UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Thomas Hellström/
Thomas Johansson
Artificiell Intelligens II
2002.06.03
Tentamen
9:00 - 15:00
Tentamen
Artificiell Intelligens II
Institutionen för datavetenskap
Inga hjälpmedel tillåtna (förutom penna och sudd)
Svara på varje fråga på ett separat blad.
Lycka till!
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 070-52 15 786, 090-786 77 59 . E-post: [email protected]
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Thomas Hellström/
Thomas Johansson
Artificiell Intelligens II
2002.06.03
Tentamen
9:00 - 15:00
1. Namnge en arkitektur som är en förenkling av subsumption-arkitetkturen och
bara använder ”suppression” för koordinering (2p)
2. ”Dead reckoning”
a) Till vad används det (1p)
b) Vad skiljer det ifrån andra metoder för att uppnå samma syfte (2p)
c) Ange två tekniker för att implementera det (2p)
3. Vad innebär inlärning som sker på Phenotyp-nivå respektive Genotyp-nivå (2p)
4. Beskriv med flödesschema hur en genetisk algoritm fungerar. Förklara alla
använda begrepp (4p)
5. Vad modellerar Q-funktionen i Q-learning? (2p)
6. Du ska tillverka en robot som, på ett säkert och snabbt sätt, rör sig mellan två
punkter (A och B i exemplet i bilden) och är byggd med en schema-based arkitektur.
De svarta cirklarna är hinder.
a) Ange de primitiva beteenden som bör finnas med (2p)
b) Hur sker koordineringen mellan beteendena i denna typ av arkitektur (2p)
c) Hur styr man, som kontruktör, avvägningen mellan ”säkert” och ”snabbt”? (2p)
A
B
7. Vad innebär uttrycket ”embodiment” i beteende-baserad robotik? (2p)
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 070-52 15 786, 090-786 77 59 . E-post: [email protected]
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Thomas Hellström/
Thomas Johansson
Artificiell Intelligens II
2002.06.03
Tentamen
9:00 - 15:00
8. Ge ett exempel på hur beteende-based robotik influerats av biologiska förebilder
(2p)
9 Subsumption-arkitektur.
a) Hur sker kommunikationen mellan olika lager? (2p)
b) Hur samverkar olika lager till en slutlig respons? (2p)
10. Inbäddade system (embedded system)
a) Jämför situationen vid funktionstest av programvaran för ett embedded system
jämfört med ett ”vanligt” program? (2p)
b) Varför är tillverkningskostnaden oftast viktigare än utvecklingskostnaden? (2p)
11. Vad är det för skillnad mellan Action-oriented Perception och Active
Perception? (2p)
12. Det finns fyra strategier för planering, vilka är de ? Ge en kortfattad
beskrivning av varje strategi. (4p)
13. Man kan dela upp kunskap i tre typer beroende på dess tidsskala. Vilka tre
typer av representation talar man om ? Förklara varje typ och ange också vilken
tidsskala som är aktuell. (3p)
14. Vilket samband finns mellan tidiga idéer inom psykologi och modern robotik? (2p)
15. Fotbollsprojektet.
a) Rita ett blockschema över er grupps lösning (3p)
b) Beskriv korfattat uppgiften för varje block (3p)
c) Beskriv korfattat hur uppgiften löstes för varje block (3p)
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 070-52 15 786, 090-786 77 59 . E-post: [email protected]