Svar beslutskommentar

advertisement
Angående beslutskommentar VGSKAS-40261
Hypotes:
Den bakomliggande hypotesen är att rörelsemönstret och gångförmågan hos barn och unga vuxna
med hemiplegisk cerebral pares har betydelse för individens välbefinnande och att faktorer så som
muskelstyrka och muskelvolym är av betydelse. Därför krävs förfinad diagnostik och större
kunskap om variabler som påverkar gångmönstret och en ny mer användningsbar klassifikation
som grund för vidare interventionsstudier.
Validerad metod:
Lite oklart vilken metod som man undrar över.
Tredimensionell instrumenterad gånganalys är en väl validerad metod för att beskriva rörelser i
flera plan och för att beräkna krafter över leder.
Tredimensionell gånganalys ger alltså en objektiv, kvantifierbar och upprepbar beskrivning av en
dynamisk funktion. Flera olika sätt att sammanställa och summera data finns och valet av
beräkningsmetod beror naturligtvis på vilka variabler man är intresserad av.
Magnetkamera undersökning med volymbestämning av muskel liksom isometrisk
muskelstyrkemätning är väldokumenterad i de områden vi mäter och flertal publikationer finns.
Jag får hänvisa till referenslista som finns i slutet av bilagan som heter studieplan.
Hur data kommer att analyseras och korreleras till varandra:
Kanske lättast att förklara med några exempel. Data kommer att väsentligen vara kvantitativ.
En enkel korrelation blir mellan muskel volym och muskelstyrka över knä och fotled. Är skillnaden
lika stor över knäled och fotled hos de med hemiplegi när man jämför den hemiplegiska och den
icke-involverade sidan?
Med gånganalys kan man räkna ut muskelarbete över olika leder och det ska vi korrelera till
muskelvolym och volontär muskel kontraktion.
Vad gäller , välbefinnande, självbild, känsla av sammanhang använder vi validerade enkäter och
kommer kunna relatera resultaten till ovanstående variabler.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards