Skriftlig orderbekräftelse skall ske omgående, senast inom

advertisement
4 Avtalsförslag
Portabla ramper och tröskelramper 2014
4 Avtalsförslag behöver ej bifogas anbudet
Färgmarkerad text fastsälls vid avtalstecknandet
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
2(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
3
4
5
AVTALSPARTER OCH OMFATTNING
3
4
4
4
4
4
KVALITET OCH UTFÖRANDE
4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
GARANTI OCH REKLAMATIONER
SERVICE OCH SUPPORT
DOKUMENTATION
STANDARDER, KRAV OCH REGELVERK
PRODUKTFÖRÄNDRINGAR
NYA PRODUKTER
PRODUKTAVVIKELSER
ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖR
UPPFÖLJNING
KOMMERSIELLA VILLKOR
5.1
PRISER
5.2
PRISJUSTERING
5.3
VALUTAJUSTERING
5.4
BESTÄLLNING
5.5
LEVERANSVILLKOR
5.6
FÖLJESEDEL
5.7
LEVERANSTID
5.7.1 Vite
5.8
UTEBLIVEN LEVERANS
5.9
FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR
5.9.1 Faktureringsvillkor
5.9.2 Skanning av fakturor
5.9.3 Faktureringsadress
5.9.4 Elektronisk fakturering
5.9.4.1
Jämtlands läns landsting
5.9.4.2
Västerbottens läns landsting.
5.9.4.3
Landstinget Västernorrland
5.9.4.4
Norrbottens läns landsting
5.9.5 Betalningsvillkor
5.9.6 Dröjsmålsränta
6
3
1.1
AVTALSPARTER
1.2
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
1.3
AVTALSFORM
1.3.1 Avrop från ramavtal
1.4
AVTALSTID
1.5
OMFATTNING
ÖVRIGA VILLKOR
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
HINFO/ HJÄLPMEDELSDATABAS
EFTERMARKNADSAVTAL
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
SEKRETESS
OMFÖRHANDLING
FÖRSÄKRING
HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
3(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
FEL I VARAN
MARKNADSFÖRINGSRÄTT
MEDDELANDESKYLDIGHET
HÄVNING
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT OCH PATENT
TVIST
UNDERSKRIFTER
1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING
1.1 AVTALSPARTER
Köpare*
Leverantör*
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Landstinget Västernorrland
Organisationsnummer
Jll 232100-0214
Vll 222000-0222
Nll 232100-0230
Lvn 232100-0206
Organisationsnummer
Hemsida
www.jll.se
www.vll.se
www.nll.se
www.lvn.se
Hemsida
*Benämns landstingen i
avtalstexten.
*Benämns leverantören i
avtalstexten.
14
14
14
14
14
15
15
16
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
4(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
1.2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Leverantör
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
1.3 AVTALSFORM
Avtal sluts genom ett ramavtal dvs. ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna för
senare avrop (kontraktstilldelning). Andra kommersiella villkor som leverantören bifogat till
anbudet skall inte beaktas.
1.3.1 Avrop från ramavtal
Avrop sker från en (1) leverantör som antagits för en specifik produkt eller produktgrupp.
1.4 AVTALSTID
2014-11-01 – 2018-10-31 (48 mån).
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
1.5 OMFATTNING
Leverantören åtar sig att till landstingen leverera :
2 m ramp för manuell rullstol
3 m ramp för manuell rullstol
2 m ramp för elektrisk rullstol
3 m ramp för elektrisk rullstol
Tröskelramper/kilar
2 KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som köparen fått i samband med
upphandlingen.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
5(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
2.1 GARANTI OCH REKLAMATIONER
Garantitid för portabla ramper skall vara minst 1095 dagar.
Garantitid för tröskelramper skall vara minst 730 dagar.
Garantin omfattar funktion, konstruktion, material och tillverkning under garantitiden under
förutsättning att produkten inte har hanvänts på annat sätt än vad som anges i
dokumentation och märkning.
Leverantören skall om så önskas erbjuda landstinget ekonomisk ersättning motsvarande
priset för nyinköp i stället för ny produkt.
Hjälpmedelsverksamheten skall själv kunna välja om ny produkt önskas eller ekonomisk
ersättning.
Leverantören bekostar frakt vid garanti och reklamationsärenden.
Landstinget skall ersättas för material-, rese- och arbetstids- kostnader som uppkommer i
samband med överenskomna garanti och reklamationsärenden.
2.2 SERVICE OCH SUPPORT
Leverantören skall kunna erbjuda telefonsupport på svenska, i produktfrågor och tekniska
frågor helgfri måndag till fredag kl. 08.00 - 16.00.
E-postadress för supportärenden, förfrågningar mm skall finnas. Leverantören skall svara
inom 24 timmar.
2.3 DOKUMENTATION
Följande dokumentation skall på begäran tillhandahållas beställaren:
Bruksanvisning
Sprängskisser
Monteringsanvisningar
Ev. film och bildmaterial
All dokumentation skall vara datum/ versionsmärkt och på svenska språket, väl separerad
från övriga språk.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
6(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
2.4 STANDARDER, KRAV OCH REGELVERK
Produkterna skall uppfylla gällande standarder, krav och regelverk
2.5 PRODUKTFÖRÄNDRINGAR
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning
skall tre (3) månader i förväg skriftligen meddelas upphandlande myndighets kontaktperson
för godkännande.
Ersättningsartikel skall lägst ha motsvarande funktion och pris som inte är högre än den
artikel som är avtalad. Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets
giltighet att ske.
2.6 NYA PRODUKTER
Möjlighet skall finnas att under avtalsperioden prova nya och alternativa produkter. I vissa
fall skall nya produkter kunna tillfogas det befintliga upphandlade produktsortimentet. Detta
gäller om den nya produkten t ex tillför ökad säkerhet för patient eller medför förenklad
hantering för brukaren/beställaren och inte direkt konkurrerar med tidigare upphandlad
produkt.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs.
2.7 PRODUKTAVVIKELSER
Leverantören är skyldig att, förutom skyldighet enligt lag, skriftligen meddela köparens
kontaktperson samt avropande enhet om avtalad produkt varit utsatt för allvarligt tillbud
eller om konstruktionsfel uppdagats.
3 ANLITANDE AV
UNDERLEVERANTÖR
Leverantören har rätt att anlita underleverantör.
Avtalad leverantör skall i alla frågor vara landstingets motpart. Avtalad leverantör skall även
ansvara för eventuell underleverantörs arbetsinsats eller leverans.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
7(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
4 UPPFÖLJNING
Köparen förbehåller sig rätten vid behov kalla till uppföljningsmöte för det aktuella
kontraktet. Leverantören skall lämna statistikuppgifter vid begäran avseende ex kvantiteter
och inköpsbelopp totalt, per artikel och per beställande enhet.
5 KOMMERSIELLA VILLKOR
5.1 PRISER
Angivna priser enligt nedan är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt och
inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för
förpackningar (SFS 2006:1 273 ).
Pris för :
2 m ramp för manuell rullstol
XXX Kr
3 m ramp för manuell rullstol
XXX Kr
2 m ramp för elektrisk rullstol
XXX Kr
3 m ramp för elektrisk rullstol
XXX Kr
Tröskelramper/kilar
XXX Kr
5.2 PRISJUSTERING
Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2014-xx-xx (avtalsstart)
Om leverantörens kostnader, exklusive valutakostnader, avseende produkt som omfattas av
detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna under
offertmånaden, respektive senaste datum för prisjustering skall vardera parten äga rätt att
begära förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande
kostnadsförändringen.
Det förutsätts att respektive part vid begäran verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen verkligen inträffat.
Prishöjning kan träda i kraft tidigast en (1) månad efter förhandling, dock tidigare när
prisjustering enligt avtal kan ske.
Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
8(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
5.3 VALUTAJUSTERING
Valutajustering inom prisjusteringen kan göras med hänvisning till förändring av valutakurs i
förhållande till den valutakurs som gällde under offertmånaden.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga
rätt att frånträda avtalet avseende aktuell produkt med verkan en månad efter det datum då
begäran om prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det tidigare
avtalade priset gälla.
Valutaförändring som medför justering: +/- 3 %
Justeringen baseras på följande valuta: X
Kurs: X
Månad: X
Vid valutajustering skall 80 % av angivna priser i SEK korrigeras med den aktuella
förändringen.
5.4 BESTÄLLNING
Beställning skall kunna tas emot via fax, post, e-post och telefon.
Skriftlig orderbekräftelse skall ske omgående, senast inom två (2) arbetsdagar efter mottagen
beställning. Orderbekräftelsen ska innehålla uppgift om pris, leveransdatum (på plats
angiven leveransadress)
5.5 LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2010 till av beställaren angiven leveransadress,
bilaga 3
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå emballaget..
Tillbehör skall passa på huvudprodukten i dess standardutförande. Om det krävs fästen av
något slag skall de ingå i samma förpackning som tillbehöret..
Kundordermärkta beställningar skall samlevereras.
Det skall framgå av emballaget hur många kollin leveransen består av och märks 3(5).
Vid leveranser på pall bör EUR-pall användas. Stadig engångspall kan användas. Maximal
pallhöjd 1,9 m. Maxvikt 600 kg. Överhäng får inte förekomma.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
9(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
Enskild transportförpackning skall ha god greppbarhet t.ex. urtag för händer, både botten
och handtag skall hålla för manuell hantering.
Artiklar som levereras i sats/par skall paketeras ihop.
Om blandat gods förekommer på samma pall skall det framgå av följesedel och märkning på
pall.
Pallarna skall vara plastade med återvinningsbar plast.
5.6 FÖLJESEDEL
Följesedel skall vara placerad väl synlig på emballaget.
Följesedel skall vara på svenska och innehålla beställarens order/beställningsnummer,
leverantörens artikelnummer i såväl skrift som i streckkod. I de fall där produkten har
serienummer skall följesedeln märkas med serienumret i såväl skrift som i streckkod.
5.7 LEVERANSTID
Leverans skall vara högst tio(10) arbetsdagar efter inkommen beställning. Leverans skall ske
under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 07.00-15.00.
Leverans av reservdelar och tillbehör skall ske inom fem (5) arbetsdagar efter inkommen
beställning.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då leverantören mottagit beställningen till den
dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven leveransadress. Med arbetsdag
avses helgfri måndag-fredag.
Om angiven leveransdag senareläggs skall ny orderbekräftelse med angivande av orsak
skickas snarast.
5.7.1 Vite
Om överenskommelse inte kan träffas enligt punkt 5.6 ovan skall vite utgå för varje
påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 3 % av varans dock högst 10 %.
5.8 UTEBLIVEN LEVERANS
Om leverans av vara inte kan ske enligt erhållen order har leverantören rätt att leverera av
köparen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för köparen. I de fall leverantören inte
kan tillhandahålla likvärdig produkt skall köparen äga rätt att, efter meddelande till
leverantören, beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Eventuell
merkostnad för detta debiteras avtalad leverantör.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
10(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
5.9 FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR
5.9.1 Faktureringsvillkor
Faktura får skickas först att godset är levererat till angiven leveransadress.
Faktura får inte skickas vid delleverans utan först vid efter en fullgjord leverans.
Landstingen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från leverantören
eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.
5.9.2 Skanning av fakturor
Landstingen har skanning av fakturor i de fall inte elektronisk fakturering sker. På varje
faktura tydligt skall anges datum för utfärdande, beställare och ev. beställningsnummer,
momsregistreringsnummer, samt om leverantören innehar F-skattsedel. Fakturan bör vara
enkel att tolka efter skanning d.v.s. vara utskriven på vitt papper och med svart text. Inget
screentryck, som påverkar tolkning, får finnas i bakgrunden på fakturan.
5.9.3 Faktureringsadress
Faktura i ett exemplar skall ställas till:
Jämtlands Läns Landsting
Box 910
831 29 Östersund
Även eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
Faktura skall märkas med referens som erhålls av Jämtlands läns landsting.
Västerbottens läns landsting
Fakturan skall ställas till i beställningen angiven adress.
Även eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
Införande av e-faktura skall göras i samråd med landstinget för att säkerställa rätt
adressering, referenser samt hantering av eventuella påminnelser och krav.
Norrbottens läns landsting
Administrativ service
Box 511
691 28 Boden
Även eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
Fakturan skall vara märkt med landstingets beställningsnummer, kostnadsställe och
referensnummer.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
11(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
Landstinget Västernorrland
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå
Påminnelser och inkassokrav skickas till;
Landstingsservice Ekonomi
Box 67
881 22 Sollefteå
5.9.4 Elektronisk fakturering
Antagen leverantör förbinder sig att, senast 3 månader efter att landstinget begärt detta, fullt
ut kunna hantera den/ de alternativ som respektive landsting anger enligt punkt 5.8.4.1–
5.8.4.4, utan kostnader för landstinget.
Leverantören svarar själv för samtliga egna kostnader (investeringar, drift mm) som är
förknippade med elektronisk fakturering. Det åligger er som leverantör att säkerställa att ni
uppfyller detta villkor. Införande av e-faktura skall göras i samråd med landstinget för att
säkerställa rätt adressering, referenser samt hantering av eventuella påminnelser och krav.
5.9.4.1 Jämtlands läns landsting
Den faktura som vi vill att ni skickar är Svefaktura (SFTI basic Invoice version 1.0) som
förmedlas med Transportprofil Bas version 2.0 eller via FTP alternativt fulltextfaktura
version 2.2 eller senare vilket är en fristående variant av SFTI/ESAP 9.1 .
Mer information finns på länken nedan.
http://www.jll.se/omoss/ekonomi/elektroniskfaktura.4.74b162ff126bb6e3e618000292.htm
l.
5.9.4.2 Västerbottens läns landsting.
Västerbottens läns landsting har en infrastruktur som ger leverantören olika möjligheter att
sända en elektronisk faktura, se länkar nedan.
Expert Systems – http:/www.fakturaportalen.se.
Nordea – http:/www.nordea.se/se/sitemod/default/index.asp?pid=802992.
5.9.4.3 Landstinget Västernorrland
Verksamheter hos Landstinget Västernorrland beställer produkter och mottar fakturor via
ett elektroniskt beställnings- och fakturasystem, för närvarande Aditros IoF. Anbudsgivaren
ska lägst kunna erbjuda Svefaktura. På fakturan ska beställarens
referensnummer/kostnadsställe alltid anges. Eventuella påminnelser ska inte skickas
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
12(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
elektroniskt utan till av köparen angiven faktureringsadress. För fullständig information
kontakta Landstinget Västernorrland.
5.9.4.4 Norrbottens läns landsting
För Norrbottens läns landsting gäller faktureringsvillkor enligt 5.8.4.1 ovan.
5.9.5 Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs
betalning inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Motsvarande bestämmelser gäller för
avtalad delleverans.
5.9.6 Dröjsmålsränta
Om landstinget inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens
bestämmelser .
6 ÖVRIGA VILLKOR
6.1 HINFO/ HJÄLPMEDELSDATABAS
Avtalsinformation samt kundunik nettoprislista avseende huvudprodukt, tillbehör och
reservdelar skall finnas tillgänglig i Hinfo/den nya nationella hjälpmedelsdatabasen, eller
efter godkännande av landstingen, via annan teknisk lösning direkt efter avtalstecknande.
All dokumentation skall finnas tillgänglig i Hinfo/den nationella hjälpmedelsdatabasen, eller
efter godkännande av landstingen via annan teknisk lösning, senast vid avtalsstart
innehållande, bilder, demontering/skrotinstruktion, monteringsanvisning, bruksanvisning,
rekonditioneringsanvisning, reservdelsförteckning, sprängskiss, underhållsanvisning,
utprovningsprotokoll.
6.2 EFTERMARKNADSAVTAL
Landstingen kan efter avtalstiden komma med begäran om att träffa avtal gällande tillbehör och
reservdelar. Avtalet överenskoms och tecknas mellan leverantören och resp. landsting.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
13(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
6.3 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för landstinget och leverantören.
6.4 SEKRETESS
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För
leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och
sjukvårdspersonal anställd av landstinget.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja landstingets uppgifter, vad det än må
vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma leverantören
tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar
för att fullgöra sina åtaganden mot landstinget och andra personer som på något sätt kan
komma i kontakt med uppgifterna.
6.5 OMFÖRHANDLING
Parterna förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller
organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av tidigare
överenskommelse. Den andra parten skall meddelas om omförhandling senast fyra (4)
veckor i förväg.
6.6 FÖRSÄKRING
Leverantörens skall ha sedvanlig företagsförsäkring anpassad för den aktuella verksamheten.
6.7 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om
inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
Detta avtal med eventuella ändringar och tillägg samt bilagor inkl ALOS 05 med
kommentarer.
Eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlag med bilagor
Eventuella kompletteringar av anbudet
Anbud med bilagor
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
14(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
6.8 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga
godkännande.
6.9 FEL I VARAN
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
6.10 MARKNADSFÖRINGSRÄTT
Hänvisning i reklam eller marknadsföring till det avtal som träffats med landstinget får inte
göras utan landstingets skriftliga medgivande.
6.11 MEDDELANDESKYLDIGHET
Finner leverantören att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller framstår
såsom sannolik att inträffa skall denne omgående utan dröjsmål skriftligen informera
landstinget om detta:
Ägarbyte eller ändrad bolagsform
Konkurs, betalningsinställelse
Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna
6.12 HÄVNING
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte uppfyller sina
åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från leverantören till
landstinget.
Landstinget har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att
leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen
av tilldelningen av kontraktet.
6.13 BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Enligt ALOS 05 punkt 25 och 26.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
15(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
6.14 INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT OCH PATENT
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara landstinget om krav riktas eller talan
förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning av
levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta landstinget
för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att
utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören får bestämma över
försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.
Om det fastställs att intrång har skett skall leverantören på egen bekostnad antingen:
Tillförsäkra landstinget rätt att fortsätta använda produkterna
Ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång
Ändra produkten så att intrång inte föreligger
Återta produkten och kreditera landstinget ett belopp som motsvarar produktens värde med
hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för landstinget har denne rätt att genom skriftligt
meddelande till leverantören häva avtalet i sin helhet.
6.15 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal skall slutligen avgöras av svensk allmän domstol med
Östersunds tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
16(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
6.16 UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt.
För köparen, behörig företrädare
För leverantören, behörig företrädare
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
17(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
För köparen, behörig företrädare
För leverantören, behörig företrädare
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
18(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
För köparen, behörig företrädare
För leverantören, behörig företrädare
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4 Avtalsförslag
Ekonomistaben, Upphandling
Björn Bergefors
19(19)
Dnr:
2014-03-19
LS 399/2014
För köparen, behörig företrädare
För leverantören, behörig företrädare
Ort och datum
Ort och datum
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
4 Avtalsförslag behöver ej bifogas anbudet
Download