SV SV FÖRSLAG TILL YTTRANDE

advertisement
Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
2015/2103(INL)
8.9.2016
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor
till utskottet för rättsliga frågor
med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om
robotteknik
(2015/2103(INL))
Föredragande av yttrande: Michał Boni
(Initiativ – artikel 46 i arbetsordningen)
(*)
Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen
PA\1103738SV.docx
SV
PE589.153v01-00
Förenade i mångfalden
SV
PA_INL
PE589.153v01-00
SV
2/2
PA\1103738SV.docx
FÖRSLAG
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott göra följande:
– Infoga följande förslag i förslaget till resolution:
A.
Utvecklingen av robotteknik kommer att få positiva konsekvenser inte bara för
Europeiska unionens ekonomi, utan också i medborgarnas vardag. Alla former av robotteknik
och artificiell intelligens måste utvecklas och användas med vederbörligt beaktande av de
grundläggande rättigheterna enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan
kallad stadgan), särskilt rättigheterna till uppgiftsskydd, integritet samt frihet och säkerhet.
Etiska principer
1.
Europaparlamentet anser att det finns ett behov av vägledande etiska regler och
principer för utformning, konstruktion och användning av robotar och artificiell intelligens,
som ett komplement till EU:s rättsliga ramverk.
2.
Europaparlamentet anser att robotteknik och artificiell intelligens, särskilt sådan som
har inbyggd autonomi och är självlärande, bör omfattas av robotikens främsta lagar eller
principer, t.ex. principen att en robot aldrig får skada en människa och principen att en robot
måste lyda order från en människa. Dessa principer bör även vara överensstämmande med
rättigheterna och principerna i stadgan, i synnerhet principerna om människans värdighet,
respekt för privatliv och familjeliv, skydd av personuppgifter, yttrandefrihet och
informationsfrihet, jämlikhet och icke-diskriminering, solidaritet samt medborgarnas
rättigheter och deras rätt att få sin sak prövad inför domstol.
Integritet och uppgiftsskydd
3.
Europaparlamentet upprepar att rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av
personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan och artikel 16 i EUF-fördraget är
tillämpliga på alla områden som inbegriper robotteknik och artificiell intelligens och att
unionens rättsliga ramverk om uppgiftsskydd måste respekteras till fullo.
4.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att all unionslagstiftning
om robotteknik och artificiell intelligens inbegriper bestämmelser om integritet och
uppgiftsskydd, skyldigheten att följa principerna om inbyggt integritetsskydd och
integritetsskydd som standard samt proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna vid
behandling av uppgifter. Parlamentet efterlyser en översyn av reglerna, principerna och
kriterierna för användning av kameror och sensorer i robotar och artificiell intelligens
i enlighet med unionens rättsliga ramverk om uppgiftsskydd.
Säkerheten för uppgifter och datasystem och flödet av uppgifter
5.
Europaparlamentet understryker att det fria flödet av uppgifter utgör en grund för den
digitala ekonomin och är av avgörande betydelse för utvecklingen av robotteknik. En hög
övergripande säkerhetsnivå för system som bygger robotteknik och artificiell intelligens,
också för de interna datasystemen och uppgiftsflödena, är en förutsättning för en adekvat
PA\1103738SV.docx
3/3
PE589.153v01-00
SV
användning av robotar och artificiell intelligens. En hög säkerhets- och integritetsnivå för
uppgifter som används för kommunikation mellan människor, robotar och artificiell
intelligens måste säkerställas, i kombination med högkvalitativa röstigenkänningssystem.
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att stödja och stimulera utveckling av den
nödvändiga tekniken, inbegripet både inbyggda säkerhetsskydd och kommunikationskanaler.
Drönare (fjärrstyrda luftfartygssystem, RPAS)
6.
Med avseende på personuppgifter som genom försorg av offentliga myndigheter
behandlas av fjärrstyrda luftfartygssystem för brottsbekämpande ändamål eller som genom
försorg av privata eller offentliga enheter behandlas av sådana system för andra ändamål,
understryker Europaparlamentet att rätten till skydd av privatlivet och rätten till skydd av
personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan och artikel 16 i EUF-fördraget är
tillämpliga och att unionens rättsliga ramverk om uppgiftsskydd måste respekteras till fullo.
Uppförandekod
7.
Europaparlamentet anser att ändamålsenlig lagstiftning bör åtföljas av åtgärder som
främjar en icke-bindande ram, en uppförandekod eller offentlig-privata partnerskap, för att
samarbete mellan å ena sidan industrin och ingenjörerna på robotteknikområdet och å andra
sidan de offentliga myndigheterna ska säkerställas. Sådana instrument bör inriktas på
konkreta lösningar för att säkerställa integritets- och uppgiftsskydd, säkerhet och etisk
hållbarhet inom robotteknikindustrin samt en korrekt användning av robotar och artificiell
intelligens i vardagen.
PE589.153v01-00
SV
4/4
PA\1103738SV.docx
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards