Islam - ReliGion

advertisement
Bönen: fem
gånger om
dagen mot
Mecka
Skatten: 2,5 %
av lönen.
Fastan : i
Ramadan
Vallfärden: Till
Mecka en gång i
livet för den
som kan
Trosbekännelsen: grunden för ett liv i islam.
”Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet”
Det första tempel som restes för
människornas bruk var helt visst
Helgedomen i Bakkah, en
välsignelse och en ledstjärna för hela
världen. Den förmedlar klara budskap [och
där finns] den
plats där Abraham en gång stod; den som
stiger in där (ÄR?) i trygghet (FINNER
TRYGGHET?) (FÅR TRYGGHET?) ?
Vallfärden till denna Helgedom är en plikt
gentemot
Gud för var och en som har möjlighet att
genomföra den. Och den som förnekar
sanningen [skall
veta att] Gud är Sig själv nog och inte
behöver [någon eller något i] Sin skapelse.
Koranen 3:96-97
Muslimer anser att världen en gång skall gå under. Eftersom den
började existera genom skapelsen måste den också ha ett bestämt
slut. Alla skall få stå till svars för sina gärningar.
De som vill tillhöra Gud på jorden förenas med honom efter livet.
Att komma till Paradiset innebär enligt Koranen främst att få vara
nära Gud. Möjligheten till förlåtelse gör att alla som vill komma till
Gud också kan göra det. Den som avvisar erbjudandet om
gudsgemenskap "kommer till helvetet".
Det kan beskrivas som plågor i eld men innebär i första hand att vara
skild från Gud i evigheten. Även Paradiset kan skildras på ett
mytologiskt sätt som en underbar trädgård med vila under svalkande
träd och friskt vatten i porlande bäckar. Det är öknens oaser som stått
modell.
Muhammeds sunna och haditherna
Men hur skall man kunna veta vad Muhammed tyckte, sade och
gjorde?
Redan en kort tid efter hans död började man komplettera
Koranen med småberättelser om Muhammed.
Det kunde bero på att man stod inför en fråga som inte kunde
besvaras med Koranens hjälp. Då frågade man runt bland
Muhammed medarbetare: Vet någon om Muhammed sade något
om detta eller gjorde något som kan vara till ledning?
Var det så försökte man bevara minnet av detta genom
att nedteckna vad Muhammed hade sagt eller gjort.
En sådan berättelse om Muhammed kallas en hadith.
Det finns flera hundra tusen hadither men alla är inte äkta. För
att visa hur trovärdig en hadith är brukar man inleda den med en
"traditionskedja", en lista på de personer som fört händelsen
vidare till eftervärlden.
Den kan lyda ungefär som så: Ahmed berättade att han hade hört Ali
berätta att han hade hört av Umar att Muhammed vid ett tillfälle blev
tillfrågad om hur man skulle göra i en sådan situation och då svarade
han ..... Och så vidare.
Det är inte ovanligt att flera hadither behandlar samma ämne.
Ibland händer det också att de ger motstridiga uppgifter om vad
Muhammed sade och gjorde.
Då måste de islamiska juristerna försöka avgöra vilken hadith som
är mest trovärdig. Det är den som avgör vad som skall bli Sunna,
det vill säga det rätta handlandet, i den aktuella frågan.
Islams regelsystem för de troende bygger till stor del på Muhammeds
Sunna. Dessa regler har kunnat omprövas då tiderna förändrats eller
islam har spritts till en kultur som varit främmande för de
ursprungliga arabiska sederna.
Genom den stora rikedomen på hadither har islam kunnat
anpassa sig på ett förbluffande sätt till nya tider och traditioner.
Hadithernas äkthet har kunnat omvärderas om det visat sig
viktigt att ge stöd åt nya tankar och seder.
Moskén och gudstjänstlivet
Islams gudstjänstlokal kallas moské (av ett arabiskt
ord som betyder "plats där man nedfaller").
Islam har inga präster på samma sätt som kristendomen. De
andliga ledarna är de som tolkar lagen. De kallas ulama.
Gudstjänsterna i moskéerna leds av imamer. Dessa har
inte teologisk utbildning utan är framför allt böneledare.
På moskéns ena kortvägg finns en nisch, en fördjupning, och
alla moskéer är byggda så att denna nisch vetter mot Mecka.
Inne i moskén finns inga bänkar utan man sätter sig direkt
på de – vanligen dyrbara – mattor som täcker golvet.
Skorna lämnas utanför och man tvättar händer och
fötter innan man går in. Man sätter sig med ansiktet vänt
mot nischen.
Moskén sedd uppifrån
MOSKÉN SEDD FRÅN SIDAN
Download