Uppvärmningsprogram

advertisement
Uppvärmningsprogram
Ett3minuterkortocheffektivuppvärmningförattminskariskenförskadoriarbetet.
Varförärdetbraattvärmaupp?
Uppvärmningenssyfteärattförberedakroppenpåarbete.Uppvärmningenskagöraoss
varma,därförmåstemangörarörelsersomfårigångflåset.Närkroppenblirvarmaresmörjs
ledernavilketgörattskaderiskenminskar.
Rullaaxlarna
Rullaaxlarnabakåtfemvarvförattfåigångblodcirkulationeniaxlarochnacke.
Gåpåstället
Gåmedhögaknänpåstället.Räknatill20steg.Juhögreknänochstörrearmrörelser,desto
mervärmefårduikroppen.
Benböj
Ståhöftbrettisärmedbenen.Böjochsträck10gånger.Närdujobbarmedstoramuskler
sombenochsäteökarvärmensnabbtikroppen.
Torrsim
Tänkattduskacrawlapåland.Räknatill20repetitioner.Iövningenfårduinvärmegenom
axlar,skuldrorochrygg.
Diagonallyft
Sträckhögerarmuppiluften.Lyftvänsterknäochlåtdessasedanmötasframförkroppen.
Bytsida.Gör20repetitioner,detvillsäga10persida.Härtränardulångamuskelkedjori
kroppensomgörkroppenmerkoordineradochstabil.
Stoppskyltar
Sträckarmarnaframförkroppenmedflexadehänder.Drabakenarmitaget.Syftetäratt
kommaåtbakiskulderbladetochvärmauppiryggen.Upprepaca20gånger.
Sidsvep
Låtarmarnahängalängsmedkroppen.Sveparmarnafrånsidatillsidaochklappabakpå
rumpan.Böjlättpåknänaochroteragenomryggen.Upprepaca20gånger.
Ryckpåaxlarna
Precissomdetlåter,ryckpåaxlarna.Växelvishöjaxlarnatillöronenochsläppnerdemigen.
Upprepa10gånger,gärnailitehögretempo.Härärmångastelaochharontochövningen
hjälpertillattfåflödegenomaxlarochnackevilketkanminskasmärta.
3-stegssekvensföröverkroppen
Avslutauppvärmningenmedtre
övningarföröverkroppen.
Upprepasåmångavarvdu
hinnerinnanmusikentystnar.
1)Flätasammanfingrarna.Sträckarmarnaovanförhuvudetmed
handflatornapekandeuppåt.Gördiglånggenomsidorna!
2)Knäpphändernabakomkroppenoch
öppnagenombröstet.
"
3)Flätahändernaframförkroppenigen.Tryckhänderna
bortfrånkroppen.Rundagenomövredelenavryggenoch
vikinhakanmotbröstet!
Nuärduklarochredoattstartaarbetsdagen.Brajobbat!
Tips!Väljenvalfrimelodifestivallåtochkörsekvensentill
låten.Varieragärnaochlåtallafåköratillsinfavorit.
Download