Bilaga 1

advertisement
2012-11-06, Cecilia Reinikainen Diamant, Donationsverksamheten Norrlands universitetssjukhus
Medicinsk utredning inför hornhinnedonation
Utförs av DAL, läkare eller DAS/Vävnadsutredare. Vid tveksamheter kontaktas
Vävnadsinrättningen/Hornhinnebanken på Nus för diskussion
Kontraindikation
Kommentarer
1.
Tidigare eller pågående sjukdom av okänd orsak som
har skadat ögat.
2.
Ögonsjukdom eller operation som påverkar hornhinnan
infektion/inflammation, nyligen kataraktopererad (ca 4
mån), arcus senilis ok om det är ca 8mm eller mer fritt
centralt på hornhinnan
3.
Systemisk infektion utan kontroll
ok om adekvat antibiotikabehandling med sjunkande
CRP, beakta vilken typ av mikroorganism som orsakar
infektionen
4.
Malign tumör i ögat, tex retinoblastom eller malignt
melanom mm.
alla maligna tumörer i ögat, såväl bakre som främre
delar utesluts
5.
Cytostatikabehandling inom senaste sex månaderna
(kan övervägas om utvidgad provtagning avseende
Antigen för HCV utförs)
cytostatika påverkar sannolikt ej vävnadens kvalitet
utan påverkar tillförlitligheten på virusproverna; därför
utvidgad provtagning i dessa fall, ange att donatorn fått
cytostatika på remissen
6.
Blod och lymfmalignitet
övrig malignitet i form av solida tumörer är ok
7.
CNS-relaterade sjukdomar (MS, ALS, Alzheimer,
snabbt tilltagande demens, Parkinson, CreutzfeldtJacobs sjukdom)
ok med vaskulärt orsakad demenssjukdom förutsatt att
utredaren kan utesluta Alzheimerdemens
8.
Transplanterad, immunosuprimerad, medicinerad med
tillväxthormon, genomgått odokumenterad
neurokirurgi (dura mater av okänt ursprung)
Kortison accepteras inte vid långtidsbehandling om
dygnsdoser ekvivalent med >30 mg Prednisolon® eller
om lägre dos i kombination med andra
immunosuprimerande läkemedel. Accepteras om >30
mg/d i mindre än två veckor under de senaste sex
månaderna innan dödsfallet. En dos över 30 mg kan
vara immunosuprimerande och kan påverka
tillförlitligheten på virusserologin. Höga doser kan
även maskera infektioner och inflammationer.
9.
Känd Hepatit B eller C, HIV eller syfilisinfektion
10. Riskbeteende för blodsmitta (tatuering senaste sex
mån, resvanor, känt/misstänkt intravenöst missbruk
samt sexuell riskexposition)
trots provtagning; finns risk för miss av utslag på
virusproverna vid nyligen smittad donator
Kontraindikation
Kommentarer
11. Nyligen vaccinerad med levande försvagat virus där
det anses finnas risk för överföring
peroralt poliovaccin, vaccin mot gula febern, vaccin
mot vattkoppor samt mässling-påssjuka-rödahund
vaccination.
12. Stor blodtransfusion i anslutning till dödsfallet (mer än
50 % av blodvolymen)
kontrollera om det finns blodprov taget innan
transfusion/hemodilutionen skedde, tex på kemlab,
blodcentral. Provtagning bör vara relativt nära i
anslutning till dödsfallet (vad har hänt med patienten
från provtagningen fram till dödstiden?).
13. Nylig strålbehandling i ögonområdet
14. Genomgått xenotransplantation
tex. hjärtklaff från kalv
15. Blodprovstagning (HIV Hepatit B och C, Treponema
pallidum (Syfilis)) ej möjlig inom 24 timmar från
dödsfallet
16. Okänd dödsorsak utan planerad obduktion
om obduktion sker och dödsorsaken är oklar skall
resultatet från obduktionen återkopplas till
vävnadsinrättningen
17. Den avlidne är yngre än 18 år (ingen absolut
kontraindikation, kan diskuteras)
hornhinnan från unga kan vara mjuk och svår att
preparera, kontakta vävnadsinrättningen för diskussion,
det finns ingen övre åldersgräns
Download