Minnesanteckningar styrgruppen för SIM norr

advertisement
VÄVNADSINRÄTTNINGEN/OPERATIONSCENTRUM
DONATIONSVERKSAMHETEN
Den avlidnes namn
VERSION 2.2
Personnummer
Kontroll av kontraindikationer via journalgranskning samt närståendesamtal
Ja Nej
Tidigare eller pågående sjukdom av okänd orsak som har skadat ögat


Ögonsjukdom eller operation, Vad______________________________________


Systemisk infektion utan kontroll


Malignitet i ögat tex retinoblastom eller malignt melanom mm.


Cytostatikabehandling inom senaste sex månaderna (kan övervägas om utvidgad
provtagning avseende Antigen för HCV utförs)


Blod och lymfmalignitet


CNS-relaterade sjukdomar (MS, ALS, Alzheimer, snabbt tilltagande demens,
Parkinson, Creutzfeldt-Jacobs sjukdom)


Transplanterad, immunosuprimerad, medicinerad med tillväxthormon,
genomgått odokumenterad neurokirurgi (dura mater av okänt ursprung)


Känd Hepatit B eller C, HIV eller syfilisinfektion


Riskbeteende för blodsmitta (tatuering senaste sex mån, resvanor, känt/misstänkt
intravenöst missbruk samt sexuell riskexposition)


Nyligen vaccinerad med levande försvagat virus där det anses finnas risk för överföring 

Stor blodtransfusion i anslutning till dödsfallet (mer än 50 % av blodvolymen)


Nylig strålbehandling i ögonområdet


Genomgått xenotransplantation


Blodprovstagning ej möjlig inom 24 timmar från dödsfallet


Okänd dödsorsak utan planerad obduktion


Den avlidne är yngre än 18 år (ingen absolut kontraindikation, kan diskuteras)


Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Download