Islam - Learnify

advertisement
Begreppslista Islam
Namn:______________________________
1. Monoteism – innebär att man tror på en gud.
2. Polyteism – innebär att man tror på flera gudar.
3. Hijra – ”flykten” som Muhammed gjorde från Mekka till Medina 622
e.Kr. Starten för den muslimska tideräkningen.
4. Muslim – kallas anhängare till islam.
5. Kalif – en religiös och politisk ledare. En ställföreträdare för
Muhammed.
6. Suror – kapitel i Koranen.
7. Sunni – En gren av islam.
8. Shia – En gren av islam.
9. Halal - benämning på det som är tillåtet inom islam.
10.Haram - benämning på det som är förbjudet i islam. Griskött, alkohol,
och även felslaktat kött är exempel på saker som betraktas som otillåtna
enligt islam och därför haram.
11.Koranen - är islams heliga skrift.
12.Allah – det arabiska ordet för gud.
13.Islam – ”underkastelse”, då särskilt underkastelse under Guds vilja.
14.Kaba - är en byggnad mitt i den heliga moskén i Mekka. I kaba finns den
heliga stenen.
15.Mihrab - är en nisch som finns i moskéer, den visar i vilken riktning
Mecka ligger, och det är böneriktningen.
16.Sharia – den islamiska lagen eller regelsystemet som har sitt ursprung ur
Koranen och Haditherna. Beskriver t.ex. olika regler för mat, kläder men
även förskrifter om kriminalitet och politik.
17.Imam – böneledare. Leder den gemensamma bönen i moskén.
18.Trosbekännelsen – En muslim måste acceptera islamska
trosbekännelsen. ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans
sändebud.”
19.Bönen – Varje muslim bör be fem gånger om dagen. Bönen görs på en
bönematta vänd mot Mekka.
20.Allmosan – varje muslim skall om de kan ge allmosor till de fattiga och
behövande. Allmosan bör uppgå till 2.5 % av den totala inkomsten.
21.Fastan – fastan sker under månaden ramadan. Under fastan äter man inte
från det att solen går upp tills att solen går ner. Det är en tid att tänka på
andra som har det sämre ställt och en tid att tänka på Gud.
22.Vallfärden – Varje muslim bör vallfärda åtminstone en gång i sitt liv.
Undantag kan göras för de som är fattiga eller sjuka. Vallfärden går till
Mekka/Kaba.
23.Minaret – ett slags torn varifrån man kallar till bön. Varje moské brukar
ha ett eller flera minaret.
24.Id-al-adha – offerfesten. En högtid som avslutar vallfärden och som runt
om i världen. Firas till minne av Abrahams vilja att offra sin son – Ismael.
25.Id-al-fitr – en fest/högtid som avslutar fastan. Firas tillsammans med
familj, släkt och vänner.
Download