Vet du mer om Skånes ålgräs än vad

advertisement
Vet du mer om Skånes ålgräs än vad Länsstyrelsen gör?
Vi vet en hel del om var det skånska ålgräset finns, delvis
genom undersökningar men också och tack vare lokal
kunskap. Men det finns också ganska många områden längs
Skånes kust där vi är osäkra på om det finns något ålgräs.
Vi vill gärna ha skåningarnas och Skånebesökarnas hjälp för
att få mer kunskap. Om du ser ålgräs när du är ute i eller på
havet och snorklar, dyker, fiskar eller seglar – då får du
gärna rapportera detta till oss.
Så här gör du
Genom länken kommer du till webbplatsen Seagrass Spotter. Där kan du välja läget Explore och Map
och sedan zooma in Skåne på kartan. Klicka och titta på några olika bilder som finns runt Skåne i
kartan. Det ger en bra bild av hur ålgräs ser ut och i vilka miljöer det växer.
Fortsätt sedan att zooma in till platser du besöker. Se efter om det
finns någon observation inom cirka 500 meter. Om det inte gör det och
du har sett ålgräs (fastsittande på botten) – skicka då ett mail till oss
och berätta om det. I mailet beskriver du positionen. Har du
koordinater är det jättebra. Annars kan du t.ex. ta en skärmdump på
en karta i din telefon där det, lagom inzoomat, syns var du såg ålgräset,
eller berätta så att vi förstår var du är. Har du undervattensbilder på
ålgräset blir vi mycket glada om du skickar med en eller ett par, men
även observationer utan bild är av intresse.
Ålgräsobservation i
Lommabukten, norr om
Spillepengen.
Maila dina observationer och bilder till:
[email protected]
[email protected]
Under sommaren är vi inte på plats hela tiden för att svara, men vi går igenom inkommande
rapporteringar när vi är på plats igen efter ledighet.
Varför vill vi veta mer om ålgräs?
Ålgräs (Zostera marina) och andra kärlväxter i havet har mycket viktiga funktioner i det marina
ekosystemet. De ger skydd, de ger boplats, de ger mat. Eftersom de växer på sandiga, grusiga eller
leriga bottnar hjälper dessa växter till att binda bottenmaterialet tack vare sina rötter. Det innebär
att dessa ängar under vattnet även gör vattnet klarare, lagrar kol som annars skulle komma ut i
atmosfären samt minskar sanderosionen i närområdet. För att veta hur vi ska skydda och gynna
ålgräsängarna är det avgörande att ha så god kunskap
om ålgräsets utbredning som möjligt.
Ålgräset minskar globalt. Det har även minskat drastiskt
på några ställen i Sverige. I Skåne tycks mängden ålgräs
ha varit ganska stabil under 2000-talet, med ökningar
på några platser och minskningar på några andra
platser. Men genom att titta på historiska data för
ålgräsets djuputbredning i Danmark, så vet vi ganska
säkert att det för hundra år sedan fanns betydligt mer
ålgräs i Skåne än idag.
Ålgräset är den vanligaste marina kärlväxten längs Skånes kust, men det finns även olika typer av
nate- och natingväxter som har liknande funktioner i ekosystemet. Ålgräset är dock ganska lätt att
känna igen. Det ser helt enkelt ut som jättestort gräs, med rötter nere i bottnen och ett par
långsmala uppåtväxande blad som ofta är mellan 30-60 cm, men som kan bli över en meter långa.
Ofta växer ålgräset i små fläckar eller i större sammanhängande ängar på sandiga, leriga eller lite
grusiga bottnar. Det är framför allt mindre plantor av ålgräs som kan förväxlas med till exempel nateoch natingväxter. Men om bladen kan uppskattas vara över två millimeter breda, är det med stor
sannolikhet ålgräs.
Vi är tacksamma för spridning av denna information. Med hjälp av delningar hoppas vi kunna nå så
många som möjligt som är intresserade av att hjälpa till att öka kunskapen om de viktiga växterna
längs Skånes kuster.
Trevlig ålgrässommar!
// Länsstyrelsens marinbiologer
Tre länktips:
1) Vill du veta lika mycket om ålgräsets utbredning i Skåne som Länsstyrelsen vet? Läs om
inventeringen som genomfördes 2016. På Länsstyrelsens webb finns en sammanfattning, själva
rapporten samt rådata.
2) Ålgräset är en så viktig växt att den har ett eget åtgärdsprogram. Läs mer om det på Havs- och
vattenmyndighetens webbsida.
3) Läs beskrivningen och bedömningen av ålgräset i Sverige på Artdatabankens artportal.
Bli en medborgarforskare i havets tjänst!
Vill man själv ladda upp fotoobservationer i Seagrass Spotter så går det alldeles utmärkt att skapa en
profil och sätta igång med sökande efter ålgräs och att ladda upp sina observationer. Seagrass
spotter är ett initiativ som vill uppmuntra allmänheten att bidra till den samlade kunskapen om
sjögräs (d.v.s. kärlväxter, inte alger) i havet. På så sätt hjälper man forskare och myndigheter att hålla
bättre koll på dessa viktiga växter i havet. Ju mer vi vet om var dessa viktiga miljöerna finns, desto
bättre förutsättningar finns det för att kunna skydda naturen och att genomföra åtgärder så att
miljön kan återhämta sig och bli ännu bättre.
Några andra saker man kan hjälpa till med som medborgarforskare och tipsare i havets tjänst:
* rapportera till SLU om man hittar främmande arter i havet
* meddela lokala och regionala myndigheter om man hittar mycket döda fiskar
* rapportera till naturhistoriska riksmuseet om man hittar en död säl
Download