Rutin för landstingsubvention av läkemedel utanför

2016-12-08
Jonatan Alvan
Teamledare läkemedel
Enheten för Kunskapsstöd
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Regionkontoret
Dnr LS2016-0110
Fastställt av Läkemedelskommittén
2016-12-08
Rutin för landstingsubvention av läkemedel utanför
läkemedelsförmånen inom LUL
Bakgrund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar vilka
läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen och fastställer det nationella priset för
läkemedlen.
Anledningar till att ett läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånen kan vara att
läkemedelsföretaget väljer att inte ansöka om subvention eller att företaget väljer att
lyfta ut en produkt ifrån förmånen. Det kan också vara på grund av att TLV bedömer
läkemedlet som ej kostnadseffektivt i samband med en förmånsansökan eller efter en
omprövning av läkemedlets förmånsstatus. Efter TLV:s preliminära besked om beslut
på en förmånsansökan kan företaget välja att dra tillbaka sin ansökan, varpå företaget
som regel väljer att sekretessbelägga att ansökan har varit inne hos TLV.
Oavsett anledning blir följden att läkemedel utanför förmånen inte är möjligt att
förskriva med subvention, och patienten riskerar att få betala hela kostnaden själv.
I samband med statsbidragsförhandlingarna för läkemedel 2008 överenskom regeringen
och SKL om att; ”Parterna är överens om att landstingen ska kunna subventionera
läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för enskilda patienter som har
synnerligen angelägna medicinska behov av dessa läkemedel och som saknar
behandlingsalternativ. Detta gäller enbart om användningen är kostnadseffektiv”
För att säkerställa en standardiserad hantering av individuella patientärenden har denna
rutin upprättats för Landstinget i Uppsala län (LUL).
Formalia
Föreliggande rutin har förankrat hos samtliga förvaltningar som berörs av denna rutin
och godkänts av Landstingets Läkemedelskommitté i december 2016.
Förutsättningar
Förskrivare ska om möjligt alltid följa TLV:s fattade beslut. Följsamhet till beslut är
viktig ur såväl ett medicinskt som ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. I undantagsfall
Landstingets ledningskontor
Slottsgränd 2A │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.lul.se
2 (3)
kan förskrivning av läkemedel utanför förmånen vara aktuell där landstinget ansvarar
för kostnaderna. Denna rutin gäller inte för läkemedel som har en begränsad subvention
hos TLV. Rutinen kan dock användas för läkemedel vars hälsoekonomi ej har bedömts
av TLV under förutsättning att kriterierna nedan är uppfyllda.
För att erhålla subvention av landstinget för läkemedel utanför förmånen krävs att
samtliga fyra kriterier är uppfyllda:
• Enstaka patienter (undantagsfall) och
• Synnerligen angelägna medicinska behov och
• Behandlingsalternativ saknas och
• Användningen anses vara kostnadseffektiv
Kostnadsansvar
I normalfallet betalar patienten en egenandel för läkemedel som är inom
förmånssystemet. Resterande del av läkemedelskostnaden betalar landstinget. LUL har
ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedelsbudget vilket innebär att kostnaden för
läkemedel hamnar hos den enhet som förskrivit läkemedlet. Förskrivande enhet är den
enhet som utfärdar receptet och identifieras av den arbetsplatskod som finns på receptet.
För läkemedel som förskrivs utanför förmånssystemet betalar patienten i normalfallet
hela kostnaden själv.
Om man däremot uppfyller samtliga krav enligt ovan kan landstinget subventionera
läkemedlet och då betalar patienten inte någon egenavgift utan hela kostnaden för
läkemedlet faktureras landstinget av expedierande apotek och belastar då den
verksamhet som förskrivit läkemedlet.
Rutin
Förskrivning av läkemedel enligt dessa rutiner beslutas av verksamhetschef/funktion
som framgår i Tabell I. Det fulla kostnadsansvaret hamnar på förskrivande enhet. Innan
beslutet verkställs skall detta kommuniceras med fakturamottagare/funktion enligt
Tabell I. Detta för att vid behov få stöd i beslutet samt för att fakturahanteringen ska
fungera.
3 (3)
Tabell I. Praktisk hantering av ärenden då landstinget subventionerar kostnaden för
läkemedel utanför läkemedelsförmånen.
Beslutsfattare Dialog innan FakturaKostnaden
om
beslut med
mottagare
hamnar på
subvention
VerksamhetsLäkemedels- Läkemedels- Beslutande
Akademiska
chef
chef
chef
verksamhet
sjukhuset
Lasarettet i
Enköping
Centrumchef
Chefsläkare
Chefsläkare
Beslutande
centrum
Hälsa- och
habilitering
Verksamhetschef
Chefsläkare
Chefsläkare
Beslutande
verksamhet
Vårdcentraler
– oavsett
driftsform
Vårdcentralschef
Förskrivande
specialistmottagning
Läkemedelsteamet vid
Ledningskontoret
Läkemedelsteamet vid
Ledningskontoret
Beslutande
vårdcentral
Privata
specialistmottagningar
med
landstingsavtal
Läkemedelsteamet vid
Ledningskontoret
Läkemedelsteamet vid
Ledningskontoret
Förskrivande
specialistmottagning
Anges på
receptet
”Betalas av
Akademiska
sjukhuset”
”Betalas av
Lasarettet i
Enköping”
”Betalas av
Hälsa- och
habilitering”
”Betalas av
Landstinget
centralt”
”Betalas av
Landstinget
centralt”
Apotek
Information till apotek, fakturauppgifter, hur dessa läkemedel ska hanteras, med mera,
se www.lul.se/lakemedel under fliken ”Du som arbetar på apotek”, längst ned på sidan.
Kontakt
För dialog inför beslut om landstingssubvention eller kring frågor kopplat till rutinen,
var god kontakta [email protected].