Allah kommer låta den som reser för att söka kunskap vandra på en

advertisement
Föreläsning 3
Vägar till kunskap (paradiset)
Kunskap är ljus
Ödmjukhet (khusû’)
Yttre och inre kunskap (hjärtat/tungans)
Minitest
Vägar till kunskap (paradiset)
”Allah kommer låta den som reser för att söka
kunskap vandra på en väg som leder till Paradiset.”
1.
2.
3.
4.
Allah hjälper och ger framgång
Allah underlättare praktiken
Allah skänker ytterligare kunskap
Allah låter kunskapen vara till nytta på
Domedagen (Sirat)
‫ين ا ْهتَدَ ْوا ُهدًى‬
َ ‫اَّللُ اله ِذ‬
‫َويَ ِزيد ُ ه‬
”Gud ger dem som vill låta sig ledas en allt klarare insikt
om var den rätta vägen går.” (Koranen 19:76)
‫ين ا ْهتَدَ ْوا زَ ادَ ُه ْم ُهدًى َوآتَا ُه ْم ت َ ْْوا ُه ْم‬
َ ‫َواله ِذ‬
”men de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt
fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan.”
(Koranen 47:17)
Villkor för ytterligare kunskap: Rättfärdiga handlingar.
Kunskap är ljus
Kunskap är ljus
Gud har skänkt er ett ljus och en klar
Skrift, med den visar Han dem som söker
Hans välbehag till räddningens vägar och
leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till
ljuset och till en rak väg.” (Koranen 5:1516)
OBS: Inte empirisk kunskap utan uppenbarad kunskap
Kunskap är ljus
Profeten sa: ”Den lärde på jorden är lik
stjärnorna i himlen. Via (stjärnorna)
vägleds (människorna) genom mörkret i
landet och i havet. Om stjärnorna släcks,
kan även vägledarna gå vilse.”
1. Förskönar himlavalvet
2. Vägleder människor under natten
3. Projektil mot djinner (stjärnfall)
Utan lärda ingen kunskap
Profeten sa: ”Allah avlägsnar inte kunskap
genom att ta det ur människors hjärtan
men istället tar han bort de lärda. När
ingen lärd finns kvar kommer människor
att ta dem okunniga som deras lärda.
Dessa okunniga blir tillfrågade och ger
religiösa utlåtanden utan kunskap. Dem
är vilsna och leder andra vilse.”
Utan lärda ingen kunskap
Profeten sa: ”Det kommer komma en tid
då kunskap kommer att ryckas bort från
folket tills de inte kommer vara i stånd att
dra nytta av det.” Ziyad ibn Lubayd sa:
”Allahs sändebud, hur kommer Allah att
rycka bort kunskap från oss då vi reciterar
Koranen? Jag svär vid Allah vi reciterar
den och lär ut den till våra kvinnor och
barn!” Profeten svarade: ”Må din mor
förlora dig, Ziyad. Jag brukade anse dig
vara en av dem lärdaste i Medina!
Utan lärda ingen kunskap
Tora och Evangeliet är i judarnas och dem
kristnas ägo, har dem någon nytta av dem
på något sätt?
Ubâda ibn al-Sâmit: ”Jag skall informera
dig om den första kunskapen som
kommer tas från människorna. Det är
ödmjukhet (khushû). Du kommer stiga in
i den centrala moskén och knappast hitta
en enda ödmjuk person.
Ödmjukhet (khushû’)
Motsatsen till ödmjukhet?
En man frågade Profeten: ”Hur är det
ställt med en person som tycker att hans
kläder ska vara vackra.” Profeten svarade:
”Allah den Upphöjde är vacker och älskar
det vackra. Arrogans är att avvisa
sanningen och visa förakt åt
människorna.”
Ödmjukhet mot Allah
Ödmjukhet mot människorna/skapelsen
Ödmjukhet i hjärtat
En Shaykh såg en person som såg
”ödmjuk” ut. Axlarna var försjunkna.
Shaykhen pekade på hans hjärta och sa:
”Ödmjukhet finns här och inte här (dvs.
axlarna).”
Umars exempel
Urwah ibn al-Zubayr sa: ”Jag såg Umar
ibn al-Khattab komma bärandes med en
skinsäck över sina axlar fylld med vatten.
”Troendes ledare! Detta är inte
passande.” Umar svarade: ”Delegationer
av lydande undersåtare besökte mig. En
känsla av överlägsenhet kröp in i mitt
ego. Jag önskar knäcka den.” Han gick
sedan till en tidig kvinnlig muslim från
Medina och fyllde hennes vattentank.
Abu Dharrs exempel
Vikten av att följa upp en ond handling med
en god
Straff här än i helvetet
Yttre och inre kunskap
Umars exempel
Hasan al-Basrî sa: ”Tungans kunskap är
Allahs bevis mot Adams barn och hjärtats
kunskap är fördelaktig kunskap.”
Profeten sa: ”Människor kommer recitera
Koranen men den kommer inte passera
ens deras nyckelben. Om den däremot
skulle nå deras hjärtan och slå rot skulle
den vara till otrolig nytta.”
Varnande ord
Wahb ibn Munabbih skrev till Makhûl:
”Helt visst är du en man som har uppnått
yttre kunskap om islam och på så sätt
vunnit ära. Sök därför inre kunskap om
islam och få Allah kärlek och närhet till
Honom.”
•Inre kunskap: fruktan, ödmjukhet,
medvetenhet, kärlek, intimitet, längtan
•Yttre kunskap: Fatwa, fiqh, halal och
haram, berättelser
Profetens dua
Profeten brukade säga: ”Jag söker skydd
hos Allah från kunskap som inte är till
någon nytta och från ett hjärta som inte
är ödmjuk. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la
yanfa' wa min qalbin La yakhsha'
Vår tid?
”När inre kunskap försvinner återstår
yttre kunskap på människors läppar som
ett bevis mot dem… Inget kvarstår då av
religionen annat än dess namn och inget
av Koranen än dess skrift.”
Nästa gång: Kategorier av lärda – Dhikrcirklar
Jazakallah khayr för er tid!
PS: Glöm inte skriva upp er på sms-listan.
Download