Sorg tänder också ljus

advertisement
Sorg tänder
också ljus
Varmt
välkommen till ett
angeläget samtal
om donation
I en svår stund för er, kan ni tända ett ljus för andra. Därför kan
ni inom kort komma att kontaktas av en medarbetare från sjukhuset för att bringa klarhet i hur er närstående sett på frågan om
att donera. Flertalet av dem som lämnat oss i sorg och saknad kan
vara donatorer till vävnadstransplantationer, t ex hornhinnor.
Muntligt lika giltigt som skriftligt
Av undersökningar som Donationsrådet låtit göra, vet vi att fyra
av tio anhöriga känner till den närståendes vilja. Den muntliga
viljeyttringen är lika giltig som att fylla i ett donationskort eller
anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister.
Med all respekt för att ni drabbats av sorg, ber vi att få samtala
med er och informera om vad vävnadsdonation innebär. Att samtalet måste ske snart, förklaras av att den medicinska utredningen
av en vävnadsdonation bör inledas inom 24 timmar.
Ni är varmt välkomna till ett angeläget samtal!
Många kan få hjälp
Hornhinnetransplantationer är en del av vården som utförs på
Universitetssjukhuset i Örebro och på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Många står i kö för att få en ny hornhinna och med
donerade hornhinnor hjälper vi både unga och gamla.
Hos unga, som är i yrkesaktiv ålder och ofta tvingas gå sjukskrivna, åtgärdas keratoconus. Det är en sjukdom där hornhinnan blir
toppig och synen gradvis försämras.
En annan grupp, som ofta får mycket ont, är äldre. De drabbas
av en åldersförändring – dystrofi – som gör att hornhinnan blir
grumlig och synens försämras.
Den tredje gruppen som får hjälp av en ny hornhinna, är dem
som utsatts t ex för slag eller kraftigt våld mot ögat där hornhinnan skadats.
Donationen
De donerade hornhinnorna tas om hand vid Hornhinnebanken
på USÖ. För att möjliggöra detta avlägsnas först all ögonvävnad.
Efter åtgärden läggs en protes på plats. Ögonlocken kommer att
vara naturligt slutna och inga yttre tecken syns efter ingreppet.
Donationen fördröjer inte begravningen.
Har du frågor om hornhinnedonation är du välkommen att ringa
USÖ, 019-602 10 00. Växeln hjälper dig under dagtid komma i
kontakt med Hornhinnebanken. Akuta samtal helger och kvällar
kan komma att kopplas till jourhavande läkare.
Download