Asket- det är en person som lever väldigt enkelt och fattigt med

Asket- det är en person som lever väldigt enkelt och fattigt med sträng disciplin. Ofta lite mat.
Bodhisatattva- en blivande Buddha.
Buddha- den upplyste. Siddharta Gautama hette han från början men blev sedan Buddha.
Dalai lama- titeln på den högste religiösa ledaren inom den tibetanska Buddhismen.
De fyra ädla sanningarna- är de av Buddha uttalade satserna om lidandets orsak och dess
upphävande.
1.
2.
3.
4.
Ally är otillfredsställelse.
Otillfredsställelsen beror på begär.
Begäret kan upphöra.
Det finns en väg bort från begäret.
Den åttafaldiga vägen- är den livsstil som enligt buddhisterna som släcker källan till lidandet och
livstörsten.
De tre juvelerna- sammanfattar buddihisternas lära. Buddhismens trosbekännelse.
1. Jag tar min tillflykt till Buddha.
2. Jag tar min tillflykt till dharma.
3. Jag tar min tillflykt till sangha.
Dharma- Läran.
Diaspora- διασπορά, när en religiös folkgrupp är utanför sitt geografiska område.
Karma- är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi. Summan av handlingar.
Konvertera- innebär att man byter religion.
Legend- Helgonberättelse. Berättelse om en religiös person.
Lärans hjul- en symbol på den åttafaldiga vägen.
Mahayana- Den stora farkosten, som beskriver nordlig buddhism. Alla kan bli buddha.
Theravada- den lilla farkosten. Motsatsen till Mahajanga endast en religiös elit kan nå slutmålet.
Nirvana- slutmålet inom buddhismen. Tillståndet då återfödelsen upphör.
Sangha-församling.
Shangri-La- Påhittad paradisisk plats
Stupa- En rikt utsmyckad plats. Byggnad som Buddhas aska placerats i.
Tripitaka- de tre korgarna. Berättelser om vad Buddha har gjort.
Vayrayana- Diamantfarkosten, en senare inriktning inom buddhism. Tibetansk Buddhism.
Vesak- En buddhistisk högtid. Firar tre händelser Buddhas födelse, upplysning och inträde i nirvana.
zenbuddhism- är en gren av mahayanabuddhismen som uppstod i Kina på 500-talet. Mycket
fokus på meditation och att man kan nå nirvana redan i jordelivet.