Metoder och verktyg
Värdekompassen
Värdekompassen är en metod för att beskriva (mäta) värdet av vården för en speciell
patientgrupp och få en helhetsbild utifrån fyra olika perspektiv: kliniska resultat,
funktionell hälsostatus, patienttillfredsställelse och kostnader.
Det är viktigt att mätningarna genomförs och följs över tid inom de olika perspektiven.
Metoden är utvecklad av Paul Batalden och Eugene Nelson vid Dartmouth Medical School, New
Hampshire, USA.
De fyra perspektiven:
1. Kliniska resultat – sjukvårdens resultat
I detta perspektiv anges behov/mål/resultat av klinisk karaktär. Det kan gälla både medicinska
frågor, omvårdnad och rehabilitering. Perspektivet anger vad som är viktigt för professionen resultat. Exempel: BMI-mått, blodsocker, etc.
2. Funktionellt hälsostatus
Perspektivet anger sjukdomens inverkan/påverkan på olika funktioner. Vad är viktigt för
patientens dagliga liv? Fysiskt, mentalt och socialt. Exempel: livskvalité, styrka, sömn, och ork.
3. Patienttillfredsställelse
Viktiga frågor att ställa sig inom detta perspektiv är: Vad är viktigt i vården för patienten i
relation till behov, och hur upplever patienten vården utifrån smärtlindring, tillgänglighet,
bemötande och information.
4. Kostnader
Vilka typer av direkta/indirekta kostnader och vilka resurser används kring patientgruppen?
Exempel: kostnad per vårdygn, operation, sjukskrivningar, och läkemedel etc.
Illustration: Exempel på vad som kan mätas inom respektive perspektiv.
Gör så här:
1. Välj en patientgrupp, t.ex. efter diagnos, volym, höga kostnader eller förbättringspotential.
2. Välj ut vad ni vill mäta inom varje perspektiv, försök att begränsa er till tre mått.
3. Beskriv hur det ska mätas.
4. Genomför nulägesmätningar inom varje perspektiv.
5. Formulera SMARTA mål utifrån nulägesmätningarna.
6. Testa era idéer till förbättring.
7. Mät om förändringen är en förbättring!
Använd er av arbetsbladet som stöd i arbetet.