Till Hans Helighet påven Benedictus den XVI Det är min bön att må

advertisement
Till Hans Helighet påven Benedictus den XVI
Det är min bön att må Allah den Allsmäktige skänka sin nåd och välsignelser över er.
Som ledaren för det världsomspännande Ahmadiyyamuslimska Samfundet vill jag förmedla
budskapet i Koranen till Hans Helighet Påven:
Säg, ”O bokens folk! Kom till ett ord som är lika mellan oss och er - att vi icke tillbedjer någon annan
än Allah, och att vi icke sätter någon vid Hans sida, och att några av oss icke tar andra till Herrar
bredvid Allah”.
Islam är numera är under världens uppmärksamhet och ofta anklagad med usla anklagelser. Men de
som tar upp dessa anklagelser göra det utan att studera islams verkliga läror. Tyvärr har vissa
muslimer organisationer beroende endast på deras egenintressen porträtterat Islam i ett helt fel ljus.
Som ett resultat av detta har misstro ökat i människornas hjärtan i de västerländska och icke
muslimska länderna mot muslimer i den mån att även annars mycket välutbildade människor gör
obefogade anklagelser mot grundaren av Islam, profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser
vare med honom).
Syftet med varje religion har varit att föra människan närmare Gud och etablera mänskliga värden.
Aldrig har grundaren av någon religion lärt ut att hans anhängare ska tillskansa sig andras rättigheter
eller handla grymt. Således bör de handlingar som en minoritet av missvägledda muslimer inte
användas som en förevändning för att attackera islam och dess Heliga Grundare (Allahs frid och
välsignelser vare med honom). Islam lär oss att respektera Profeter från alla religioner och det är
därför det är viktigt för en muslim att tro på alla profeter som nämns i Bibeln eller i den heliga
Koranen, fram till och med Jesus Kristus (frid vare med honom). Vi är de ödmjuka tjänarna av
profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) och vi är djupt bedrövade och
sorgsna över attackerna på vår Profet (Allahs frid och välsignelser vare med honom) men vi svarar
genom att fortsätta att lägga fram hans ädla egenskaper inför världen och avslöja ännu mer av
Koranens vackra läror.
Om en person inte följer en viss lära på rätt sätt men samtidigt påstår att han bekänner sig till läran,
då det är han som är felaktigt, inte läran. Innebörden av ordet "islam" i sig självt betyder frid, kärlek
och trygghet. Det finns inget tvång i trosfrågor är ett tydligt förbud från Koranen. Från början till slut,
lär Koranen kärlek, tillgivenhet, fred, försoning och offervilja. Den heliga Koranen säger upprepade
gånger att en som inte antar rättfärdighet är långt från Allah, och är därför långt ifrån Islams läror.
Om någon därför porträtterar islam som en extrem och våldsam religion fylld med läror om
blodsutgjutelse så har en sådan skildring inte något samband med det verkliga islam.
Ahmadiyya Muslimska Samfundet utövar endast det sanna islam och arbetar enbart för att behaga
Gud den Allsmäktige. Om någon kyrka eller annan plats för tillbedjan står i behov av skydd, kommer
de hitta oss stående vid deras sida. Om något meddelande ekar från våra moskéer så är det endast
att Allah är stor och att vi vittnar om att det inte finns någon värd dyrkan utom Honom och
Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) är Guds Sändebud.
En faktor som spelar en viktig roll i att förstöra friden i världen är att vissa människor upplever att de
är intelligenta, välutbildade och frigjorda, de är fria att förlöjliga och håna grundarna av religionerna.
För att upprätthålla frid i samhället är det nödvändigt för en att eliminera alla känslor av fientlighet
från ens hjärta och öka sina nivåer av tolerans. Det finns ett behov av att stå i försvar för respekt och
vördnad för varandras profet.
Världen genomgår rastlöshet och oro och detta kräver att vi genom att skapa en atmosfär av kärlek
och tillgivenhet tar bort denna oro och rädsla, att vi förmedlar ett budskap om kärlek och fred till
alla, att vi lär oss att leva med all större harmoni och på ett bättre sätt än tidigare, och att vi erkänner
värdet av mänskligheten. Idag bryter småskaliga krig ut i världen, medan på andra ställen påstår
supermakterna att de försöka skapa fred. Det är inte längre en hemlighet att på ytan får vi höra en
sak men bakom kulisserna uppfylls deras verkliga prioriteringar och politik i hemlighet.
Frågan är nu om fred i världen kan inrättas under sådana omständigheter. Det är med beklagande
som vi nu konstaterar att om man noga observerar de rådande omständigheterna i världen finner
man att grunden för ett nytt världskrig redan har lagts. Om det efter andra världskriget fanns en väg
som ledde till att rättvisa följdes, skulle vi inte bevittna den i den nuvarande situationen som världen
befinner sig i idag, där den åter blivit uppslukad i krigslågor. Som en följd av att så många länder har
kärnvapen ökar agg och fiendskap och världen sitter på branten av förstörelse. Om dessa
massförstörelsevapen exploderar kommer många kommande generationer aldrig förlåta oss för att
ha tillfogat permanenta handikapp på dem. Det finns fortfarande tid för världen att uppmärksamma
rättigheterna som Skaparen och hans skapade varelser har.
Jag tror att nu, snarare än att fokusera på världens utveckling är det viktigare, sannerligen är det
viktigt att vi snarast öka våra ansträngningar för att rädda världen från denna förstörelse. Det finns
ett akut behov för mänskligheten att erkänna sin Skapare eftersom det är den enda garanten för
mänsklighetens överlevnad, annars är världen snabbt på väg mot självförstörelse. Om människorna
idag verkligen vill vara framgångsrik i att etablera fred, så istället för att hitta fel hos andra bör
människan försöka kontrollera Satan inom sig själv. Genom att ta bort sitt egna onda bör en person
presentera ett underbart exempel på rättvisa. Jag påminner ofta världen om att denna överdrivna
fiendskap mot andra helt övertar de mänskliga värderingar och istället leder världen mot undergång.
Då ni har en inflytelserik röst i världen uppmanar jag er att också informera omvärlden om att genom
att placera hinder i vägen för den naturliga balansen fastställts av Gud går de snabbt mot förintelsen.
Detta meddelande måste spridas längre och vidare än någonsin tidigare och med mycket större iver.
Alla religioner i världen är i behov av religiös harmoni och alla människor i världen behöver en anda
av kärlek, tillgivenhet och broderskap som ska skapas. Det är min bön att vi alla förstår vårt ansvar
och spelar vår roll i att skapa fred och kärlek, och för erkännandet av vår Skapare i världen. Vi själva
utövar bön och vi bönfaller ständigt Allah att denna förstörelse av världen undviks. Jag ber att vi blir
skonade från den förstörelse som väntar oss.
Med vänliga hälsningar
Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Ledaren för Ahmadiyyamuslimska Samfundet
Download