Begränsar WTO:s patentregler tillgången till läkemedel?

advertisement
Begränsar WTO:s patentregler tillgången till
läkemedel?
Patent = ensamrätt till en uppfinning
WTO:s miniminivåer för patent (TRIPS-avtalet)
gäller lika för alla medlemsländer (ej de fattigaste)
• Alla teknikområden
• Tre kriterier: nyhet, uppfinningshöjd, industriell
användning
• Både produkter och processer
• Nationell behandling
• Minst 20 år
• Vissa undantag (från vad som kan patenteras och
rättigheterna knutna till ett patent)
Två läkemedelsproblem
1. Det framställs inte tillräckligt med nya
läkemedel
2. Alla människor har inte tillgång till de läkemedel
som finns
1. Begränsar TRIPS möjligheterna att ta fram
nya läkemedel?
A) Där det finns en köpstark marknad – Nej, TRIPS är ett
viktigt medel
Exempel: sjukdomar vanliga i västvärlden som cancer
B) Där det saknas en köpstark marknad – TRIPS gör varken
till eller från
Exempel: tropiska sjukdomar som afrikansk sömnsjuka
(Mitt emellan: aids, tuberkulos, malaria)
2. Begränsar TRIPS tillgången till befintliga
läkemedel?
A) För icke patentskyddade läkemedel – Nej
Exempel: läkemedel mot tuberkulos
B) För patentskyddade läkemedel – Ja, i den mån patent
medför höga priser
Exempel: de senaste aidsmedicinerna
Förbehåll:
• Det finns (outnyttjat) manöverutrymme i TRIPS
• Många andra faktorer begränsar också
Download