2016/256 Datum: 2017-02-28 Beträffande remiss av förslag

advertisement
Bokföringsnämnden
Via e-post
[email protected]
Ert dnr: 14-28
Vårt dnr: 2016/256
Datum: 2017-02-28
Beträffande remiss av förslag till nya bestämmelser om att årsbokslut får upprättas med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012;1) om årsredovisning
och koncernredovisning
Näringslivets Regelnämnd NNR har givits möjlighet att lämna synpunkter i det aktuella
ärendet och önskar lämna följande kommentarer.
I den aktuella remissen presenteras förslag till nya regler för att vissa typer av företag ska
kunna utnyttja dessa förenklade regler i samband med årsbokslut. Förslaget innebär lite
förenklat att företag ska kunna utnyttja de regler som gäller för K3 företag.
NNR har inget att erinra mot Bokföringsnämndens förslag.
Näringslivets Regelnämnd
Tomas Lööv
_______________________________________________________________________________________
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Internet:
Box 55695
Storgatan 19
08-762 70 90
[email protected]
www.nnr.se
102 15 STOCKHOLM
Download