Målbeskrivning fysik elektromagnetism

Ellära och Elektromagnetism
TIDSPERIOD: ca 20h
1. Nyckelbegrepp
(Du ska ha kunskaper om Ellära och elektromagnetism, dess orsaker och följder i teknik och
samhälle)
Ström, Spänning, Resistans, Seriekoppling, Parallellkoppling, Elsäkerhet,
Permanentmagnet, Magnetiska kraftfält, Jorden en magnet, Missvisning,
Elektromagnetism, Elmotorn, Generatorn, Induktion, Växelström, Transformator,
Elöverföring.
2. Kunskapsmål
För att nå kunskapskraven för betyget A vill vi att du har:
•
•
•
•
Förmågan att argumentera, resonera och dra väl underbyggda slutsatser kring
områdets viktiga nyckelbegrepp och dessutom använda fysikaliska begrepp på ett
väl fungerande sätt
Förmågan att se komplexa samband mellan elektricitet, spänning, ström, resistans
och magnetism
Förmågan att överföra kunskaperna från induktion till generator, transformator och
elmotor.
Förmåga att kunna genomföra en laboration och självständigt analysera och dra
slutsatser av resultaten.
För att nå kunskapskraven för betyget C vill vi att du har:
•
•
•
•
•
Förståelse för sambandet mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar
och hur de används i vardagen.
Förståelse för hur elektromagnetism uppstår.
Förmågan att se samband mellan elektricitet och magnetism.
Förståelse för generator, transformator och elmotor fungerar.
Förmåga att kunna genomföra en laboration och dra några slutsatser av resultaten.
Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Nybogatan 5
E-post: [email protected], www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Handläggare: Nyboskolan, [email protected], Tel: 0504-181 70
Sida 2 (2)
För att nå betyget E vill vi att du har:
•
•
•
•
•
•
•
•
Känna till begreppen spänning, ström, resistans.
Förstå enkla elektriska kretsar
Kunskaper om magnetism och dess verkningar.
Skillnaden mellan permanentmagnetism och elektromagnetism.
Kunskaper om elektromagnetens uppbyggnad.
Förmågan att föra enkla resonemang om kursens nyckelbegrepp (se ovan)
Förmågan att se enkla samband mellan hur elström skapas, transporteras och
används i samhället.
Utfört laborationer med liten handledning samt förklarat och insett betydelsen av
resultaten
3. Förmågor
•
•
Kritisk granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap
Reflektera över sin egen och andras användning av historia utifrån olika perspektiv
4. Utvärdering:
Muntliga diskussioner, Prov på de olika momenten.