Begrepp till Islam

advertisement
Begrepp till Islam
1. Allah – Den enda Guden
2. Fatwa – Ett yttrande från en mufti (en rättslärd) som ger vägledning i det dagliga
livet.
3. Hadith - den nedtecknade islamiska tradition som utgår ifrån islams profet
Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika
situationer.
4. Halal/haram - är benämningen på vad som är tillåtet inom islam och omfattar allt
mänskligt handlande. Motsatsen till halal är haram. I icke-muslimska och/eller ickearabisktalande länder förknippas termen oftast med reglerna om tillåtna livsmedel.
5. Imam – Muslimsk böneledare.
6. Jihad – Betyder två saker. Heligt krig samt strävan att finna inre ro.
7. Kalif - var den titel som den andlige och världslige ledaren för sunnitisk islam fick
efter profeten Muhammeds död.
8. Kalifat - kallades de muslimska riken som styrdes av en kalif, det vill säga en ledare
som gjorde anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet
9. Minaret - är ett torn i anslutning till en moskébyggnad. Upptill är minareten omgiven
av ett öppet galleri eller en balkong använt av böneutroparen för att kalla muslimerna
till den rituella bönen
10. Moské - är en muslimsk helgedom, avsedd för bön, predikan och undervisning.
11. Profet - är en person som förutsäger eller förutspår kommande ting eller framträder
som religiös förkunnare.
12. Ramadan - är i den muslimska kalendern den nionde månaden och en helig
fastemånad som är en av islams fem pelare. Ramadan är den månad under vilken
Koranen först uppenbarades för profeten Muhammed. Under 29 eller 30 dagar måste
alla rättrogna muslimer fasta, det vill säga avhålla sig från att äta, dricka, röka och
älska, från soluppgång till solnedgång.
13. Sharia - betyder "vägen till vattenkällan" eller "lagen av Gud" och är ett begrepp inom
islam som avser att beskriva den gudomliga välviljan. Sharia är en idé om en
gudomlig lag.
14. Shia - är den gren av islam som menar att profeten Muhammed enligt Guds beslut
utnämnt Ali ibn Abi Talib och hans ättlingar till muslimernas ledare efter hans
bortgång. Dessa ses inte som profeter eller budbärare, utan anses vara de rättmätiga
efterträdarna som felfritt kan tolka och förmedla profeten Muhammeds vanor Sunnah,
och Koranen.
15. Sufism - används som en samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten
inom islam. Sufiernas erfarenheter och läror är att vi, genom att rena sinnet från allt
som inte är av Gud och förstå att kärleken är Guds sanna väsen, kan nå fram till den
upplysning som öppnar medvetandet.
16. Sunna - ord för "traditionen", innebärande att islam definieras inte bara av Koranen
utan även av hur Muhammed levde ("sunna") och vad Muhammed yttrade ("hadith").
17. Sunni - Sunniter eller sunnimuslimer är anhängare av den ortodoxa trosinriktningen
sunni inom islam som omfattar majoriteten av alla muslimer, cirka 90%. Ordet sunni
kommer från det arabiska ordet sunna som avser de läror och traditioner som profeten
Muhammed predikade.
18. Sura - Ordet används vanligen i betydelsen av ett kapitel i Koranen.
19. Umma - är de troendes islamiska församling, som Muhammed började bygga upp i
Medina år 622. Ordet används i dag också för att uttrycka en världsvida muslimsk
religiös gemenskap.
Källa: Wikipedia
Download