IP/10/XXX - Europa EU

advertisement
IP/10/1714
Bryssel den 14 december 2010
Patent: EU-kommissionen banar väg för ett enhetligt
patent i vissa medlemsstater
EU-kommissionen lade i dag fram ett förslag som banar väg för ”ökat
samarbete” för att skapa ett enhetligt patenskydd i EU. Ett sådant skydd
skulle göra det möjligt för medlemsstater att inrätta ett patent – giltigt i alla
deltagande länder – som bara kräver en enda ansökan. I Europa är
kostnaderna för att få ett patent tio gånger högre än i USA, beroende på
nationell validering och översättningskostnader. Detta motverkar forskning,
utveckling och nyskapande och underminerar Europas konkurrenskraft.
Kommissionens förslag på ett gemensamt EU-patent har diskuterats i mer än
tio år, men utvecklingen har blockerats i rådet på grund av oenighet om
språkregler. Kommissionens försökte bryta dödläget med sitt förslag från
juni 2010 (IP/10/870) om EU-patentens språkkrav, men eftersom ministerrådet
inte har kunnat enas om EU-patentens språkkrav, har kommissionen nu lagt
fram ett förslag om ökat samarbete på det här området som ska godkännas i
enlighet med EU-fördragen.
”Att söka patent i Europa är dyrt och komplicerat vilket innebär att patent endast är
tillgängliga för företag med gott om pengar. Den oacceptabla verkligheten är att
uppfinnare på grund av de höga kostnaderna i genomsnitt validerar och skyddar sina
patent i endast 5 av EU:s 27 medlemsstater. Europeiska uppfinnare har inte råd med
fler förseningar. Därför föreslår kommissionen att vissa medlemsstater skulle få
möjlighet att ta steget mot ett enhetligt patentskydd, och jag hoppas att alla
medlemsstater så småningom ansluter sig till det nya systemet. Ingen diskriminering
kommer att ske av företag och de kommer att kunna ansöka om EU-patent på lika
villkor, oavsett ursprungsland.”
Den nuvarande patentsituationen i Europa
Det nuvarande europeiska patentsystemet är mycket dyrt och komplicerat,
framförallt i fråga om översättningskrav. Europeiska patentverket (EPO), som är ett
organ för Europeiska patentorganisationen – ett mellanstatligt organ som omfattar 38
länder (EU 27 + 11 andra europeiska länder) – granskar patentansökningar och
ansvarar för att bevilja ett europeiskt patent om relevanta villkor uppfylls. Men för att
det beviljade patentet ska gälla i en medlemsstat måste uppfinnaren begära
validering i var och en av medlemsstaterna där patentskydd söks. Detta innebär
betydande kostnader för översättning och administration.
Ett europeiskt patent som är validerat i enbart 13 länder kan kosta upp till 18 000
euro, av vilka nästan 10 000 euro går åt enbart för översättningen. Detta innebär att
ett europeiskt patent är över tio gånger så dyrt som ett amerikanskt patent som i
genomsnitt kostar 1 850 euro.
Nästa steg i fråga om patent
Dagens förslag är ett svar på begäran från 12 medlemsstater (Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovenien,
Sverige och Förenade kungariket). Det skulle vara andra gången som mekanismen
om utökat samarbete (IP/10/347) används; den gör det möjligt för vissa
medlemsstater att gå före i snabbare takt, medan andra kan ansluta sig senare.
Ministerrådet måste med kvalificerad majoritet godkänna förslaget till beslut om att
godkänna utökat samarbete om enhetligt patentskydd, efter Europaparlamentets
samtycke. Under 2011 kommer kommissionen att lägga fram detaljerade förslag för
tillämpning av utökat samarbete i fråga om enhetligt patentskydd, inklusive
översättningskrav.
Till följd av ministerrådets förhandlingar under det belgiska ordförandeskapet,
kommer det detaljerade förslaget om översättningskrav att bygga på Europeiska
patentorganisationens språksystem, men till konkurrenskraftiga kostnader. Det
enhetliga patentet skulle utvärderas och beviljas på ett av Europeiska
patentorganisationens officiella språk – engelska, franska eller tyska.
För att underlätta tillgången till ett enhetligt patent, bör det göras tillgängligt för alla
sökande i EU på ett icke-diskriminerande sätt. De sökandes uppfinningar skulle
skyddas i alla EU-länder som deltar i det utökade samarbetet. Sökande i EU med
annat språk än engelska, franska eller tyska skulle kunna ansöka på valfritt officiellt
EU-språk.
Kostnaderna
för
översättningen
till
ett
av
Europeiska
patentorganisationens officiella språk (den sökande kan välja mellan engelska,
franska eller tyska) skulle berättiga till ersättning.
Bakgrund
I augusti 2000 föreslog kommissionen en förordning om ett gemenskapspatent (som
nu benämns EU-patentet i enlighet med Lissabonfördraget), efter det att flera försök
att inrätta ett enhetligt patent misslyckats (1975 års Luxemburg-konvention om
gemenskapspatent trädde aldrig i kraft). I december 2009 antog medlemsstaterna
enhälligt slutsatser om ett förbättrat patentsystem i Europa (se IP/09/1880).
Slutsatserna täckte de viktigaste delarna för att få till stånd ett gemensamt EU-patent
och inrätta en ny patentdomstol i EU. I juni 2010 lade kommissionen fram en
förordning om översättningskraven för EU-patentet, men den fick inte det enhälliga
nödvändiga stödet från ministerrådet.
I enlighet med EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
tillåter det utökade samarbetet nio eller fler länder att som en sista åtgärd gå vidare
inom ett visst område om ingen överenskommelse kan nås av EU som helhet inom
en rimlig tidsperiod. Övriga medlemsstater kan gå med före eller efter det att det
utökade samarbetet lanserats.
Ytterligare information:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm
2
Download