Hälsopåverkan av oregelbundna arbetstider

advertisement
VÄLKOMNA till
KONFERENSEN
Hälsopåverkan av oregelbundna
arbetstider
Örnsköldsvik 2014 10 21
Varför detta är ett viktigt
arbetsområde?
Vad är önsvärt för en
konferens?
•
Idé
•
Tid, lite pengar, lokal, planering
•
Eldsjäl (-ar), envis positiv person
•
Samarbete, tvärvetenskapligt
•
Resurspersoner som kan något om ämnet
•
Program som kan intressera
•
Marknadsföring
•
Gensvar, dvs deltagare
•
Att vi tillsammans ”förmerar” värdet i olika
sammanhang
Arbetstidsförläggning
EXPONERINGENS UTSEENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vanligt förekommande arbetstid, 40 timmar per vecka
Arbetstidsförkortning enligt specifika avtal
Individuellt valda skift/ arbetstider
Dagtid = 8 timmar
Dagtid = 6 + 6 timmar
Alltid permanent nattarbete
Rotationsskift
Enbart 12 - timmars skift
Längden på friskift
Jourtid / inställelsetid / bundenhet
Exempel på rotationsskift
Annat
VAD STYR?
EU s ARBETSTIDSDIREKTIV
EUROPEAN COUNCIL (1993)
Directive No 93/104/EC.
Concerning certain aspects of the organization
of working time
Off. J. Eur. Commun.: NoL307:18-24
Är implementerat i Sverige sedan 2007 01 01
VAD TYCKER
ILO
The influence of working time
arrangements on work-life
integration or ”balance”: A review of
international evidence
Conditions of work employment
series no 32
2011
”citat”
”Skiftarbete”
Arbete utanför regelbunden dagtid
Män
Kvinnor
80
70
60
50
40
procent
procent
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
20
10
0
Arbetsmiljöundersökningarna
2005
2007
2009
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
Män 25-44 år
Män 45-64 år
10,0
0,0
Antal personer (i 1000- tal) som har nattarbete i olika
näringsgrenar 2009 uppdelat på kön och åldersgrupp.
(Arbetsmiljöundersökningen 2009)
Kvinnor 25-44 år
kvinnor 45-64 år
CRY
Protein complex
PER
Centrala klockan (10000 klockceller)
Tallkottkörteln
Melatonin transporteras i
blodet
Lunga
Hjärta
Lever
Lymfkörtlar
Klockgener finns i alla
organ vävnader som
undersökts
Cirkadianska rytmer
hos människan.
Fysiologiska fluktuationer under två dygn.
Biologiska klockor,
Naturvetenskapliga forskningsrådets
årsbok, 2000
Klockgenerna är involverade i
styrning och koordination
Katabolism - anabolism
Sömn-vakenhet
Aktivitet- vila
Fasta - födointag
KROPPSTEMPERATUREN I RELATION TILL
”SÖMNHORMONET” MELATONIN
Melatonin
Kroppstemperatur
CIRCADIAN DISRUPTION (Rubbad dygnsrytm)
Fasförskjuten dygnsrytm
Skiftarbete
Jet lag
Depression
Parkinson sjukdom
Alkohol drickande
Ungdomar (och andra) som är
uppe på natten
Minskad amplitud
Jet lag = external desynchronization
Melatonin and cortisol among shift workers.
Example of internal desyncronization
Subject #
Melatonin
Cortisol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24:00
06:00
12:00
18:00
Adapted from Koller et al. J Pineal Res 1994;16:127-135
The body clock time can be observed indirectly by
repeated measures of…
Melatonin
Core body temperature
Other physiological variables, e.g. blood
pressure, heart rate, cortisol
Plasmamelatonin (pg/ml)
Ljusexponering på natten hämmar
melatoninproduktionen
100
10
Ljusexponering
Ljusexponering kan under vissa betingelser
fasförskjuta melatoninkurvan
Vad förstod jag i början av mitt arbetsliv
avseende dygnsrytmens betydelse?
Vad visste individen som gjorde sitt schemaval1999 avseende den
biologiska klockans betydelse? Vilka val stod till buds?
Michael Ingre: 6-timmars arbetsdag med 8 timmars betalning på försök i Sthlms stad
Psykologiska institutionen Stockholms universitet 1999
Blodsockerkurvor under två LAN-nätter
Glukoskoncentration
mmol/l
Blodsockerkurvor
LAN 2
LAN 1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
/h
Mat LAN nätter
Tid
Mat
15.00
Spaghetti,
bacon
20-21.00
Tid
Mat
18-19.00
Choklad
145g Pizza,
chips
21-22.00
Chips
20-21.00
225g Paj, Cola
23-00.00
Coca Cola,
chips
22-23.00
Choklad
23-00.00
Punchrulle
01-02.00
03-04.00
-
Gorbys
Gorbys
Totalt: 300g
chips
0.5l Coca Cola
00-01.00
-
Billys, choklad,
Coca Cola
Totalt: 200g
choklad
1.5l Coca Cola
Blodsockerkurvor under två nätter med ”normal sömn”
Blodsockerkurvor
Glukoskoncentration
mmol/l
NATT 2
NATT 1
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
/h
3
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
Matintag icke LAN nätter
Tid
18.10
Tid
17.45
Mat
Kyckling, potatis,
sallad och bröd
M at
Spaghetti, K orv,
ketchup och senap
Trots oregelbundna arbetstider hur uppnås en
långsiktig hälsa? Förstår vi att välja ”minst dåligt”?
• Undvika ackumulerad trötthet och stress?
• För att klara detta måste man undvika långvarig
sömnbrist?
• Komprimerade scheman ger ofta sociala fördelar på
kort sikt men ”sliter nog i längden”?
• När man blir äldre (+50 år) får man ofta svårare att
sova igen sömnbrist och tål därför komprimerade
scheman sämre?
• Vilka sjukdomar riskeras, riskeras att försämras av
skiftarbete?
• Ett bra skiftschema handlar ofta om att finna en
balans mellan sociala fördelar och våra biologiska
förutsättningar
Vad tycker vi? Är detta mer sant idag än igår?
Hälsoproblem hos skiftarbetare
Nattarbete leder till kaos i kroppen
”Chrono-chaos”
Publicerad i DN
2014-01-22 11:55
”Äldre” och
”Ny” forskning
Är skiftexponeringen trovärdig?
• I det epidemiologiska sammanhanget?
• Definition enligt lagar och avtal EU
harmoniseringen -Arbetstidsdirektivet)?
• Skiftschemans stora variationer?
• Finns ”egentlig” nattexponering (00-05)?
• Hur noggrann kan man vara? - varierar stort?
• Hur påverkas resultatet och i vilken riktning?
Hur fångas skiftexponering?
•
•
•
•
Case
RCT studier
Tvärsnittstudier
Fall kontroll
studier
• Cohortstudier
• Egen noggrann berättelse
• Observera på plats –
intervention
• Enkätdata självrapporterade
utskick, intervjuer (ex
hembesök, telefon,
datorenkäter, SMS …….)
• Registerdata – ”exakta
arbetstider”
tidsregistrering, lönenivåer,
yrken, arbetsplaceringar,
NYK koder, använda
kontraster mellan yrken
som sannolikt har mycket
eller lite skifttid
Subtraktionsvariabel
n betyder
självskattad
skifttid minus
skiftregistertid
Hälsoproblem (kortsiktiga och långsiktiga)
•
•
•
•
•
•
Sömnproblem, trötthet, olycksfall
Graviditetsstörning
Magtarmbesvär
Hjärt-kärl sjukdom
Metabolt syndrom och diabetes
Cancer
Graviditetsstörning
•
•
•
•
•
•
Ahlborg (1996) Barnmorskor (N=3985). Minskad fertilitet hos de som arbetade 2-skift,
roterande 3-skift och permanent natt.
Axelsson (1996) Barnmorskor. Risk för spontana aborter: natt OR 1,63 (0,95-2,81), 3-skift OR
1,49 (0,86-2,59).
Bodin (1999) Barnmorskor. Nattarbete - risk för tidig förlossning (<37v), OR 5,6 (1,9-16,4), låg
födelsevikt OR 1,9 (0,6-5,8). Treskift – tidig förlossning OR 2,3 (0,7-7,3).
Lin (2011) Arbetare i halvledarindustri, Taiwan (N=440). Multivariat analys visade att kvinnor
med roterande skiftarbete hade en ökad risk att få barn med födelsevikt i lägsta
födelseviktkvintilen (OR 4,3 (1,1-16,8)).
Två kohortstudier har visat att nattarbete ökar risken för oregelbundna menstruationer (Su
2008, Chung 2005).
Färsk översiktsartikel (Chau 2013) identifierade 20 studier om nattarbete och reproduktiv
hälsa. Sammanfattar att man inte kan dra några säkra slutsatser p.g.a. inkonsistenta resultat
och problem med definitionen av nattarbete.
Magtarmbesvär
• Skiftarbetare har högre risk att få magsymptom (smärta, gaser, lös eller
hård avföring) och magsår.
• Helicobacterinfektion är vanligare bland skiftarbetare än dagarbetare.
• Möjlig mekanism: obalans i autonoma nervsystemet.
Knutsson & Bøggild. Gastrointestinal disorders among shift workers.
Scand J Work Environ Health 2010;36(2):85-95. Pubmed: Free article
Skiftarbete som riskfaktor för
hjärtkärlsjukdom Resultat av metaanalys av 35 studier
RR
95%CI
Hjärtinfarkt
1,23
1,15-1,31
Ischemisk stroke
1,05
1,01-1,09
Vyas et al. Shift work and vascular events:
systematic review and meta-analysis. BMJ
2012;345. Pubmed: Free article
Vyas et al. Shift work and
cardiovascular events:
systematic review and metaanalysis. BMJ 2012;345
Samband mellan exponering (skiftår) och kranskärlssjukdom
(Kawachi. Circulation 1995;92:8178-8182)
79 109 sjuksköterskor, 42-67 år, uppföljningstid 4 år)
2,5
Rel Risk
2
1,5
1
0,5
0
Aldrig
1-2
3-5
6-9
10-14
Antal år i skiftarbete (inkl nattskift)
15 eller
mer
Metabolt syndrom
•
Första studien som visade att skiftarbetare hade en ökad risk för metabolt
syndrom kom från arbets- och miljömedicin i Umeå (Karlsson, Knutsson, Lindahl. Is
there an association between shift work and having a metabolic syndrome?
Results from a population based study of 27,485 people. Occup Environ Med
2001;58:747-52.
•
Därefter har det gjorts flera studier, av vilka de flesta funnit samband mellan
skiftarbete och metabolt syndrom.
Results of cause specific mortality
DIABETES
2
1,54
1,5
0,99
1
1,22
1,09
0,57
0,5
0
<5
5-10
10-20
20-30
Relative risks for diabetes in shift exposure groups
>30
Ätande på natten
För litet sömn
Skiftarbete
Viktökning, insulinresistens
Metabolt syndrom
Hjärtinfarkt
Diabetes
Diabetes
• I en nyss publicerad svensk kunskapsöversikt
fann man att 6 av 7 longitudinella studier visat
samband mellan skiftarbete och diabetes typ
2
Knutsson & Kempe. Systematiska
kunskapsöversikter: Diabetes och
arbete. Arbete och Hälsa Nr 2013;47(3).
Kan laddas hem som pdf från
www.amm.se/aoh
Skiftarbete och cancer
•
•
•
•
•
•
Bröst
Prostata
Tjocktarm
Endometrium
Ovarium
Lymfom
Bröstcancer
•
•
I en review identifierades 16 studier (Ojaz 2013).
Slutsats: ”Based on the low quality of exposure data and the difference in effect by
study design, our findings indicate insufficient evidence for a link between nightshiftwork and breast cancer.”
•
I en annan review (18 studier) (Jia 2013) är slutsatsen: ”Night work was associated
with an increased risk of breast cancer, RR 1,20 (1,08-1,33). The higher quality
studies showed a similar finding, RR 1,4 (1,13-1,23).”
•
En review av Wang (2013) (10 studier) om dos-respons samband visade att för
varje 5 år man arbetar natt ökar bröstcancerrisken med 3%.
Prostata cancer
•
I en review (Sigurdardottir 2012) identifierades två studier, som bägge visade på
ökad risk hos nattskift arbetande:
– Japan (Kubo 2006) RR 3,0 (1,2-7,7)
– Canada (Conlon 2007)
RR 1,19 (1,00 – 1,42)
•
Dessutom finns tre studier gjorda på piloter (Sigurdardottir), metaanalys, RR 1,47
(1,06-2,05).
I en nyss publicerad USA studie (Gapstur 2014) fann man:
•
–
–
–
–
Roterande skift:
1,08 (0,96-1,22)
Fix em, kväll:
1,35 (1,04-1,76)
Fix natt
0,78 (0,47-1,27)
Författarna konkluderar att prostatacancer inte är associerat med skiftarbete
Äggstockscancer
• Kohortstudie av sjuksköterskor i USA (2011). 718 fall bland 181 000
sköterskor diagnostiserades. Ingen riskökning bland roterande skift jämfört
med dag. Hazard ratio 1,28 (0,84-1,94) för 15-19 år i nattskiftarbete, och
0,8 (0,51-1,23) för de med 20+ skiftarbetsår.
• I en norsk studie av radiotelegrafister fann man ingen ökad risk RR 0,8
(0,3-1,6), men resultaten baserades på endast 7 fall.
Circadian disruption and fatal ovarian cancer
28 års uppföljning, N = 161 000
Arbetstid
Antal fall
Personår
RR
Dagtid
1126
3 666 985
1
Roterande skift
101
269 742
1,27
1,03-1,56
Fast em/kväll
11
57 506
0,62
0,34-1,12
Fast natt
15
44 394
1,12
0,67-1,87
Carter et al. Am J Prev Med 2014
Vad lär vi ut?
Medicinska kontroller: AFS 2005:6
avseende Nattarbete?
•
•
•
•
Före arbetet
Vart sjätte år
Över 50 år vart tredje år
Vad man följer upp avgörs av undersökande
läkare!!!!!!!!!!
• Anamnes för sjukdomar, försämring?
• Kroppsmått, lipider, glukos ……………
Arbetsgivaren måste erbjuda medicinska kontroller,
tjänstbarhetsbedömning krävs ej
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards