Samordnade upphandlingar 2015

advertisement
Version II 2015
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Planerade samordnade upphandlingar
inom Stockholms Läns Landsting 2015
Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar så kallade A
kategoriserade upphandlingar enligt upphandlingspolicy.
Inför upprättandet av den årliga planen för samordande upphandlingar har diskussioner
förts med landstingets verksamheter när det gäller kommande anskaffningsbehov.
Diskussionerna har förts såväl inom det så kallade SMIL-nätverket (styrgrupp för vårdens
varor och tjänster) där samtliga sjukhus, Folktandvården och Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) ingår, styrgruppen för läkemedel där representanter för sjukhusen
och HSf finns representerade och det så kallade Upphandlingsnätverket där
upphandlingsansvariga från samtliga bolag och förvaltningar ingår.
Nedan redovisas upphandlingar som ska genomföras till följd av att avtal löper ut, men också
helt nya upphandlingsområden. Information finns även om upphandlingar Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen och eventuellt med extern part.
Inför varje upphandling anmäler respektive verksamhet person/personer till en expertgrupp
för att representera sitt verksamhetsområde och förmedla de behov som finns i
verksamheten. Syftet med expertgruppen som arbetar tillsammans med upphandlaren är att
se till att landstingets verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och
med hög säkerhet till bästa möjliga pris.
Samordnade upphandlingar 2015
Planerade upphandlingar under 2015.
Administrativa varor och tjänster
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL1919
Bemanningstjänster administrativa
2015-06-15
SLL1603
Kreditupplysningstjänst
2016-10-30
SLL823
2016-03-30
SLL1502
Kuvert, visitkort och korrespondenskort
med tryck
Transporttjänster(bud, express, varor)
SLL547
Arbetsanpassade glasögon
2016-07-31
SLL650
Översättningstjänster
2015-06-18
Uppdragsutbildning SLL HR
Nytt
Digital Media distribution
Nytt
2016-08-31
Samordnade upphandlingar med externa parter
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL172
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
2015-12-31
SLL1520
Resebyråtjänster
2015-09-30
SLL1602
Inkassotjänster
2015-11-21
SLL712
Storköksutrustning
2016-03-31
SLL1629
Försäkringsmäklare
2015-12-28
Nya Upphandlingsområden
Upphandlingar genomförs av Locum AB
Skyltar, avser både inom och utomhus
Nytt
Förbruknings artiklar för sjukvården
Objektnummer Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL418
Tester och reagenser
2016-09-30
SLL583
Operations artiklar
2017-02-01
SLL480
Instrument och rostfria sjukvårdsprodukter
2016-01-01
SLL472
Tryckmätningsset
2016-02-01
SLL1912
2016-04-01
SLL1911
Bemanningstjänster inom Hälso- och
sjukvård
Omhändertagande av specialavfall
SLL495
Patientidentifikation
2016-04-30
SLL510
Anestesi- och intensivvårdsartiklar
2016-04-01
SLL584
Skelettimplantat, Facial/Kraniofacial
kirurgi CMF-implantat, Hand/
handledsimplantat, Plattor med skruvar
samt implantat för höftfraktur inkl
märgspik för proximala femurfraktur,
Märgspikar och tillbehör, Externfixation
och Benersättning
2015-09-08
SLL585
Skelettimplantat, Höft- och knäimplantat,
Axel och arbågsproteser samt
2015-09-08
SLL588
Skelettimplantat, Ryggimplantat
2015-09-08
SLL589
Skelettimplantat, Artroskopiska Implantat
2015-09-08
SLL572
Sårvård special
2016-06-01
2016-04-01
Diabetesprodukter
Nytt
SLL471
Operationshandskar
2016-06-01
SLL530
SLL441
Fysioterapiprodukter
Kopparspiraler
2016-11-01
2016-11-01
SLL473
Centrala katetrar med tillbehör
2016-12-01
Läkemedel
Objektnummer
Upphandlingens namn
Avtalsslut
SLL450
Läkemedel på rekvisition 2016
2016-03-01
På uppdrag av HSF
Upphandlingens namn
Hjälpmedelscentralverksamhet
Ambulanshelikopter och akutläkarbiltjänst
Öroninsatser inkl. service
Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningsartiklar
Konstkonsulter
Reparation/konservering
Klinisk laboratoriemedicin
Slutenvårdsrehab utomlands
Bröstdiagnostiska tjänster
Rehabilitering (specialiserad m m)
Hörapparater
Vård coacher
Rehabilitering av Astma och/eller Kol
Psykiatrisk vård
Samordnade upphandlingar inom MT- och IKT för NKS
Upphandlingens namn
*
CTG
Kuvöser
Infusionspumpar
Ventilatorer
Patientmonitorering
Sugpumpar inkl. förbrukning
Blodvärmare
ACT-mätare (analyssystem för blodkoagulering)
Air-shower (För rengöring/desinficering vid laboratorier)
Anestesiapparater
Avjoniseringsapparatur
Blodflödesmonitorering, utrustning
Blodkylar
Blåsvolymsmätare
C-bågar
Defibrillatorer
Diskdesinfektorer för endoskopi
Röntgenutrustning (datortomografi o dyl)
Duschvagnar
Förlossningssängar
Hypotermiutrustning
Hörselboxar
Intensivvårdssängar vuxna/juniorer
Intertekala smärtpumpar
Laboratorieinredning/fast utrustning
Lågtemperaturfrysar
Medicinska kylskåp
Pletysmografer (instrument för mätning av volymförändring)
Spirometrar (mätning av lungfunktion)
Strålskärmad skyddsventilationsutrustning
Säkerhetsskåp
Thoraxdränage, utrustning
Transportkuvöser
Ultraljudsapparater
Vågar för vuxna/barn
Värmeskåp
* Föreslagna samordnade upphandlingar inom Medicinteknisk utrustning utgår från behov
för Nya Karolinska Sjukhuset och kommer att samordnas med behov från andra
verksamheter i möjligaste mån. Avtalsvärde är ej möjligt att uppskatta i detta läge.
Upphandlingar som är påbörjade och kommer att avslutas under 2015
Upphandlingens namn
Administrativa varor och tjänster
Byråtjänster taktisk reklambyrå
Digital diktering, utrustning
Digital media distribution
Central infrastruktur inklusive head-end (avkodning av tv-signal), managementsystem,
licensfria kanaler, applikationsportal, samt förberedd för kommersiella kanaler och option
för kommersiella kanaler och generiska applikationer. Möjligheter att tillföra ej generiska
applikationer och integrationer för specifika behov ex. information till patienter av olika
slag, beställning av kost m.m.
Dokumentproduktion kopiatorer
Dokumentproduktion MFP
Dokumentproduktion Objekt C Lokal skrivare
Drift och förvaltning av ett 80 tal Applikationer
Fax Dokumentproduktion Objekt D
Fotograftjänster
Informations- o kommunikationstjänster
IT-konsulttjänster inom:
Informationssäkerhet
Infrastruktur
Ledning och styrning
Support
Systemutveckling och -förvaltning
Systemutveckling och -förvaltning, webb
Test
Verksamhetsutveckling och strategi
IT-tillbehör inkl. ergonomiska hjälpmedel applikationer.
Konsulttjänster inom:
Chef och medarbetarutveckling
Ekonomiska och finansiella området
Logistikområdet
Utbildning inom miljö och hållbarhet
Rekrytering
Strategi & Management
Säkerhetsområdet
Lagringsmedia med tillhörande tjänster
Livscykelhanteringstjänst för IT – arbetsplatsutrustning
Ljuskällor
Medarbetarenkät
Mediabevakningstjänster
Mediebyråtjänster
Mätnings- och undersökningstjänster
Opinionsmätningar, trendbevakning, marknads- och kundundersökningar.
Pensionsadministrationstjänster
Server A, B och C
Server A, B och C
Skanner Dokumentproduktion Objekt E
Skribenttjänster
SLL Net fjärrkommunikation
Strategisk kommunikation (Kriskommunikation m.m.)
Säkerhetsprodukter med tillhörande tjänster
Teknisk Bevakning
Upphandlingar genomförda av LOCUM
Tekniska konsulter
Rökburar med ventilation
Fastighetsvärdering
Byggnadskalkylering
Transaktionsrådgivning (för köp och försäljning av fastigheter)
Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården
Sårvård med undertryck
Medicinska gaser och tillbehör
Undersökningsmöbler och rullande materiel
Steriliseringsprodukter
Radiofarmaka
Pacemaker och ICD
Instrument i operationskvalitet
Sugkällor med tillhörande förbrukning
Inkontinensartiklar
Undersökningshandskar Sårvård special – hälsoekonomi
Skelettimplantat – fraktur Skelettimplantat - Höft- och knä, axel och arbågsproteser
Skelettimplantat – Ryggimplantat Skelettimplantat - Artroskopiska Implantat
Tjänster för sjukvården
Språktolkar, tjänster – del av upphandling
Medicinteknisk utrustning
Läkemedelsautomater
Samordnade upphandlingar via SKL Kommentus
Bilar Vagnparksfinansiering
Utskriftstjänster
(mottar filer för bearbetning, utskick elektronisk faktura, utskrift, utskick av försändelser i
pappersform, arkivering fakturabild, kuvertering m.m.)
Måltidskuponger och kort
Prenumeration av tidningar och tidskrifter
Bilar
Download