Sådant som kan komma på Islam provet Frågor om sådant som kan

Sådant som kan komma på Islam provet
Frågor om sådant som kan komma på Islam provet:
1. Vem var Muhammed och varför är han så viktig för Islam?
2. Inom Islam anses Muhammed vara den sista profeten?
3. Många muslimer menar att Muhammed var analfabet varför?
4. Inom Islam är Koranen viktig vad är det som gör den så betydelsefull?
5. En äkta Koran ska vara skriven på arabiska varför?
6. Koranen är enligt Islam guds egna ord vad innebär det?
7. Hur fungerade religionen i Mekka innan Islam?
8. Hur var samhället i Mekka och på den arabiska halvön på Muhammeds tid?
9. Varför tvingades Muhammed och muslimerna lämna Mekka år 622?
10. I Medina fick Muhammed snabbt en ledande roll varför?
11. Vilka är Islams fem pelare och vad innebär de?
12. ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sista profet” så lyder Islams
trosbekännelse vad innebär detta?
13. Fredags bönen är extra viktig inom Islam förklara varför ur både ett religiöst och socialt
perspektiv?
14. Försök att ge en social förklaring till att Muhammed införde den religiösa skatten Zakat.
15. Ramadan är Islams viktigaste högtid varför?
a. Religiöst perspektiv.
b. Socialt perspektiv.