Islam

advertisement
Islam
Den naturliga religionen
Islam


Det finns ingen Gud utom Gud, och
Muhammed är hans sändebud
Islam
–


Salam= fred
Koranen har hög status
Religion och vardagsliv= ett
–
Muslim är man från vaggan till graven 24 timmar
om dygnet
Gudssyn

Gud är en
–
Er Gud är den Ende; Det finns ingen annan gud än Han den
Nåderike, den Barmhärtige


Gud
–
–
Allah på arabiska
Har 99 namn- egenskaper



Sura 2:163
Den upphöjde, den Nåderike, Den uppskattande, Den
skicklige, Den förbjudande etc
Allah Akbar- Gud är större
Shirk- att förneka Gud
–
Den största synden, Gud förlåter inte
Människosyn

Människan är Guds
ställföreträdare på
jorden
=Ett stort ansvar


Människan är i grunden
god och förnuftig
Alla, ALLA föds som
muslimer
Muhammed




Den sista profeten
Levde mellan 570-632
Mottog den ursprungliga Koranen från Guds
sändebud (Ärkeängeln Gabriel)
Kunde inte läsa eller skriva
Koranen

Guds sanna ord
–


Har alltid funnits
En exakt kopia
–
–
–


Kan inte ifrågasättas
”Viskleken” = Muntlig tradering
Det nedskrivna ordet
Tidigare endast delar, nu hela texten
114 suror, ordnade efter längd
(Sunna- hadither)
Islams fem pelare

Trosbekännelsen
–

Bönen
–
–

Det finns ingen Gud utom
Gud och Muhammed är
hans profet/sändebud
5 gånger per dag
Fredagsbönen
Zakat
–
–
≈ Skatt, 2,5 % av inkomsten
De som kan

Ramadan
–
–

Fastemånaden
Under dygnets ljusa timmar
Vallfärden
–
–
Till Mecka
Plikt för de som kan
Religion och vardagsliv är ett

Mat
–
–
–


Ej alkohol
Kläder
–
Gott uppförande är
människans plikt
Äktenskap
–
Dryck
–

Ej gris
Halal= tillåtet
Haram= förbjudet

–

Månggifte (sura 4:3)
Skilsmässa
Omskärelse
–
Anständigt
–
Mannens= förbund/
övergångsrit
Kvinnans = INTE ISLAM
Riktningar- vem skulle ta över efter
Muhammed?

Sunni
–
–
–
Det praktiska
ledarskapet- Kalif
Den som är mest lämpad
Majoriteten av
muslimerna idag

Shia
–
–
–
–
–
Det religiösa ledarskapet
Blodsbandet till
Muhammed
Ali- Muhammeds kusin
och gift med hans dotter
Alis parti- Shiiat Ali= Shia
Ca 5 %
Download