Sätt in rätt begrepp (siffra) framför respektive förklaring.
kapitel i Koranen.
är islams heliga skrift.
är en nisch som finns i moskéer, den visar i vilken riktning
ligger, och det är böneriktningen.
Mecka
”flykten” som Muhammed gjorde från Mekka till Medina 622 e.Kr.
Starten för den muslimska tideräkningen.
Olika grenar av islam
ett slags torn varifrån man kallar till bön. Varje moské brukar ha ett
eller flera minaret.
en fest/högtid som avslutar fastan. Firas tillsammans med familj,
släkt och vänner.¨
varje muslim skall om de kan ge allmosor till de fattiga och
behövande. Allmosan bör uppgå till 2.5 % av den totala inkomsten.
den islamiska lagen eller regelsystemet som har sitt ursprung ur
Koranen och haditherna. Beskriver t.ex. olika regler för mat, kläder
men även förskrifter om kriminalitet och politik.
benämning på det som är förbjudet i islam. Griskött, alkohol, och
även felslaktat kött är exempel på saker som betraktas som otillåtna
enligt islam och därför haram.
innebär att man tror på flera gudar.
innebär att man tror på en gud.
en religiös och politisk ledare. En ställföreträdare för Muhammed.
En muslim måste acceptera islamska trosbekännelsen. ”Det finns
ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”
Varje muslim bör be fem gånger om dagen. Bönen görs på en
bönematta vänd mot Mekka.
Offerfesten. En högtid som avslutar vallfärden och som runt om i
världen. Firas till minne av Abrahams vilja att offra sin son –
Ismael.
Sätt in rätt begrepp (siffra) framför respektive förklaring.
fastan sker under månaden ramadan. Under fastan äter man inte
från det att solen går upp tills att solen går ner. Det är en tid att
tänka på andra som har det sämre ställt och en tid att tänka på Gud.
”underkastelse”, då särskilt underkastelse under Guds vilja.
är en byggnad mitt i den heliga moskén i Mekka. I kaba finns den
heliga stenen.
benämning på det som är tillåtet inom islam.
böneledare. Leder den gemensamma bönen i moskén.
det arabiska ordet för gud.
kallas anhängare till islam.
Varje muslim bör vallfärda åtminstone en gång i sitt liv. Undantag
kan göras för de som är fattiga eller sjuka. Vallfärden går till
Mekka/Kaba.
1. Monoteism
9. Polyteism
17. Hijra
2. Muslim
10. Kalif
18. Suror
3. Sunni och Shia
11. Halal
19. Haram
4. Koranen
12. Allah
20. Islam
5. Kaba
13. Mihrab
21. Sharia
6. Imam
14. Trosbekännelsen 22. Bönen
7. Allmosan
15. Fastan
23. Vallfärden
8. Minaret
16. Id-al-adha
24. Id-al-fitr