islam - Learnify

advertisement
Islam
Muhammed
• Grundare av Islam.
• Föddes omkring 570 e.kr i staden Mecka i Arabien.
• Är släkt med Ismael, Abrahams son.
• Muhammed ”tog emot” Koranen av ängeln Gabriel på berget Hira.
• Ängeln Gabriel talade om för Muhammed hur Allah, Gud, vill att
människorna ska leva. Muhammed skrev ned detta i en bok. Boken
kallas Koranen.
• Ordet Islam betyder ”att överlämna sig åt Gud”.
• Ordet muslim betyder ”den som underkastar sig Gud”.
• För en muslim är islam ett sätt att leva.
• Religionen heter islam.
• Den som utövar religionen islam heter muslim.
• Islams tideräkning börjar då Muhammed flyttade till staden Medina (622
e.kr).
• Det muslimska året följer månen.
• År 2000 e.kr var det år 1420 enligt muslimsk tideräkning.
Islams fem grundpelare
Det viktigaste reglerna för livet finns sammanfattade
i fem grundpelare
Trosbekännelsen
Allah är en och högst av allt
”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är
Allahs sändebud”
Bönen
Skatten till de fattiga
Fastan
Vallfärden till Mecka
Läs i religionsboken och svara på frågorna i din So-bok.
Skriv både frågan och svaret!
Trosbekännelsen
1. Hur lyder islams trosbekännelse?
2. Vad är det svåraste fel man kan göra inom islam?
3. Om någon vill bli muslim, vad ska hen göra då?
Bönen
1. Vad heter de torn som bönetiden ropas ut ifrån?
2. Vad gör en muslim före bönen?
3. I vilken riktning ber man?
Skatten till de fattiga
1. Varför ska välbärgade muslimer ge en del av sina pengar till de fattiga
en gång om året?
2. Vad heter den avgift de ger bort?
Fastan
1. Vad heter den månad då varje muslim ska fasta en gång om året?
2. När får man och när får man inte äta under fastan?
3. Vad ska fastemånaden påminna människorna om?
4. På vilket sätt avslutas fastemånaden?
Vallfärden till Mecka
1. Är det en plikt för alla muslimer att vallfärda till Mecka en gång i livet?
2. Vad är Mecka?
3. Vad är Kaba?
4. Vad ska den som vallfärdar till Mecka göra?
Download