Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

advertisement
Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Femte Kvällen
Att påbjuda det goda
Vi fortsätter idag med ännu ett viktigt ämne, och som rubriken heter så innebär den
att påbjuda det goda men också att förbjuda det onda, det som är orätt.
Genom att vi gör det här så finns det en stor ära för oss, något som skiljer oss från
andra och stora belöningar väntar.
www.islamforelasningar.se
Att påbjuda det goda
Förutom en god Akhlaq (Beteende och personlighet) eller Taqwa (Fruktan) för Allah (swt)
som är så viktiga och som vår Ummah (Nation) bland många andra saker ska ha, så ska vi
alltså påbjuda det goda och förbjuda det onda. Det ska vi göra med vår Taqwa (Fruktan) för
vår Herre tillsammans med en god Akhlaq (Beteende och personlighet), på ett rättfärdigt
sätt.
Vad innebär det att påbjuda eller anbefalla det som är rätt och förbjuda det som är orätt?
Det är precis vad vi ska titta på.
Gott folk, tillhörande det här så har vår Ummah (Nation) blivit ärade och hur vi har blivit
ärade ska vi titta på. Vi ska titta på en vers som där Allah (swt) talar om för oss hur, men
också vad som krävs för denna ära. Låt oss titta på den versen som den här
föreläsningssessionen kommer byggas upp på:
Gud (Allah) talar om för oss i koranen att:
Vid önskemål: LÄS den FÖRSTA DELEN av versen på arabiska från koranen för publiken!
ْ‫ن ال ُْمن َك ِر‬
ِْ ‫وف َوتَن َهونَْ َع‬
ِْ ‫اس تَأ ُم ُرونَْ ِبال َمع ُر‬
ْ ِ َّ‫ُكنتُمْ خَي َْر أ ُ َّمةْ أُخ ِر َجتْ ِللن‬
...‫الل‬
ِّْ ‫َوتُؤ ِمنُونَْ ِب‬
LÄS den FÖRSTA DELEN av den SVENSKÖVERSATTA versen!
”NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller
det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud…” (Koranen 3:110)
Det här är den första delen av versen och det är den vi kommer lägga vår fokus på under den
här sessionen.
Vilken ära, så vi som lyder Allah (swt) och följer Hans (swt) Profet (saws) är det bästa folket
bland HELA mänskligheten, vilket också innebär det bästa folket för människorna.
Betydelsen av den här versen är att profeten Muhammads (saws) Ummah (Nation) är den
mest rättfärdiga och fördelaktiga Ummahn (Nationen) för mänskligheten.
Med den här äran följer även ett stort ansvar. Att Allah (swt) talar om för oss att vi är det
bästa samfundet följer av att anbefalla det som är rätt och förbjuda det som är orätt och
självklart tro på Allah (swt).
Oavsett vem det är så ska vi göra det här och frukta Allah (swt). Är det en bror eller syster
inom islam som gör något orätt så ska vi på ett milt och fredligt sätt tillrättavisa den och
www.islamforelasningar.se
påbjuda det goda eller rätta. Inte så att vi skämmer ut den, utan försöka skapa en situation
där man hamnar själva med varandra och därefter lägga fram det på bästa sätt. Detsamma
gäller för att förbjuda det onda, det som islam förbjuder. Så när vi gör det så gör vi det heller
inte på vilket sätt som helst, utan på bästa sätt gentemot de troende.
Vi ska även påbjuda det goda och förbjuda det onda när det gäller de icketroende, det här
för att vi följer Allahs (swt) lagar och profetens (saws) Sunnah (Väg och Levnadssätt).
Självklart så ska vi även här göra det på bästa sätt.
Då det här är ett ickemuslimskt land, vilket vi inte får glömma, så kan vi inte göra på vilket
sätt som helst och måste respektera deras system och lagar, men dock ska vi hålla fast till
och bjuda in till sanningen på ett smart sätt och med ett gott uppförande.
Det är bland annat genom vår goda Akhlaq (Beteende och personlighet) och att vi påbjuder
det som är rätt och förbjuder det som är orätt som vi även kallar folk till islam. Mina kära
bröder och systrar, vi har ett ansvar för att vara bland dessa som Allah (swt) nämner.
Låt oss fortsätta och titta på en hadith som bekräftar den här första delen av versen, vad
som väntar profetens (saws) Ummah (Nation), de troende. Vad äras vi mer med?
Profeten (saws) om vår nation:
Buraydah (ra) har sagt att profeten Muhammad (saws) har sagt att: Paradisets folk består
av 120 rader, den här ummahn (nationen) upptar 80 av dem. (Ahmad)
Den här hadithen bekräftar den del av versen vi har tittat på och kan ni tänka er mina kära
syskon, att profetens (saws) Ummah (Nation) alltså är 2/3 av paradisets invånare. Så
återigen så få vi inte glömma vårt ansvar för att vara bland dessa. Må Allah (swt) göra oss
bland dem som hör och agerar. Ameen!
Så de i den här Ummahn (Nationen) som har de kvaliteterna i den delen av versen som vi
läst, kommer att ha en del i den här äran d.v.s. att ingå i Allahs (swt) bästa samfund.
Anknutet till vårt ämne så sade Qatadah (ra) att: ”Det talades om för oss att ’Umar bin Al –
Khattab reciterade den här versen under Hajj (Pilgrimsfärd) som han (ra) utförde, och när
han (ra) såg folket rusa så sade han ’Den som vill vara bland den här prisade Ummahn
(Nationen), låt honom uppfylla de villkoren som Allah (swt) har satt i den versen.”
Vidare så hörde Ibn Jarir (ra) att de från den här Ummahn (Nationen) som INTE uppfyller de
här kvaliteterna kommer vara precis som Bokens Folk, Bini Israil (Israils Barn), som Allah
(swt) kritiserade när Han (swt) i Surat Al – Ma’idah i Ayah 79 (Suran Den himmelska
måltiden vers 79) sade: ”
www.islamforelasningar.se
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska från koranen för publiken!
َْ‫سْ َماْ َكانُواْيَفعَلُون‬
َ ‫َكانُواْالَْيَتَنَاهَونَ ْ َعنْ ُّمن َكرْفَعَلُوهُْلَ ِبئ‬
LÄS den SVENSKÖVERSATTA versen!
Den ene försökte inte avhålla den andre från att begå de onda handlingar som de begick;
ja, de handlade förkastligt! (Koranen 5:79)
De här anbefallde eller påbjöd inte det goda och de förbjöd inte det orätta och det onda,
vilket gjorde att Bokens Folk, Bini Israil (Israils Barn), handlade förkastligt och det finns
många exempel utan att vi ska gå in på några nu.
Det vi ska förstå av det här är att vi skiljer oss från dem, eller rättare sagt så ska vi skilja oss
från dem. Detta både i att vi ska vara de som hör och lyder, som vi tidigare talat om, men
också att vi anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt, vilket gör oss till det
bästa samfundet bland människorna.
Må Allah (swt) låta oss vara bland dessa bästa och att vi förblir så, att vi agerar på det vi hör
och inte agerar som Bokens Folk, Bini Israil (Israils Barn), gjorde. Att vi tror på Allah (swt),
lyder Honom (swt) och gör det rätta, att vi gör det som Han (swt) begär av oss. Ameen!
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu khayr!
www.islamforelasningar.se
Femte Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download