Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

advertisement
Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Tredje Kvällen
Vi är de som hör och lyder
I kväll, under denna härliga kortsession så ska vi tala om detta, som ska vara
karaktäristiskt för vår Ummah (Nation) och som ska skilja oss från andra. Nämligen
att vi ska vara de som hör och lyder, vilket är vår underkastelse under Allahs (swt:s)
vilja.
www.islamforelasningar.se
Vi är de som hör och lyder
Med det här som vår huvudrubrik så ska vi under den här föreläsningssessionen specifikt
fokusera på 3 verser som följs av varandra, taget från koranen, för att nå ut med dagens
påminnelse. När, hur och varför uppkom det att vi ska vara de som hör och lyder, och när vi
väl är bland dessa vilka belöningar väntar då oss? Vi börjar med att titta på den första
versen, för att förstå vad det var som hände när detta påbud kom till oss:
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS den FÖRSTA versen på arabiska från koranen för publiken!
َ ‫َّ ه‬
‫ض َو َإن ت ُ ْبدُواْ َما فَي أَنفُ َس ُك ْم أ َ ْو‬
َ ‫س َماوا‬
‫لِّل ما فَي ال ه‬
َ ‫ت َو َما فَي األ َ ْر‬
ََََ ُ‫الِّل‬
َ َ‫َب َمن ي‬
ّ ‫شاء َو‬
ّ ‫ت ُ ْخفُوهُ يُ َحا َس ْب ُكم َب َه‬
ُ ّ‫الِّلُ فَيَ ْغ َف ُر َل َمن يَشَاء َويُعَذ‬
‫ش ْيءٍ قَدَير‬
َ ‫ُك َّل‬
LÄS den FÖRSTA SVENSKÖVERSATTA versen!
”Gud tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vare sig ni visar vad
som rör sig i ert innersta eller döljer det, kommer Gud att ställa er till svars för det. Och
Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill. Gud har allt i Sin makt.” (Koranen
2:284)
I den här första versen så framför Allah (swt) att Han (swt) har kunskap om vad som finns i
våra hjärtan och Allah (swt) talar även om att Han (swt) kommer ställa oss till svars för det.
När den här versen uppenbarades till profeten Muhammad (saws) så blev den en stor börda
för profetens (saws) efterföljare. Så profetens (saws) Sahabas (Efterföljare) kom, bl.a. Abu
Bakr (ra), till profeten Muhammad (saws) och de föll på sina knän och sade: ”Åh Allahs
Budbärare! Vi har tillfrågats att utföra så mycket gärningar som vi bara klarar av: bönen,
fastan, Jihad (Sträva och kämpa för Allah) och välgörenhet. Hur som helst, den här versen
uppenbarades till dig, och vi klarar inte av att bära den.
De kände alltså att de utförde olika handlingar i sin dyrkan, men nu skulle de även ställas till
svars för sitt inre. Så profeten Muhammad (saws) svarade: ”Vill ni upprepa det som folket av
de Två Skrifterna (Bini Israil (Israils barn)) innan er sade, vilket var, ’Vi hör och vi lyder inte’
säg istället, ’Vi hör och vi lyder, och vi söker Din förlåtelse, Åh vår Herre, och vi ska åter till
Dig.”
Det är härifrån profetens (saws) Ummah (Nation) uppmanades att vara de som hör och
lyder, den nation som vi alla tillhör även idag. Fortsätter vi och tittar på vad som hände så
www.islamforelasningar.se
var det så att när Sahabas (Efterföljarna) accepterade profetens (saws) redogörelse och när
deras tungor blev reciterande av versen så sände Allah (swt) därefter ned nästa vers som vi
ska titta på nu:
Gud (Allah) säger därefter:
Vid önskemål: LÄS den ANDRA versen på arabiska från koranen för publiken!
َ ّ َ‫نز َل َإلَ ْي َه َمن هر َبّ َه َو ْال ُمؤْ َمنُونَ ُك ٌّل آ َمنَ ب‬
‫الِّل‬
ُ ‫الر‬
‫آ َمنَ ه‬
َ ُ ‫سو ُل بَ َما أ‬
‫س َم ْعنَا‬
ُ ‫س ََ َه الَ نُفَ َ ّر ُق بَيْنَ أ َ َح ٍد َ ّمن ُّر‬
ُ ‫َو َمآلئَ َكتَ َه َو ُكت ُ َب َه َو ُر‬
َ ْ‫س ََ َه َوقَالُوا‬
َ َ ‫َوأ‬
ُ ‫ط ْعنَا‬
‫ير‬
ُ ‫ص‬
َ ‫غ ْف َران ََك َربهنَا َو َإلَي َْك ْال َم‬
LÄS den ANDRA SVENSKÖVERSATTA versen!
”SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med
honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre,
[ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!” (Koranen 2:285)
Om vi kort summerar det första i versen så innebär det att de troende tror och följer Tawhid
(Islamisk monoteism). De troende tror även på alla profeter och budbärare (AS) utan att göra
åtskillnad mellan dem, att tro på vissa av dem, och inte på andra. Dessa var alla rättfärdiga,
sanningsenliga människor som sändes till de troende. Och slutligen så tror de troende även
på Allahs (swt:s) änglar och de Skrifter som skickats ner från Himlen till budbärare.
Till det här bör vi redogöra att profeten Muhammad (saws) som den siste profeten från Allah
(swt) är den som upphävde alla tidigare lagar från tidigare profeter och som kommer vara
den profet vars lagar är de enda som kommer att vara giltiga till Domedagen. Och vad gäller
hans (saws) Ummah (Nation) så kommer en grupp alltid att vara på sanningens stig, helt
uppenbart och dominant.
Och som Allah (swt) säger i versen: ”Och de säger: ”Vi hör och vi lyder.” Vilket menas, att vi
hörde Ditt uttalande åh vår Herre, förstod och implementerade det, och håller fast till dess
konsekvenser. Slutligen att vi söker Allahs (swt:s) förlåtelse innefattar att ödmjukt be om
Allahs (swt:s) Förlåtelse, Barmhärtighet och Godhet. Det här var och är till profetens (saws)
Ummah (Nation).
När Sahabas (Efterföljarna) sedan följde och gjorde det här så upphävde Allah (swt) den
första versen (2:284) som vi läste. Vilket innebar att de var ursäktade för vad som hände i
www.islamforelasningar.se
deras hjärtan, och hölls bara ansvariga för deras gärningar. Då sände Allah (swt) ned följande
vers, som också är den sista vi ska titta på:
Gud (Allah) säger slutligen:
Vid önskemål: LÄS den SISTA versen på arabiska från koranen för publiken!
ْ َ ‫سب‬
ْ َ ‫سب‬
‫ت َربهنَا‬
ّ ‫ف‬
ً ‫الِّلُ نَ ْف‬
ُ ََّ ‫الَ يُ َك‬
َ َ ‫ت َو ََََ ْي َها َما ا ْكت‬
َ ‫سا َإاله ُو ْسعَ َها لَ َها َما َك‬
َ ‫اخ ْذنَا َإن نه َسينَا أ َ ْو أ َ ْخ‬
‫ص ًرا َك َما‬
َ ‫الَ ت ُ َؤ‬
ْ ‫طأْنَا َربهنَا َوالَ ت َ ْح َم ْل ََََ ْينَا َإ‬
َ َ‫َح َم َْتَهُ ََََ الهذَينَ َمن قَ ْب ََنَا َربهنَا َوالَ ت ُ َح َ ّم َْنَا َما ال‬
‫ْف‬
ُ َ‫طاقَةَ لَنَا َب َه َوا‬
َ‫ص ْرنَا ََََ ْالقَ ْو َم ْال َكا َف َرين‬
َ َ ‫ار َح ْمنَآ أ‬
ْ ‫ََنها َوا ْغ َف ْر لَنَا َو‬
ُ ‫نت َم ْوالَنَا فَان‬
LÄS den SISTA SVENSKÖVERSATTA versen!
”Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall
räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre!
Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan
börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte
har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över
oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)
Så Allah (swt) lägger inte tyngre bördor på en person än han klarar av. Han får belöningar för
det goda som han har förtjänat, och han kommer straffas for det onda han har förtjänat.
Vad gäller våra handlingar koppalt till det här så ska vi påminna oss om hur Allah (swt) har
välsignat oss och vår Ummah (Nation).
Faktum är att Abu Hurayrah (ra) har hört profeten Muhammad (saws) säga att Allah (swt)
har sagt (till Sina änglar) att: ”Om min slav tänker begå en ond handling, skriv inte ned det
som en sådan för honom, och om han begår den, skriv då ned den för honom som en ond
handling. Om han tänker begå en god handling, men inte utför den, skriv den då som god
handling för honom, och om han utför den, så skriv ned den för honom som 10 goda
handlingar.” (Bukhari och Muslim)
Det här gott folk är Allahs (swt:s) Barmhärtighet mot oss. Allah (swt) tog bort något som var
en börda för Sahabas (Efterföljarna) som även skulle vara det för oss, nämligen att ställa oss
till svars för vårt innersta och ersatte det med den här välsignelsen. Det Sahabas
(Efterföljarna) behövde göra var att höra och lyda och det gäller även för oss.
www.islamforelasningar.se
Med att vara de som hör och lyder så finns mycket belöningar i det här livet så som i det
nästkommande. Låt oss inte vara som Bini Israil (Israils barn) som förutom att de
förolämpade, trotsade och t.o.m. dödade många av sina profeter, inte heller lydde dem.
Låt oss visa vår kärlek till Allah (swt) och Hans Profet (saws) genom att bara höra och lyda.
Det är på det här sättet vår kärlek mäts och det är på det här sättet vi kan få det bästa i båda
liven och oavsett alla motgångar stå som vinnare.
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu khayr!
www.islamforelasningar.se
Tredje Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download