KRAFTEN SITTER
I KREATIVITETEN
Vi ger stöd och styrka
åt stora och små
Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som
företräder hela den svenska teknikbranschen. Våra
medlemsföretag är allt från små underleverantörer till
stora globala aktörer, som alla utvecklar avancerade
tekniska tjänster och produkter.
Det är inte helt enkelt att ge ett kort svar på vad vi arbetar
med, eftersom vi jobbar med många frågor på en mängd
olika plan. Däremot är det lätt att svara på varför vi gör
det vi gör. Vi gör det för att stärka svenska teknikföretags
internationella konkurrenskraft.
Teknikföretagen är aktivt på de områden inom politiken,
arbetslivet och utbildningsväsendet som är viktiga för
våra medlemsföretag. Där jobbar vi både internationellt,
nationellt och regionalt för att värna och utveckla den
svenska konkurrenskraften. Vi arbetar för att skapa
en väl fungerande och rättvis spelplan där Sveriges
förutsättningar är så bra som möjligt. Dessutom verkar vi
för en ökad rörlighet, såväl för varor och tjänster som för
arbetskraft och människor som vill utbilda sig.
Teknikbranschen är avgörande för Sveriges välmående.
Den dominerar vår export – och gör därmed att vi har råd
med välfärden och vår levnadsstandard.
Arbetsrätt, utbildning samt forskning och utveckling är
några av våra viktigaste områden. Vi vill stimulera forskning
som leder till innovationer, säkra kompetensförsörjningen i
Sverige och göra vår arbetsmarknad mer konkurrenskraftig
– både för arbetsgivare och arbetstagare.
Därför måste svenska teknikföretag få rätt förutsättningar.
De tävlar på en internationell marknad som blir tuffare
för varje dag. En marknad där i princip alla har tillgång
till samma teknik, information och kompetens. Då
blir kreativiteten och innovationsandan avgörande för
konkurrenskraften – och därför måste vi vårda och
utveckla dessa styrkor.
Våra förutsättningar är goda och det finns egentligen
inga skäl att måla mörka moln i framtidsvisionerna.
Men vi måste kämpa lika hårt som dem vi konkurrerar
med – annars halkar vi efter. Och nyckeln till att behålla
vår ställning och flytta fram positionerna är kreativiteten
hos våra teknikföretag – och vi gör allt vi kan för att ge
den större utrymme.
Åke Svensson, VD Teknikföretagen
VÅR BRANSCH FÅR
SVERIGE ATT GÅ RUNT
Öppenhet och samverkan är en del av den svenska kulturen,
vilket föder en kreativitet och innovationskraft som i sin tur
utgör grunden till teknikföretag som håller världsklass. Det
är samma anda som en gång födde verkstadsindustrin och
sedermera gjorde Sverige till en exportsuccé. Och det är
den som ger oss förutsättningar att vara en internationellt
framgångsrik välfärdsnation idag.
satsningar på flera områden. Till exempel måste svenska
utbildningar hålla världsklass och leverera rätt kompetens.
Det krävs också politiska insatser för att modernisera och
göra arbetsrätten mer konkurrenskraftig, så att företagen kan
vara flexibla, samtidigt som det ger arbetstagarna trygghet.
På svenska teknikföretag övergår kreativitet i praktisk
verklighet. Varje dag föds nya idéer som konkretiseras och
omvandlas till nytta för många. Vårt välstånd är helt beroende
av exportnäringen och Teknikföretagens medlemsföretag
står för mer än en tredjedel av all export av både tjänster och
varor. Därför är Teknikföretagens medlemmar avgörande för
vår svenska samhällsekonomiska utveckling.
Vi på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen arbetar för
att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft.
Vi vill ge kreativiteten maximalt utrymme eftersom den är
nyckeln till svenska teknikföretags framgångar i matchen mot
en alltmer välutbildad omvärld, där lönekostnaderna ofta är
lägre än våra och marknaderna närmare.
TEKNIKFÖRETAG KAN VARA BÅDE
MJUKA OCH HÅRDA
Vår bransch förändras kontinuerligt och företagens strukturer
och förädlingskedjor utvecklas ständigt.
Kunskaps- och tjänsteinnehållet hos våra teknikföretag
växer konstant och idag är det lika vanligt att arbeta
med tillverkning som med mjukvara eller olika tekniska
tjänster. Gränserna mellan tillverkning och tjänster håller
på att suddas ut och ofta är dessa områden helt integrerade
med varandra. Den gemensamma nämnaren för dagens
teknikföretag är just teknik – oavsett om det handlar om
produktion, tjänster eller utveckling av mjukvara.
DET ÄR INTE SVERIGE SOM BESTÄMMER
I DEN GLOBALA KONKURRENSEN
Idag dikteras branschens villkor på en global arena där kraven
på snabb anpassning är enorma. Miljarder nya arbetstagare
har dykt upp i en konkurrens där samma teknik och kunskap
är tillgänglig överallt, men där spelreglerna kan vara olika
för olika medtävlare. Vi lever i en ekonomisk integration och
kapital och människor samlas där de bästa förutsättningarna
finns. För att vi ska kunna behålla vår position krävs det
VI GER KRAFTEN ATT VÄXA
TEKNIKFÖRETAG GER
64,8
KREATIVITET *
2 450
1 250
I SKATTEINTÄKTER
DRYGT VAR TREDJE
FORSKNINGSKRONA
KOMMER FRÅN
TEKNIKFÖRETAG
1
AV MEDLEMSFÖRETAGEN
SYSSLAR MED TILLVERKNING
ÄR SERVICEOCH TJÄNSTEFÖRETAG
SVERIGES TEKNIKFÖRETAG
SYSSELSÄTTER
300 000
I SVERIGE OCH
600 000
UTOMLANDS
EFTER DE ANDRA
NORDISKA LÄNDERNA ÄR
TYSKLAND
DEN STÖRSTA
MOTTAGAREN AV
SVENSK
TEKNIKEXPORT
SVERIGE LÄMNAR IN
NÄST MEST
SA VI UTMANINGAR?
VI MENAR MÖJLIGHETER!
Det globala välståndet ökar snabbt, vilket skapar större efterfrågan och bättre förutsättningar för export. Och så länge vi
ger teknikföretag möjligheter och utrymme att utvecklas ser
framtiden ljus ut.
NÄR DET GÄLLER
MILJARDER
Därför förhandlar vi för konkurrenskraftiga löneavtal, arbetar
för en kompetensförsörjning där skolan har bra undervisning
i matematik och teknik och där fler väljer att utbilda sig till
tekniker och ingenjörer. Vi påverkar politik i Sverige och EU
så att regler och lagar inte blir till nackdel för företag i Sverige.
Och vi erbjuder den främsta rådgivning som finns när det
gäller relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Allt för
att våra medlemmar ska kunna fokusera på att utveckla och
producera tjänster och produkter som de kan sälja på en fri
och öppen världsmarknad.
Konkurrensen är hård – men vi har allt att vinna. Vår tradition av innovationsförmåga och öppenhet mot omvärlden ger
oss unika och svårslagna förutsättningar. Och vi ser inte
globaliseringen som ett hot. Den innebär möjligheter och en
vidgad marknad för våra företag.
SVERIGE ÄR NUMMER
PATENTANSÖKNINGAR
I FÖRHÅLLANDE TILL FOLKMÄNGD I
MEDLEMSFÖRE TAGEN
VÄRLDEN
1/3
SVERIGE ÄR
NUMMER 2
STÅR FÖR
AV SVERIGES
EXPORT
I BLOOMBERG'S GLOBAL
INNOVATION INDEX
* www.businessinsider.com
Rakt in i hetluften
– med ljudets hastighet
Det var länge sedan avstånd satte några större käppar
i hjulen för kommunikation mellan människor. En dator,
iPad, konferenstelefon eller en helt vanlig mobiltelefon
löser det mesta. Att inte mötas ansikte mot ansikte
hör till vardagen.
Men fortfarande finns det tekniska faktorer som växer från
irritationsmoment till verkliga problem. Till exempel när det
gäller ljudkvalitet. Det är ju inte helt ovanligt att man missar
viktiga delar av ett samtal på grund av brus, eko och andra
störningar. Och det är där sagan om Limes Audio börjar.
Eller, nej, förresten. Egentligen börjar den bland seminarier och
uppsatsutkast på Blekinge Tekniska Högskola. Här satt Fredric
Lindström och Christian Schüldt och forskade fram embryot till
det som idag är ett av Sveriges hetaste teknikbolag.
Båda är doktorer i signalbehandling och fullfjädrade ljudnördar
med en obändig vilja att förbättra ljudet i apparater med
begränsad högtalarsystem. Detta, och deras tekniska kunnande,
gjorde att de lyckades utveckla mjukvaran TrueVoice som
kan ”tvätta ljud” och förbättra utsignaler. En produkt med
potential att växa långt bortom den akademiska sfären.
”Entreprenörsådran var helt klart det som gjorde att vi såg
de kommersiella möjligheterna i vår forskning. Och när
människor som jag såg som mentorer, både inom industrin
och akademin, uppmuntrade oss bestämde vi oss för att köra
på”, berättar Fredric, som idag är VD på Limes Audio medan
Christian är teknikchef. Idag har Limes Audio etablerat sig
Limes Audio
Limes Audio skapar ljudförbättrande lösningar
baserade på egen patenterad programvara.
Företaget ligger i Umeå och är med på 33-listan
över Sveriges hetaste teknikbolag.
Bildades 2007 (nuvarande verksamhetsinrikting startade 2010)
Antal anställda: 16 st
Omsättning: ca MSEK 10
på marknaden med dunder och brak. De finns med på den
prestigefyllda 33-listan, är på väg att ta steget ut på en global
spelplan och växer så det knakar åt alla håll.
”Det har gått väldigt fort” säger Fredric. ”Ena dagen är man
fem runt fikabordet, och sen är man plötsligt sexton.”
Att beslutet att ge sig in i affärsvärlden var klokt har visat
sig med all önskvärd tydlighet. Bolaget har ökat personalstyrkan med närmare 60 % varje år samt fått in fler och fler
kunder. Samtidigt har nya investerare valt att gå in och
stötta verksamheten.
”I början var det svårt att få allting att gå ihop. Vi gjorde allt
möjligt för att få svarta siffror. Vi jobbade dubbla skift med att
finpolera tekniken och sälja in den. Samtidigt konsultade vi för
att finansiera företaget. Men nu har det lossnat på kundsidan.
Förr haltade det på att vi hade tekniken, men inte kunderna –
och nu har vi fler prospects än vi orkar med”, berättar Fredric.
Limes Audios teknik är intressant på många områden, vilket
gör affärsmodellen skalbar. Och det öppnar för möjligheter
även på en internationell marknad.
”Nu har vi också fått vår tredje amerikanska kund” berättar
Fredric. ”Tillsammans med vårt första patent i USA är sådana
grejer oerhört viktiga för oss eftersom det ger oss internationell
legitimitet”, säger Fredric, men påpekar att även om kurvorna
pekar uppåt för Limes Audio tillkommer nya utmaningar
hela tiden.
”Problemen med kapitaltillgången löste vi genom att ta in
konsultintäkter när vi började. Så för oss var och är personalfrågan den stora utmaningen. Vi har tekniken men behöver
rätt människor för att den ska bli såld”, säger Fredric.
Limes Audio är ett bra exempel på hur nya teknikföretag uppstår när forskning kommersialiseras. Det är ett företag som
förbättrar vår vardag genom att skapa bättre kommunikationsförutsättningar. Samtidigt driver de på den tekniska
utvecklingen, ger människor jobb och bidrar till ökade skatteintäkter. Och det är därför vi på Teknikföretagen gör allt vi
kan för att skapa förutsättningar för att nya företag ska bli till.
"Det har gått väldigt fort.
Ena dagen är man fem runt
fikabordet, och sen är man
plötsligt sexton."
Fredric Lindström, VD Limes Audio
Lobbying ger kreativiteten
större spelrum
Sverige behöver teknikföretag. De redan existerande måste få
rätt möjligheter för att kunna växa och samtidigt måste det
finnas goda förutsättningar för att nya ska etableras. Till exempel
genom kommersialisering av forskning. Då krävs att det fattas
väl underbyggda politiska beslut som hjälper oss framåt.
Och därför arbetar vi aktivt med lobbying – både internationellt
och i Sverige.
DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR ATT
OFFENTLIGA UPPHANDLARE
SKA BLI MER ÖPPNA FÖR NY
TEKNIK OCH NYA LÖSNINGAR.
DET ÄR VIKTIGT FÖR ATT SVERIGE
SKA KUNNA BEHÅLLA OCH
UTVECKLA SIN TEKNIKINDUSTRI.
Vaddio konferenstelefon är ett exempel på en produkt
där ljudkvalitén förbättras genom Limes Audios True
Voice-teknik.
Lobbying handlar om att förse relevanta personer med information som de kan använda som beslutsunderlag. I vårt fall
handlar det om att hålla t ex politiker underrättade om
industrins förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
Det kan vara frågor som rör utbildning, energi, export, produktkrav och forskning. Ett exempel på framgångsrik lobbying
resulterade i att regeringen gav mer pengar till strategiska
innovationsområden i forsknings- och innovationspropositionen.
Vi vill att nystartade företag själva ska klara tillväxt och
lönsamhet. Men ibland kan det behövas stöd.
Kompetensförsörjning för
framtida framgångar
Kreativiteten är Sveriges styrka – och vår innovationskraft
håller världsklass. Det beror på att vi i Sverige är duktiga
på att samarbeta och har en lång tradition av öppenhet.
Och det är en förutsättning för att skaffa nya kunskaper
– som i sin tur föder kreativitet.
Vi är närvarande på alla nivåer –
från grundskolor och gymnasier till
högskolor och universitet. Dessutom
engagerar vi oss inom politiken för
att påverka utbildningsinnehållet.
Kompetensförsörjning är en viktig
fråga även i de lokala nätverksgrupperna som Teknikföretagens
företagsrådgivare driver i hela landet.
Många av våra projekt bygger på
lokalt engagemang hos skolor och
företag – till exempel Teknik-college.
Där samverkar lokala bolag och
utbildningssamordnare för att
skapa förutsättningar för att odla
framtidens kompetens. Ett annat
exempel är Problemlösarna där
elever i årskurs 8–9 får prova på
ingenjörsyrket genom att ta sig an uppdrag från företag
– på riktigt.
Gleslindade spiraler är ett exempel på EWES breda
produktutbud av högkvalitativa fjädrar som gör att deras
kunder kan fokusera på andra delar i konstruktionsarbetet.
Inom politiken finns vi på såväl internationell som lokal nivå.
Vi arbetar för att anpassa utbild-ningarna efter företagens
behov så att vi säkerställer att vår bransch fylls på med
kreativitet och kompetens – hela tiden.
GRUNDEN TILL SVENSKA TEKNIKFÖRETAGS
FORTSATTA FRAMGÅNGAR LÄGGS I SKOLORNA.
DÄRFÖR ÄR DET ETT AV DE OMRÅDEN SOM
TEKNIKFÖRETAGEN SATSAR MEST KRAFT PÅ.
Med kreativiteten som
överlevnadsstrategi
Jorden på Einar W Svenssons gård i Bredaryd var inte
speciellt bördig, och den gav för lite för att den växande
familjen skulle klara sig. Det såg inte ljust ut – men
Einar hade ett ess i rockärmen.
Tack vare att han varit metallarbetare, och dessutom hade
sinne för entreprenörskap, såg han en ökande efterfrågan på
olika tråddetaljer från verkstadsindustrin.
1935 byggde han en liten fabriksbyggnad på gården och
började tillverka stålfjädrar. Och tio år senare, efter krigsslutet,
satsade han fullt ut – med siktet inställt på framtiden.
Idag finns bolaget kvar i Bredaryd, under namnet
EWES AB, och drivs av Einars barnbarn Anton Svensson
och Anders Cederquist. Företaget erbjuder sina kunder
produktlösningar inom tryck-, drag- och vridfjädrar av
fjäderstål samt sammansatta produkter med fjädern i
centrum. Men även produkter till miljöindustrin såsom
slangfilterkorgar, emissionselektroder och transportörer.
EWES säljer även konsulttjänster inom engineering och
konstruktion till sina kunder.
”Kreativiteten ligger i vår genetiska kod ända sedan min
farfars dagar. Och för mig är kreativitet förmågan att skapa
lösningar som ger en framåtrörelse, säger Anton Svensson.
"Dynamiken mellan människorna
i organisationen spelar en enormt
stor roll. I krocken mellan olika
utbildningsnivåer och yrkeskunnande
uppstår mycket kreativitet."
Anton Svensson, VD EWES AB
”Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar
en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och
yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet” förklarar Anton
och fortsätter: ”Dessutom krävs det att alla känner sig så
trygga med ledarskapet, verksamheten och organisationen
för att de skall våga komma med de där helt galna idéerna.
För annars skapas inga nya lösningar. Ett av våra nuvarande
utvecklingsprojekt började just som ett galet internt
experiment för fem-sex år sedan.”
Viljan att experimentera är viktig för att överleva i
konkurrensen, enligt Anton. Och EWES AB är ett bolag som
alltid är på jakt efter möjligheter att vidga verksamheten och
hitta områden där ny mark kan brytas. ”Våra förflyttningar
i förädlingskedjan har oftast sin utgångspunkt i fjädern och
insikten att vi också kan konstruera produkten den ingår
i. Det har givit upphov till flera lösningar, affärsupplägg
och konstruktioner. Till exempel gjorde klivet in på miljöteknikområdet 1964 att vi idag utvecklar emissions- och
mastelektroder samt slangkorgar tillsammans med kunden.”
Att hitta nya sätt att utvecklas i en internationell konkurrens
innebär både stora möjligheter och utmaningar. Och att hitta
kreativa människor är avgörande.
”Vi är inte bortskämda med gymnasieutbildningar riktade
mot vår bransch, men det är också därför vi tänker att vi kan
hitta medarbetare nästan överallt. Vi letar människor med
rätt mindset och kompetens. Speciellt intressant är en bred
kunskap, till exempel allt från maskinprogrammering till
samhällsvetenskap och språk. Även mindre och medelstora
företag som inte ligger i storstadsregionerna behöver tillgång
till kompetens. Att kunna hitta lösningar på armlängds
avstånd ger upphov till kreativitet och entreprenörskap, vilket
är det som skapar levande och framgångsrika teknikföretag.
”Dynamiken mellan människorna i organisationen spelar
en enormt stor roll. I mötet mellan olika utbildningar och
yrkeskunnande uppstår mycket kreativitet.”
EWES AB
EWES AB löser behov av komponenter med
fjädern i centrum samt producerar komponenter
till partikelinsamling och -filtrering. EWES AB är ett
familjeföretag som ligger i småländska Bredaryd.
Startår: 1935
Antal anställda: 100 st
Omsättning: MSEK 145
Att ta ansvar som
internationell storspelare
Mycket har hänt sedan Ericsson startade 1876. Idag är
man ledande inom telekom och en av världens största
mjukvaruleverantörer med verksamhet i 180 länder,
över 110 000 anställda och 227,4 miljarder kronor i
omsättning. Men trots positionen och storleken ställer
den globaliserade marknaden nya krav på företaget.
”Vi måste hålla oss på tårna hela tiden och lägger 14 % av vår
omsättning på forskning och utveckling. Men den största
utmaningen är att hitta rätt människor. Därför driver vi bland
annat olika projekt för att fler, speciellt kvinnor, ska söka sig
till ingenjörsyrket”, förklarar Ulf Ewaldsson, Group CTO på
Ericsson. ”Men för att vi ska kunna attrahera rätt kompetens
krävs det att också att arbetskraften kan röra sig smidigt
över landgränserna”, säger Mats Andersson, förhandlingschef
på Ericsson, som har hela världen som rekryteringsmarknad.
Trots utmaningarna ser Ericsson ljust på framtiden – och inte
bara gällande den egna lönsamheten, utan även när det kommer
till att kunna skapa förändringar till det bättre i hela världen.
”Vår globala närvaro ger oss verkliga möjligheter att förändra
på bred skala”, berättar Heather Johnson. ”Till exempel är
Ericsson teknikpartner i The Millennium Villagesprojektet i
Afrika sedan 2007, under ledning av Jeffrey Sachs, professor
vid Earth institute vid Columbia University, där vi jobbar
"År 2019 kommer 90 % av världens
befolkning att ha access till mobilt
bredband. Och där har vi en
fantastisk möjlighet att förändra
världen på ett positivt sätt."
Heather Johnson, Director, Communications and Stakeholder
Engagement Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson
med att bryta fattigdomsspiralen med hjälp av mobilteknik.
Och en positiv aspekt med den typen av projekt är att vi har
kunnat applicera det vi lärt oss på andra platser”, fortsätter hon.
”Vi är inte bara verksamma i avancerade länder, som till
exempel USA där vi är marknadsledande. Vi är också
välpositionerade i utvecklingsländer. Där kan vi bidra till
utvecklingen genom att ge fattiga människor tillgång till
kommunikation, och det gör vi med hjälp av teknik som
inte skulle kunna utvecklas på plats”, säger Ulf Ewaldsson.
Hållbarhetsarbetet präglar även Ericssons egen organisation
– ända upp till ledningsgruppsnivå. Företaget har införlivat
FNs Guiding Principles for Business and Human Rights i
verksamhetsstyrningen och räknar även fram resultat för
hur hållbar verksamheten är med fokus på resor, logistik
och fabriker. Ericsson arbetar proaktivt och övergripande
för att bedriva en ansvarsfull global affärsverksamhet med
utgångspunkt i Lars Magnus Ericssons övertygelse om att
kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov som
alla ska ha tillgång till. Och år 2019 räknar man med att 90 %
av världsbefolkningen har access till mobilt bredband. ”Där
har vi en fantastisk möjlighet att skapa positiv förändring”,
avslutar Heather.
Ericsson
Ericsson är en global storspelare som ligger i
kommunikationsbranschens absoluta framkant
och fortfarande lever enligt grundaren Lars Magnus
Ericssons övertygelse om att kommunikation är
ett grundläggande mänskligt behov.
Startår: 1876
Antal anställda: ca 110 000
Omsättning: 227,4 miljarder kronor
Konkurrens, ansvar & arbetsrätt
i Sverige och världen
VÅRA MEDLEMSFÖRETAG LEVER i en mycket tuff global
konkurrens. För att se till att Sverige kan erbjuda de absolut
bästa villkoren för medlemsföretagens internationella
konkurrenskraft arbetar Teknikföretagen med frågor som
rör arbetsrätt, lönebildning och regelsystem.
Vi arbetar både i Sverige och EU – inte minst för att se till att
samma spelregler gäller för alla. För vi måste ha vissa regler.
Det ska till exempel inte kunna gå att göra en mindre finmaskig
miljölagstiftning till en konkurrensfördel. Spelplanen ska vara
jämn och väl anpassad till svenska företag.
När det gäller arbetsrätten arbetar vi för att den ska ge våra
medlemsföretag konkurrenskraftiga spelregler – både då det
handlar om de delar som vi förhandlar fram med våra fackliga
motparter och de delar som är lagstiftade. Det kan handla
om kollektivavtal som tillåter snabb anpassning av verksamhet
när efterfrågan förändras. Eller ett anställningsskydd som
är både framsynt och främjar flexibilitet samt skyddar mot
godtyckliga uppsägningar.
Vi verkar för en lönebildning som gör att arbetsgivare har råd
att anställa, samtidigt som lönerna måste vara tillräckliga för
att attrahera både svenska och utländska arbetstagare med rätt
kompetens och erfarenhet. Dessutom måste vi ha en individuell
löneutveckling som gör det attraktivt att stanna på företagen
och i Sverige.
Det är många bitar som måste passa ihop för att skapa
optimala förutsättningar för teknikbranschen då exportmöjligheterna som den ger upphov till, är grunden för
Sveriges välmående. Därför är våra medlemsföretags framgångar inte bara en branschangelägenhet.
De angår hela Sverige.
Ericsson Radio Dot System är ett exempel på
Ericssons ledande ställning. Den lilla ”pucken”
har fjorton patent och innebär ett genombrott
för bättre radiotäckning inomhus.
Teknikföretagen Huvudkontor
Stockholm
+ 46 8 782 08 00
www.teknikforetagen.se
Region Norr
Skellefteå
+46 910 78 29 20
Sundsvall
+46 60 16 73 28
Region Mitt
Falun
+46 23 580 72
Stockholm
+46 8 782 08 00
Örebro
+46 19 19 57 26
Region Väst
Göteborg
+46 31 62 94 40
Region Öst
Jönköping
+46 36 30 32 40
Linköping
+46 13 25 30 22
Växjö
+46 470 74 84 24
Juni 2014 Foto: Karl-Johan Larsson
Region Syd
Malmö
+46 40 35 25 70