Utarbetande av informationsmaterial till patienterna som utreds för

2011-02-02
Individuell information
och vårdplanering
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
Kirurgiska kliniken
Kirurgiska kliniken är indelad i fyra olika specialiteter, sektioner. Dessa är;
 Akutsektionen
 Endokrin- och bröstsektionen
 Kolorektalsektionen (KRK)
 Övre abdominella sektionen (ÖAK)
På varje sektion arbetar ett flertal specialistutbildade läkare och varje sektion har
på mottagningen speciella kontaktsjuksköterskor. Det sker kontinuerligt ett
samarbete mellan sektionerna. Du kommer vid besöket att få information om
vilken sektion Du utreds inom samt namn och telefonnummer till just Din
kontaktsjuksköterska.
Remissbedömning och multidisciplinär konferens
När en remiss kommer till kirurgiska kliniken granskas den av läkare som
bedömer när Du ska komma hit på ett besök. Besöket kan föregås av en
multidisciplinär konferens där en diskussion förs mellan läkare och sköterskor
med olika specialitet för att upprätta en gemensam planering för Din vård.
Denna utformas individuellt för Dig och Du får information om vad som gäller
under besöket.
 Multidisciplinär konferens
Datum: …………………..
Utredning och undersökningar
Ibland behövs ytterligare utredningar. Det kan t.ex. innebära olika
röntgenundersökningar eller blodprovstagningar. Utredning av din mag- och
tarmkanal kan också ske med hjälp av ERCP, rekto-, gastro- eller koloskopi. Vid
dessa undersökningar finns möjlighet att ta vävnadsprover (px). Du kommer att
få mer utförlig information om de undersökningar som gäller för Dig.
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
Som ett hjälpmedel i utredningen kan en punktion behöva göras. Det innebär att
det sticks med en nål in i vävnaden för att ta ut celler för analys. Punktioner görs
med hjälp av ultraljud på röntgenklinken eller på punktionsmottagningen.
Cell- eller vävnadsprov skickas för analys. Analyssvaret tillsammans med
resultat av andra undersökningar används som beslutsunderlag för Din fortsatta
vård och behandling.
Vårdplanering
Om det blir aktuellt med operation kallas Du till ett inskrivningsbesök i nära
anslutning till operationen. Där får Du information av olika yrkeskategorier, det
tas kompletterande prover/undersökningar och Du får vid behov träffa en
narkosläkare. Ibland görs delar av detta redan vid besöket på mottagningen.
Onkologisk behandling kan bli aktuell och då skickas remiss till onkologiska
kliniken för bedömning. Detta föregås ofta av beslut på den multidisciplinära
konferensen. Du får information om vad som rekommenderas för just Dig vid
läkarbesöket.
Om det behövs medicinska insatser när du vistas i hemmet kan primärvården
eller LAH (lasarettsansluten hemsjukvård) vara ett alternativ till inläggning på
sjukhus.
Här kan Du läsa mera
Om Du vill läsa mer om din sjukdom och den behandling som är aktuell
rekommenderar vi de informationsbroschyrer som finns i kirurgmottagningens
väntrum eller följande länkar;
www.cancerfonden.se
www.carpapatient.se
www.sjukvardsradgivningen.se
www.internetmedicin.se
www.magotarm.se
Ta gärna med Dig denna information när Du besöker sjukvården.
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
Dina planerade undersökningar och vårdkontakter
Se bifogad patientinformation för de undersökningar som är aktuella för Dig.
Röntgenundersökningar
 Datortomografi (skiktröntgen)
Datum: ………..
 Lungröntgen
Datum: ………..
 Magnetkameraundersökning
Datum: ………..
 PET-CT
Datum: ………..
 Scintigrafi
Datum: ………..
 Ultraljud med eller utan kontrast
Datum: ………..
 …………………………….
Datum: ………..
Remiss skickas till röntgen för dessa undersökningar. Du kommer att få en
kallelse med datum, tid och information om förberedelser från röntgen.
Endoskopiska undersökningar
 ERCP
Datum: ………..
 Gastroskopi
Datum: ………..
 Koloskopi
Datum: ………..
 Rektoskopi/proktoskopi
Datum: ………..
 Sigmoideoskopi
Datum: ………..
 ……………………………….
Datum: ………..
ERCP utförs på röntgen. Du är då inneliggande på vårdavdelning KAVA/103.
Kallelse och information om datum och tid skickas per brev. De andra
endoskopiska undersökningarna görs på mottagningen och kräver endast i
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
speciella fall inläggning på vårdavdelningen. Kallelse med datum, tid och
information om förberedelser kommer att skickas per brev.
Provtagningar
 Cytologiprov
Datum: ………..
 Blodprover inför inläggning och operation Datum: ………..
 Tumörmarkörer
Datum: ………..
 Vävnadsprov (px)
Datum: ………..
 …………………………..
Datum: ………..
Analys av dessa prover tar olika lång tid. Svar på dessa prover ligger sedan till
grund för vidare planering av Din vård och behandling.
Undersökningar av hjärta och lungor
 Arbets-EKG (hjärtfunktionsundersökning) Datum: ………..
 EKG
Datum: ………..
 Spirometri (lungfunktionsundersökning)
Datum: ………..
 UKG (ultraljud på hjärtat)
Datum: ………..
………………………………..
Datum: ………..
Dessa undersökningar görs för att bedöma hur Ditt hjärta och Dina lungor klarar
av sövning, operation, uppvaknande och återhämtning efter operationen.
Resultatet av undersökningarna vägleder narkosläkaren i sin planering av din
vård.
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
Vårdkontakter och läkarkonsulter
 Dietist
Datum: ………..
 Inskrivning
Datum: ………..
 Kurator
Datum: ………..
 Läkarbesök
Datum: ………..
 Operation
Datum: ………..
 Sjukgymnast
Datum: ………..
 Sköterskebesök
Datum: ………..
 Stomisjuksköterska
Datum: ………..
 Kardiolog
Datum: ………..
 Medicinare
Datum: ………..
 Narkos
Datum: ………..
 Onkolog
Datum: ………..
 …………………………….
Datum: ………..
Dessa vårdkontakter kan behöva tas för att Din vård ska bli så bra som möjligt.
Vissa kontakter kommer Du att träffa vid flera tillfällen både innan och efter Din
operation.
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus
2011-02-02
Plats för egna anteckningar
Adress
Telefon
E-post:
Kirurgiska kliniken US
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
010-103 35 00
[email protected]
Telefax
Hemsida:
010-103 35 13
www.lio.se/kirus