Arbetsfrågor om islam utifrån rubrikerna i

Arbetsfrågor om islam utifrån rubrikerna i läroboken
Att vara svensk muslim: s 198-202
1. Förklara betydelsen av följande begrepp:
a) Moské
c) Islam
b) Allah
d) Halal
Profeten Muhammed. Guds sändebud: s 202-203
2. Ungefär när och var levde Profeten Muhammed?
3. Vilka kallas för bokens folk?
4. Vad innehöll uppenbarelserna till Muhammed?
5. När börjar den islamiska tideräkningen? På vilket sätt skiljer den sig från den kristna
tideräkningen?
6. Förklara betydelsen av följande begrepp:
a) Ramadan
b) Profet
Uppenbarelsen från Gud: s 204-207
7. Vad skiljer enligt islam, människan från djuren?
8. Vad är koranen för något enligt muslimer?
9. Varför ska koranen helst läsas på arabiska?
10. Förklara betydelsen av följande begrepp:
a) Hadith
b) Sharia
11. Hur vet en muslim vad som är enligt sharia, Guds lag?
De religiösa plikterna: s208-220
12. Vilka fem religiösa plikter eller grundpelare brukar nämnas som kärnan i den muslimska
tron?
13. Hur lyder den muslimska trosbekännelsen?
14. Hur många bestämda bönetillfällen har en praktiserande muslim under en dag?
15. Åt vilket håll vänder man sig när man ber inom islam. Ge en kort förklaring om varför
just det hållet.
16. Vilken är veckans huvudgudstjänst? Finns det någon motsvarighet inom judendomen
och kristendomen?
17. Varför fastar man just under månaden ramadan?
18. Förklara betydelsen av följande begrepp:
a) Imam
d) Vallfärd
b) Id al-Fitr
e) Kaba
c) Id al-Adha
Finns det flera islam: s 220- 223
19. Vilken skillnad mellan muslimer kan ungdomar enligt boken nämna?
20. Vilka två huvudinriktningar för islam finns?