet jämfört med den lägsta
bland er.”
 Profeten sa: ”En enda kunnig troende
är svårare för Satan än tusen hängivna
tillbedjare.”
De två sammankomsterna
Kunskapens dygd över
allmän tillbedjan
Abu Hurayrah och Abu Dharr sa: ”Den
minsta mängden av sund kunskap är oss
mer kärt än 1000 rakat av frivilliga böner.”
Abu Hurayrah sa: ”Att känna till
reglerna vad gäller till ett påbud eller ett
förbud är mig mer kärt än att strida 70
slag i Allahs väg.”
Musa al-Ash’ari sa: ”Att studera med
Abdullah ibn Mas’ud är bättre för min själ
än ett helt år av tillbedjan.”
Kunskapens dygd över
allmän tillbedjan
Hasan al-Basri sa: ”Att lära känna en aspekt av
kunskapen och sedan lära ut den till en muslim
är mig mer kärt än att äga hela världen och
sedan använda den i Allahs väg.”
Han sa också: ”Den lärdes bläck och martyrens
blod rinner i en och samma ström.”
 Sufyan al-Thawri och Abu Hanifah sa: ”Det
finns inte någonting bättre efter den
obligatoriska tillbedjan än att söka kunskap.”
Kunskapens dygd över
allmän tillbedjan
Imam ash-Shafi’i sa: ”Söka kunskap är bättre än
frivilliga böner.”
Imam Malik: ”Jag är förvånad över ditt handlande! Det
som du stod upp för är inte bättre än det som du
övergav.”
Imam Ahmed blev tillfrågad: ”Vad anser du är bättre,
att jag spenderar natten i frivillig bön eller att jag
nedtecknar kunskap?” Imam Ahmed svarade: ”Att du
nedtecknar vad du vet om din religion är mig mer kärt.”
Mu’âfî ibn ’Imran sa: ”Att nedteckna en enda hadith är
mig mer kärt än att tillbringa hela natten i bön.”
Nästa gång: Kunskapens dygd – En liknelse
Jazakallah khayr för er tid!
PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards