Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

advertisement
Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Sjunde Kvällen
Det blinda hjärtat (2)
Idag fortsätter vi med den 7:e kunskapskvällen och vi ska under den här sessionen se
till att avsluta det som vi påbörjade att prata om under gårdagens session, nämligen
det blinda hjärtat. Efter att vi redogjort vad det blinda hjärtat är så ska vi nu tala om
vilka olika tecken som finns för ett blint hjärta, men också hur man botar det.
www.islamforelasningar.se
Det blinda hjärtat
Om vi helt och hållet ska förstå vad det blinda hjärtat är och hur vi ska bota det så behöver vi
också veta vad de olika tecknen för ett blint hjärta är. Med den grund vi lade under den förra
sessionen så börjar vi dagens korta session med att direkt gå in på de kännetecken som finns
för ett blint hjärta, som därefter följs av hur vi kan bota det. Vi börjar alltså med:
Kännetecken för ett blint hjärta:
 Ignorans eller nonchalans av Gud (Allah)
Vilket innebär att helt enkelt strunta i Allah (swt). Det här är det första tecknet, det är ett
hjärta som är fullt av tvivel och ett hjärta som inte är säker på Allah (swt) eller något annat.
Det här är den typen av hjärtat som enkelt frågar; ”Så vem skapade Allah?” Den tänker; ”Ok
vi ska tro på Allah, men vem skapade Honom?” Det här är det tvivelfulla hjärtat, ett hjärta
som inte är medvetet.
Gott folk, man kan inte fråga; ”Vem skapade Allah?” För att Allah (swt) har ingen början. Du
kan inte skapa något som inte har en början, det går emot ens eget förnuft och logik. Det är
helt enkelt en löjlig fråga.
Andra säger att; ”Jag bad inte Allah att skapa mig så varför måste jag be och göra all annan
dyrkan?”
Det här är 2 exempel gällande tecknet för ett blint hjärta, som är att strunta i Allah (swt).
Såhär beter sig ett tvivelaktigt hjärta. Vi går till nästa!
 Tillrättavisning och råd har ingen effekt
Det här är nästa tecken. Det här betyder att när folk ger den här personen ett råd kring det
rätta så har det ingen effekt på den. Faktum är att den inte ens tycker om sanningen. När
folk kommer med sanningen så tycker den inte om att höra det, det är helt enkelt svårt att
acceptera det rätta och råd har egentligen ingen effekt på denne. Vi går till nästa inshallah!
 Ingen skuldkänsla när synder begås
Det är faktiskt t.o.m. så att denne istället njuter och får ro i sinnet, när den gör det som är
Haram (Otillåtet). Desto mer Haram (Otillåtet) vi begår, desto smutsigare blir vårt hjärta. Vi
går till det sista tecknet nu.
 Obehag att vara i sällskap med rättfärdiga
Den här personen är obekväm bland rättfärdiga och trivs bästa bland de korrupta.
www.islamforelasningar.se
Det här var bara 4 stora tecken bland många som egentligen finns att nämna. Det som nu är
viktigt är att vi måste fråga oss själva till vilken grad vi har de här nämnda tecknen? Desto
mer vi kan identifiera oss med de här tecknen desto blindare är våra hjärtan.
Så hur botar vi de här sjukdomarna som förblindar våra hjärtan? Vi ska, följt av de tecken vi
pratat om, gå vidare och titta på 4 grundläggande botemedel nu.
Hur ett blint hjärta botas är genom:
 Riktigt ihågkommande av Gud (Allah)
Det här är den första och handlar om att på ett riktigt sätt göra Dhikr (Ihågkommande av
Allah). Att i vårt dagliga liv, vid lämpliga tillfällen säger Subhan Allah (Glorifiering tillhör
Allah), Alhamdulillah (Lov och pris tillhör Allah), La ilaha il Allah (Det finns ingen Gud
förutom Allah) och Allahu Akbar (Allah är större). Viktigt är att vi ska göra det genom att
mena det.
Här hamnar även att göra Dua (Åkallan), vilket vi pratat om. Även här så är det viktigt att
göra det på sättet att man verkligen menar det och man kan göra det på det språk man vill.
 Utförande av rättskaffens handlingar
Gör rättskaffens gärningar när du får råd till det och sök upp dem. Att vara god är det som
krävs av oss, för framgång i det här livet beror på hur goda vi är.
 Att gå i ånger och få dåligt samvete
Desto mer vi mår dåligt över de felaktiga saker vi gör desto mer börjar ens hjärta att leva och
reflektera och förstå att det dåliga som man gör är fel. Det är då vi börjar ångra oss inför
Allah (swt) och säger Astaghfurillah (Jag söker fårlåtelse Allah) vilket gör vårt hjärta mer och
mer levande.
Vår ärade profet (saws) gjorde det här över 100 gånger per dag och när vi söker förlåtelse så
ska det givetvis inte vara någon tävling, utan du måste tänka på vad det är du ber om
förlåtelse för och låta ditt hjärta vara involverat.
 Att söka sällskapet av dem rättfärdiga
Byt sällskap! Har vi dåliga människor som inte gör gott eller uppmuntrar till det så ska vi byta
ut dem. De har själva blinda hjärtan. Vi ska byta ut de till rättfärdiga människor vars hjärtan
reflekterar och är medvetna. Det är dem som kan hjälpa dig och ditt hjärta.
Det här är utmaningarna som finns för att överkomma det blinda hjärtat. Vi ber Allah (swt)
att Han rengör våra hjärtan och för dem till liv så att de reflekterar och vi ber Allah (swt) att
ta bort blindheten och skydda oss, hjälpa oss att skydda våra hjärtan. Ameen! Vi ska avsluta
föreläsningarna om det blinda hjärtat med en hadith som många känner till.
www.islamforelasningar.se
Profeten (saws) har sagt:
"Allah (swt) tittar inte på era kroppar eller utseende utan tittar på era hjärtan och
gärningar". (Muslim)
Så Allah (swt) tittar inte på hur vältränade vi är, hur vi ser ut till utseendet, vilka kläder vi bär
etc. Han (swt) tittar alltså på våra hjärtan och det goda vi gör, vilket är det enda viktiga.
Men det här innebär inte att vi på ett korrekt islamiskt sätt inte får vara väldoftande,
hygieniska, vackra, vältränade, välklädda för Allahs (swt:s) skull, då Allah (swt) Själv är Vacker
och älskar det som är vackert.
Med det här sagt, låt oss jobba med våra hjärtan och våra gärningar och låta oss göra allt för
att uppnå Allahs (swt:s) Välbehag. Ameen!
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu khayr!
www.islamforelasningar.se
Sjunde Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download