Kursguide - Course Syllabus

advertisement
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN
GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, 30,0 högskolepoäng
Geosciences, Basic Level Course , 30.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för geovetenskaper 2006-11-10 och senast reviderad 2011-05-02.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-05-02.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
2. Inplacering
Kursen är en baskurs och ingår i kandidatprogrammet i Geovetenskap. Kursen kan även läsas som fristående
kurs.
Huvudområde
Geovetenskap
Miljövetenskap
Fördjupning
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13, undantag ges för Bi B).
4. Innehåll
Kursen är uppdelad i tre delkurser, Mark, Atmosfär och Vatten. Undervisningen meddelas genom
föreläsningar, obligatoriska övningar och obligatoriska exkursioner.
Delkurs 1: Mark, 15 hp är uppdelad i 6 moment:
Det dynamiska jordklotet: teori 4,0 hp
Det dynamiska jordklotet: mineral- och bergartskännedom och exkursion 1,5 hp
Hållfasthet och tektonik 1,5 hp
Den kvartära utvecklingen: teori 3,5 hp
Den kvartära utvecklingen: övningar 1,5 hp
Historisk geologi 3hp
2/ 4
Moment 1: Det dynamiska Jordklotet: (5.5 hp) behandlar jordklotet som himlakropp, dess utveckling,
byggnad och sammansättning. Vidare behandlas den geofysiska signaturen; gravimetri, jordbävningar och
seismisk karaktär samt geomagnetism, platttektonik; oceanbottenspridning och kontinentaldrift, jordskorpans
uppbyggnad och bildningsprocesser, bergartsbildning och omvandling, de vanligaste mineralen och
bergarterna, malm- och industriråvaror samt den Baltiska sköldens prekambriska huvudprovinser.
Moment 2: Hållfasthet och tektonik: (1.5 hp) behandlar geovetenskapliga materials deformationsegenskaper:
bergarter, jordarter, is, vatten och luft, spännings- och deformationsanalys, viskös, plastisk och rupturell
deformation, strukturer och förkastningar samt geologiska kartor och sektioner.
Moment 3: De lösa avlagringarna och den kvartära utvecklingen, (5 hp) behandlar jordartslära, nedisningar,
vittring, fluviala, glaciala och eoliska processer, landformer och deras utveckling samt glaciologi.
Moment 4: Historisk geologi: (3 hp) behandlar sedimentologiska och stratigrafiska principer, de geologiska
perioderna, den geologiska och biologiska utvecklingen, jordens klimathistoria, regional fanerozoisk geologi
samt fossilkännedom.
Delkurs 2: Vatten, 7.5 hp behandlar vattnets kemi, den hydrologiska cykeln, Yt-, mark- och grundvatten,
sjöars och vattendrags dynamik, havsvattnets kemiska och fysikaliska egenskaper, fördelning av temperatur,
salthalt och densitet i havet, vattenmassor, havsströmmars uppkomst, vattnets cirkulation och blandning i
havet, bildning, omvandling och transport av partiklar i havet, regional oceanografi samt vågor och tidvatten.
Dessutom behandlas maringeologi avseende de marina avlagringarna på havsbottnarna, shelf och djuphav,
kustprocesser, marin miljögeologi samt havens historia.
Delkurs 3: Atmosfär, 7.5 hp är uppdelad i 2 delkurser: Teori 6 hp och Övningar 1,5 hp
Delkursen behandlar atmosfärens fysik, meteorologi - väder, moln, nederbörd, vind, atmosfärens cirkulation strålningsbalans och vindsystem, regional klimatologi, Skandinaviens klimat, lokalklimat - topoklimat,
stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi.
Delkurser
Det dynamiska jordklotet, teori (The Dynamic Earth, Theory), 4,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd
(G), Väl godkänd (VG)
Det dynamiska jordklotet, mineral- och bergartskännedom och exkursion (The Dynamic Earth, Test and
Excursion), 1,5 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)
Hållfasthet och tektonik (Tectonics and Earth Materials), 1,5 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G),
Väl godkänd (VG)
Den kvartära utvecklingen, teori (Quaternary Soils and Development, Theory), 3,5 hp Betygsskala:
Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
Den kvartära utvecklingen, övningar (Quaternary Soils and Development, Exercises), 1,5 hp Betygsskala:
Underkänd (U), Godkänd (G)
Historisk geologi (Historic Geology), 3,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
Vatten - Introduktion till oceanografi (Water - Introduction to Oceanography), 7,5 hp Betygsskala:
Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
Atmosfär, teori (Atmosphere, Theory), 6,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
Atmosfär, övningar (Atmosphere, Exercises), 1,5 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G)
3/ 4
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva jordklotet som himlakropp, dess processer, utveckling och sammansättning, jordens geofysiska
signatur; gravimetri, jordbävningar och seismisk karaktär samt geomagnetism, plattektonik;
oceanbottenspridning och kontinentaldrift, jordskorpans uppbyggnad och bildningsprocesser,
bergartsbildning och omvandling, de vanligaste mineralen och bergarterna, malm- och industriråvaror
samt den Baltiska sköldens prekambriska huvudprovinser.
• beskriva geovetenskapliga materials deformationsegenskaper: bergarter, jordarter, is, vatten och luft,
spännings- och deformationsanalys, viskös, plastisk och rupturell deformation, strukturer och
förkastningar samt geologiska kartor och sektioner.
• beskriva de lösa avlagringarna och den kvartära utvecklingen, jordartslära, nedisningar, vittring, fluviala,
glaciala och eoliska processer, landformer och deras utveckling samt glaciologi.
• beskriva de primära processer som omformar landskapet
• beskriva sedimentologiska och stratigrafiska principer, de geologiska perioderna, den geologiska och
biologiska utvecklingen, jordens klimathistoria, regional fanerozoisk geologi samt fossilkännedom.
• beskriva vattnets kemi, den hydrologiska cykeln, yt-, mark- och grundvatten, sjöars och vattendrags
dynamik, havsvattnets kemiska och fysikaliska egenskaper, fördelning av temperatur, salthalt och densitet
i havet, vattenmassor, havsströmmars uppkomst, vattnets cirkulation och blandning i havet, bildning,
omvandling och transport av partiklar i havet, regional oceanografi samt vågor och tidvatten.
• beskriva marina avlagringar på havsbottnarna, shelf och djuphav, kustprocesser, marin miljögeologi samt
havens historia.
• beskriva atmosfärens fysik, meteorologi - väder, moln, nederbörd, vind, atmosfärens cirkulation strålningsbalans och vindsystem, regional klimatologi, Skandinaviens klimat, lokalklimat - topoklimat,
stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi.
Färdighet och förmåga
• identifiera mineral, bergarter, jordarter och fossil
• beräkna strykning och stupning/riktning för olika geologiska strukturer och rita geologiska profiler
• mäta vittringshastighet
• med hjälp av flygbildstolkning identifiera vegetationstyper, landformer och andra geologiska fenomen
• använda satellitbilder och meteorologisk data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• använda ett vetenskapligt synsätt
6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart.
7. Former för bedömning
Skriftlig tentamen ges efter varje delkurs. Även andra former av examination kan förekomma. För att få betyg
på hel kurs krävs dessutom att samtliga obligatoriska moment fullgjorts.
Delkurs 1: Mark, 15 hp
4/ 4
Det dynamiska jordklotet: teori; skriftlig tentamen 4,0 hp U/G/VG
Det dynamiska jordklotet: mineral- och bergartskännedom och exkursion; dugga och deltagande 1,5 hp U/G
Hållfasthet och tektonik; skriftlig tentamen 1,5 hp U/G/VG
Den kvartära utvecklingen: teori; skriftlig tentamen 3,5 hp U/G/VG
Den kvartära utvecklingen: övningar; rapporter 1,5 h U/G
Historisk geologi; skriftlig tentamen 3hp U/G/VG
Delkurs 2: Vatten 7,5 hp skriftlig tentamen 7,5 hp U/G/VG
Delkurs 3: Atmosfär, 7,5 hp
Atmosfär: Teori; skriftlig tentamen 6 hp U/G/VG
Atmosfär: Övningar; rapporter 1,5 hp U/G
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
9. Kursvärdering
Kursvärdering genomförs dels i samband med examinationsseminarium och dels via GUL där studenten kan
medverka anonymt. En sammanställning av resultatet från kursvärderingen finns tillgänglig via
studieexpeditionen på ansvarig institution.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Viss undervisning kan i förekommande fall ges på engelska.
Download