Tillstånd för blomlådor på lokalgata
1(2)
ansökan för år 2017
Information om regler kring blomlådorna finns som bilaga till blanketten samt på
www.skelleftea.se/blomlador Du kan även kontakta kundtjänst om du har frågor.
Blomlådorna får vara utplacerade under perioden 25 maj – 30 september 2017.
Sökande
Förnamn
Efternamn
Utdelningsadress
Postnummer
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
Ort
E-post
Hur vill du att vi skickar beslutet till dig? (markera med X)
E-post
Brev
Medsökande (person från annat hushåll än sökande)
Förnamn
Efternamn
Utdelningsadress
Postnummer
Telefon dagtid
Telefon kvällstid
Ort
E-post
Vi söker tillstånd för att placera ut blomlådor under sommaren 2017 på följande plats
Ort
Gatunamn
Gatunummer
Om du vill meddela något till handläggaren går det bra att göra det här
Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 31 maj 2017. Ansökningar som kommer in efter 31
maj behandlas inte. Observera att den här ansökan bara gäller för år 2017.
Underskrift
Datum
Underskrift av sökande
Underskrift av medsökande
Postadress
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad, trafik
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Trädgårdsgatan 7
Telefon kundtjänst
0910-73 50 00 (tryck 3)
E-postadress
[email protected]
Webbplats
www.skelleftea.se/invanare
Tillstånd för blomlådor på lokalgata
grannemedgivande för år 2017
Grannemedgivande för att placera ut blomlådor under sommaren 2017 på följande gata
Gatans namn och ort
Jag godkänner att blomlådor placeras ut
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
För- och efternamn
Gatunummer
Datum
Postadress
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad, trafik
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Trädgårdsgatan 7
Telefon kundtjänst
0910-73 50 00 (tryck 3)
E-postadress
[email protected]
Webbplats
www.skelleftea.se/invanare
2(2)
www.skelleftea.se/blomlador
Riktlinjer för
blomlådor på lokalgator
Syftet med att tillåta blomlådor på lokalgator är att möjliggöra för de boende att
medverka till en lugnare trafikmiljö på deras gata. Blomlådor får ställas ut efter
godkänt tillstånd från kommunen. Den som fått tillståndet ansvarar för bland
annat materialkostnad, tillverkning, att blomlådorna står på anvisad plats och att
de tas bort den 30 september när säsongen för blomlådor är slut. I riktlinjerna
beskrivs vilka regler som gäller, hur du söker tillstånd, hur blomlådorna ska
placeras på gatan och hur de ska se ut.
Ansöka om tillstånd för att ställa ut blomlådor
För att få ställa ut blomlådor krävs ett godkänt tillstånd
av kommunen. Ansökan görs på avsedd blankett och ska
vara kommunen tillhanda senast 31 maj för att tillstånd ska
kunna utfärdas innevarande år.
Blomlådor godkänns endast inom tätbebyggt område
och på gator som har karaktären av en bostadsgata/villagata.
Ansökningar som kommer efter den 31 maj behandlas inte.
Blomlådor godkänns endast med skriftligt tillstånd av
Skellefteå buss om gatan trafikeras av kollektivtrafik.
Sökanden är ansvarig för blomlådorna och ska vara bosatt utmed aktuell gata. Det behövs även en medsökande.
Sökande eller medsökande måste finnas tillgänglig under
hela säsongen när blomlådorna står ute.
Grannemedgivande krävs av boende vars infarter är i
direkt anslutning till placeringen av blomlådorna. Ansökan
ska innehålla alla grannemedgivanden som krävs.
Om ansökan inte är fullständigt ifylld kommer sökanden blir kontaktad för att göra kompletteringar. Tillstånd
beviljas inte innan ansökan är fullständigt ifylld.
Beviljat tillstånd kan återkallas om reglerna inte följs.
Blankett för ansökan
Blankett finns att hämta på www.skelleftea.se/blomlador
Blomlådor godkänns på gator smalare än 5 meter endast
om det inte påverkar framkomligheten för utryckningsfordon
negativt.
På gator som är hastighetssäkrade med exempelvis farthinder, avsmalning eller liknande godkänns blomlådor
endast om avståndet till hastighetssäkringen är längre än
100 meter.
Blomlådor godkänns inte på gator där många bilar ofta
står parkerade.
www.skelleftea.se/blomlador
Placering och utseende
Blomlådor ska dämpa hastigheten utan att hindra tillgängligheten för trafiken.
För att ge ett positivt intryck till gaturummet ska det planteras blommor i lådorna,
andra föremål än blommor är inte tillåtna.
Placering på gatan
Blomlådorna får vara utplacerade 25 maj – 30 september,
Kommunen bestämmer placeringen och märker ut på gatan
var blomlådorna ska placeras.
Sökande ansvarar för att blomlådorna står på anvisad plats.
Blomlådor ska inte placeras närmare korsning än 10 meter.
Fri sikt ska uppfyllas inom minst 50 meter på var sida om
blomlådorna.
Högst 4 blomlådor får finnas per 100 meter.
Hastigheten ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver och
det förutsätts att hastigheten är låg i bostadsområden. Av
den anledningen är det tillräckligt att blomlådorna placeras
väl synliga och att lådornas utmärkning består av reflexer.
Om en bilist trots detta kör på en blomlåda och skadar bilen
ligger oaktsamheten på bilföraren.
Blomlådans utseende
För att blomlådorna ska ge ett positivt intryck ska de vara
planterade med blommor. Planteringen ska ske i jord direkt
i lådan. Det är inte tillåtet med blommor i kruka eller andra
föremål än blommor.
Blommorna i lådan får inte nå högre än 80 centimeter över
gatan.
Blomlådorna ska byggas enligt ritning som kommunen har
tagit fram. Ritningen finns här nedan och du får den även
tillsammans med beviljat tillstånd.
Reflexer ska finnas på minst två sidor av blomlådan och vara
riktade mot körbanan.
Ritning
Material till blomlådan
Ben 4 st 75x75 mm, längd 500 mm.
Sarg 12 st 22x100 mm, längd 1000 mm.
Täckribba 4 st 22x45mm,, längd 1045 mm,
Täckribba 8 st 22x45 mm, längd ca 220 mm.
Bottenstöd 3st 38x100 mm, längd ca 960 mm.
Botten 9 mm plywood.
Kontakta kommunen
www.skelleftea.se/kontakt
0910-73 50 00, tryck 3