Bild 1

advertisement
Innehåll

Vad är Islam?

Vem var Muhammad?

Islams 5 grundpelare

Islams 6 trosartiklar
 Från liv till död

Kvinnan i islam

Avslutningen
www.islamforelasningar.se
Session 10
Vad lärde vi oss sist?
 Är satan/djävulen en ängel inom islam?
 Är både Adam och Eva ansvariga för övertrampet?
 Har islam någon arvssynd?
 Varför inte?
www.islamforelasningar.se
I mammas mage
 Den märkligaste mänskliga livsformen är fosterutvecklingen
 Koranen uppmärksammar det här som ett tecken från Gud (Allah)
GUD (ALLAH) SÄGER I KORANEN ATT:
”Hur är det fatt med er? Ni håller inte Gud i ära så som Han i Sitt höga majestät
bör äras! Det är Han som har skapat er steg för steg!" (Koranen 71:13-14)
www.islamforelasningar.se
GUD (ALLAH) UPPENBARAR VARJE STEG OCH SÄGER:
”För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett
flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.”
(Koranen 76:2)
2 olika flöden beskrivs i början av processen:
1. Arabiska ordet i versen är Nutfah som betyder ”att droppa, sippra”
2. Arabiska ordet i versen är Amshaaj som betyder blandat flöde
SUMMERING:
www.islamforelasningar.se
GUD (ALLAH) BESKRIVER NÄSTA STEG…
”Därefter låter Han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska.”
(Koranen 32:8)
Ett 3:e flöde eller en vätska beskrivs i processen:
3. Arabiska ordet är Sulaalah som betyder ”något som utvinns/det bästa av något”
SUMMERING:
www.islamforelasningar.se
GUD (ALLAH) FÖRKLARAR DET SLUTLIGA FÖRLOPPET…
”Därefter lämnar Vi henne som en droppe säd (nutfah) i [skötets] fasta förvar.
Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast (alaqah) och av
grodden en klump (mudghah)och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi
med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare
Gud, den bäste Formgivaren!” (Koranen 23:14)
Slutligen beskrivs det 4:e och 5:e steget i processen:
4. Arabiska ordet Alaqah som används betyder ”något som klänger sig fast som en igel”
5. Arabiska ordet Mudghah som används betyder ordagrant ”en klump tuggat kött”
www.islamforelasningar.se
SLUTLIG SUMMERING:
1. Grodden som sätter sig fast är det som vi idag kallar implantationen
2. Embryo är den överensstämmande beskrivningen av ordet Mudghah
3. Mudghahns ben och kött är skelettet i embryot som sen omsluts av muskler
www.islamforelasningar.se
Hadith kopplat till fostret
Profeten Muhammad (fvmh) har uttalat följande om detta:
Abu Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn Mas'ud sade att profeten Muhammed
(fvmh), den sanningsenlige och betrodde, berättade:
Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar.
I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump (Alaqah) under
lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött (Mudghah) under lika lång tid.
Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått
befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott, livslängd, gärningar och
om livet blir lyckligt eller olyckligt… (Bukhari och Muslim)
www.islamforelasningar.se
PAUS
www.islamforelasningar.se
Född i Fitrah
 Fitrah innebär att man föds i naturligt tillstånd av renhet
 Alla människor föds med samma rättvisa utgångspunkt
”Säg: "Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt
som är?" Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam
till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall
en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som
ni var oense om.”(Koranen 6:164)
 Inget dop eller ceremoni krävs för att ett barn ska bli muslim
 När någon konverterar så reverterar denne egentligen till islam
www.islamforelasningar.se
Vikten av intentionen
 Intentionen (Niyyah) är central inom islam
Profeten Muhammad (fvmh) angående intentionen:
Ibn Abbas (ra) berättade att profeten Muhammed (fvmh), den sanningsenlige
och betrodde, sade att hans Herre, Den Mäktige och Underbare sade att:
”Allah skrev ner hos Honom de goda gärningarna och de dåliga gärningarna.
Sedan förklarade Han det (genom att säga): ”Den som tänkt att göra en god
gärning men inte gjorde det, för honom skriver Allah en fullkomligt god gärning.
Men den som utför den, skriver Allah ner tio till sju hundra goda gärningar och
fördubblar de till ännu fler…
Och den som tänkt på en dålig gärning men inte gjorde den, för honom skriver
Allah en fullkomligt god gärning (p.g.a. att han inte gjorde den). Men om han
tänkte den och gjorde den, då skriver Allah ner den som en synd.
(Bukhari och Muslim)
www.islamforelasningar.se
Döden - Det evigt obekväma samtalsämnet!
Vid döden kommer gravens prövning!
Avslutning - Session 10
www.islamforelasningar.se
Session 10
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download