Dödsfall Sjukdom Vad som ersätts

advertisement
Dödsfall
Sjukdom
Vad som ersätts
Rätt till dödsfallsersättning föreligger om den försäkrade under försäkringstiden avlider på grund av sjukdom
Rätt till dödsfallsersättning föreligger också om den försäkrade drabbas av smitta av bakterie, virus eller annat smittoämne och det leder till den
försäkrades död inom 3 år, räknat från smittotillfället. Tidpunkten och platsen för smittotillfället skall kunna styrkas med läkarintyg och andra
handlingar.
Dödsfallsersättningen reduceras med 5 % per år, från 55 års ålder. Reduktion görs inte om den försäkrade, vid dödsfallet, inte har fyllt 70 år, och har
arvsberättigat barn under 17 år. För försäkrad som vid dödsfallet har fyllt 70 år, och har arvsberättigat barn under 17 år, är dödsfallsersättningen
begränsad till maximalt 100.000 kr.
Förmånstagare vid dödsfallet är efterlevande make/sambo/registrerad partner och barn eller om sådana saknas, den försäkrades arvingar. Om den
försäkrade önskar annan förmånstagare ska detta anmälas på särskild blankett som If tillhandahåller.
För dödsfallsersättning är If Livförsäkring AB försäkringsgivare om försäkringsbeloppet överstiger 80.000 kronor. För aktuellt försäkringsbelopp, se
försäkringsbrevet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards