Lönsamhet och
ekonomiska nyckeltal
för teknikföretag 2015
2 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2014
Innehåll
Teknikföretag sammanfattning 2015
3
Teknikföretagens huvudbranscher
4
Metallvaruindustri
5
Tele-, elektronik- och instrumentindustri
6
Elmaskiner och elapparater
7
Maskinindustri
8
Motorfordonsindustri
9
Leverantörer sammantaget
10
Leverantörer till bilindustri
10
Leverantörer till elektro- och teleindustri
11
Leverantörer till maskinindustri
11
Leverantörer till byggindustri
12
Företag i storleksgrupper
13
Stora företag
14
Medelstora företag
14
Mindre företag
15
Små företag
15
Analysens omfattning
16
Metodbeskrivning
16
Definitioner nyckeltal
17
2
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Teknikföretag sammanfattning 2015
Bättre lönsamhet och högre marginaler
Under 2015 ökade nettoomsättningen med 11,3
procent för teknikföretag sammantaget.
Kostnaderna steg i något lägre omfattning eller med
8,1 procent. Detta resulterade i ett förbättrat
rörelseresultat. Rörelsemarginalen ökade med 3
procentenheter och uppgick till 6,4 procent under
2015.
Valutakurseffekter bidrog bl.a. till att företagens
finansiella intäkter minskade kraftigt samtidigt som
de finansiella kostnaderna ökade. Därutöver
påverkades även försäljningen av växelkurseffekter
där exempelvis svenska kronan försvagades mot
USD och EUR med 23 respektive 2,8 procent. Detta
påverkade således bruttovinstmarginalen och
avkastningen på totalt kapital.
Bruttovinstmarginalen förbättrades dock med 1,4
procentenheter och uppgick till 8,6 procent.
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12
procent eller en ökning med 2,2 procent för
identiska bolag. Avkastningen på eget kapital efter
skatt och nettovinstmarginalen ökade med 5,5
respektive 1,7 procentenheter som ett resultat av ett
omfattande ökat resultat efter finansnetto.
I metallvaruindustrin ökade nettoomsättningen
med 6,1 procent. På grund av att kostnaderna inte
ökade i lika stor utsträckning resulterade det i ett
förbättrat rörelseresultat och rörelsemarginal.
Genom omsättningstillväxten samt något ökade
finansiella intäkter förbättrades såväl
vinstmarginalerna som avkastningsmåtten för
metallvaruindustrin.
Försäljningen inom tele-, elektronik och
instrumentindustrin ökade med 3,2 procent under
2015. Rörelsemarginalen ökade något till följd av att
inköpskostnaderna steg i lägre takt än försäljningen.
Branschens övriga vinstmarginaler och
avkastningsmått påverkades däremot negativt av
omfattande förändringar i finansiella intäkter.
I elmaskinindustrin ökade nettoomsättningen
med 8,6 procent under 2015. En mer omfattande
tillväxt av omsättningen än kostnaderna resulterade
i en högre rörelsemarginal. Elmaskinindustrins
samtliga avkastningsmått förbättrades i hög grad
under året.
3
TEKNIKFÖRETAG TOTALT
Förändring
Företag
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
732
Anställda
186 545
-0,1%
Nettoomsättning Mkr
831 602
+11,3%
Avkastningsmått
Totalt kapital
10,6%
+1,9
Sysselsatt kapital
12,0%
+2,2
Eget kapital e skatt
21,7%
+5,5
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
8,6%
+1,4
Rörelsemarginal
6,4%
+3,0
Nettovinstmarginal
7,1%
+1,7
Kapitalomsättning
1,24
+0,03 ggr
Varulageromsättning
10,0
+0,7 ggr
30
-1,6 dagar
Lämnad kredittid
Efter två år med minskande nettoomsättning steg
omsättningen för maskinindustrin med 4,0 procent
under 2015. Omsättningstillväxten och ökade
finansiella intäkter påverkade vinstmarginalerna
samt avkastningsmåtten positivt.
Motorfordonsindustrins nettoomsättning ökade
med hela 21,7 procent under 2015. Branschens
vinstmarginaler och avkastningsmått påverkades
klart positivt av denna ökning och har dessutom
förbättrats mest av samtliga delbranscher i
förhållande till 2014.
Nettoomsättningen ökade för alla
leverantörsindustrier under 2015.
Avkastningsmåtten förbättrades genomgående för
alla grupper av leverantörer med undantag för
leverantörer till maskinindustrin. Samtliga
leverantörsgrupper förbättrade dessutom sin
rörelsemarginal under året.
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Teknikföretag efter bransch,
leverantörer och storleksgrupper
Analysen följer branschindelningen SNI 2007. SNI 30 och SNI 33 (eller övriga transportmedel samt
reparationsverkstäder) särredovisas ej. Definitioner och metod återfinns på sidan 17. Förändringstal i hela
rapporten gäller för identiska företag.
Avkastning på
sysselsatt kapital
Förändring
procentenheter
2015
2015/2014
2015
Rörelsemarginal
Förändring
procentenheter
2015/2014
Nettoomsättning
Förändring
procent
2015/2014
SNI 25 Metallvaruindustri
Handverktyg, redskap, metallkonstruktioner,
metallinredningar, metallkomponenter,
metallbearbetning som slipning, fräsning,
bockning, svarvning och ytbehandling.
15,0%
+1,6
8,0%
+0,8
+6,1
SNI 26 Tele-, elektronik- och instrumentindustri
Teleutrustning, elektroniska komponenter,
instrument för styrning, kontroll samt medicinsk
utrustning SNI 325
13,1%
-6,0
6,2%
+0,7
+3,2
SNI 27 Elmaskinsindustri
Generatorer, transformatorer, elmotorer, elkabel,
fordonsel, batterier, belysning och
hushållsmaskiner.
11,1%
+6,6
5,8%
+3,9
+8,6
SNI 28 Maskinindustri
Maskiner för tillverkningsindustri,
anläggningsmaskiner, maskinkomponenter och
övriga maskiner till näringslivet.
15,7%
+2,9
8,2%
+2,2
+4,0
SNI 29 Motorfordonsindustri
Personbilar, lastbilar, bussar samt särskilda
komponenter
10,0%
+7,3
5,6%
+5,7
+21,7
SNI 25-30,33
Teknikföretag totalt
12,0%
+2,2
6,4%
+3,0
+11,3
Leverantörer totalt
18,9%
+6,0
8,0%
+2,7
+11,0
Elektro- och teleindustri
Maskinindustri
19,5%
8,6%
14,5%
+7,2
+0,8
+0,1
7,1%
3,3%
6,5%
+3,2
+0,6
+0,6
+13,8
+3,0
+1,7
Byggindustri
23,2%
+2,5
11,4%
+0,8
+5,0
0-74 anställda
75-150 anställda
8,5%
12,4%
+0,4
+1,4
4,5%
6,2%
+0,2
+1,0
+7,4
+7,9
151-500 anställda
14,5%
-12,9
8,4%
+1,1
+5,4
500- anställda
11,8%
+4,2
6,2%
+3,6
+12,8
Varav till
Bilindustri
Teknikföretag storleksgrupper
4
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Metallvaruindustri
SNI 25. Omfattar bland annat tillverkning av handverktyg, redskap, metallkonstruktioner, metallinredningar,
metallkomponenter, metallbearbetning såsom slipning, fräsning, bockning, svarvning och ytbehandling
METALLVARUINDUSTRI
Nettoomsättningen för identiska företag inom
metallvaruindustrin ökade med 6,1 procent under
2015. Kostnaderna ökade i mindre omfattning,
vilket resulterade i ett förbättrat rörelseresultat och
rörelsemarginal. Även branschens övriga
vinstmarginaler stärktes, eller med knappt en
procentenhet vardera.
Metallvaruindustrins förbättrade
avkastningsmått tyder alltså på en ökad lönsamhet
för under 2015. Ett någorlunda oförändrat justerat
eget kapital och ett förbättrat resultat efter
finansnetto bidrog till ökad räntabilitet på
riskkapital efter skatt.
Kapitalomsättningshastigheten steg något till
följd av någorlunda oförändrade tillgångar.
Metallvaruindustrins kredittid minskade med två
dagar vilket förklaras av i stort sett oförändrade
kundfordringar i kombination med
omsättningstillväxten. Under året ökade även
varulageromsättningshastigheten och är därmed
tillbaka på den nivå som branschen redovisade
2007-2008.
Företag
Förändring
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
242
Anställda
20 185
+0,6%
Nettoomsättning Mkr
47 203
+6,1%
Avkastningsmått
Totalt kapital
13,3%
+1,5
Sysselsatt kapital
15,0%
+1,6
Eget kapital e skatt
25,2%
+3,4
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
9,3%
+0,7
Rörelsemarginal
8,0%
+0,8
Nettovinstmarginal
8,6%
+0,8
Kapitalomsättning
Varulageromsättning
1,43
+0,06 ggr
Lämnad kredittid
6,7
+0,1 ggr
36
-2,0 dagar
Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal
Metallvaruindustri 2007 - 2015
Procentenheter
25%
20%
15%
Avkastning sysselsatt kapital
10%
5%
Rörelsemarginal
0%
Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen
-5%
2007
5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
2014
2015
Tele-, elektronik- och instrumentindustri
SNI 26 samt del av SNI 325. Omfattar bland annat tillverkning av teleutrustning, elektroniska komponenter,
instrument för styrning, kontroll, medicinska instrument samt medicinsk utrustning SNI 325
Tele- elektronik- och instrumentindustrins
nettoomsättning ökade med 3,2 procent samtidigt
som branschens totala kostnader ökade med 2,8
procent. Detta bidrog till ett ökat rörelseresultat och
således en något bättre rörelsemarginal. Brutto- och
nettovinstmarginalens nedgång beror till stor del av
en omfattande minskning i finansiella intäkter.
Även samtliga avkastningsmått har påverkats
negativt av att de finansiella intäkterna har mer än
halverats under året. Avkastningen på eget kapital
efter skatt har även minskat i stor omfattning till
följd av att skatten mer än fördubblats samt att
justerat eget kapital har minskat under 2015.
Kapitalomsättningshastigheten ökade till följd av
omsättningstillväxten samt genom minskade
anläggningstillgångar och övriga
omsättningstillgångar.
Omfattande ökningar i kundfordringar
resulterade i längre genomsnittlig kredittid. Teleelektronik- och instrumentindustrin har,
tillsammans med elmaskiner och elapparater, längst
genomsnittlig kredittid bland teknikföretag.
6
TELE, ELEKTRONIK, INSTRUMENT
Förändring
Företag
Anställda
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
57
28 514
0,0%
155 990
+3,2%
Totalt kapital
11,8%
-5,7
Sysselsatt kapital
13,1%
-6,0
9,0%
-10,7
Nettoomsättning Mkr
Avkastningsmått
Eget kapital e skatt
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
9,2%
-4,8
Rörelsemarginal
6,2%
+0,7
Nettovinstmarginal
6,4%
-4,4
Kapitalomsättning
1,28
+0,03 ggr
Varulageromsättning
10,2
-1,7 ggr
57
+4,7 dagar
Lämnad kredittid
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Elmaskiner och elapparater
SNI 27. Omfattar tillverkning av bland annat generatorer, transformatorer, elmotorer, elkabel, fordonsel, batterier,
belysning och hushållsmaskiner
ELMASKINER, ELAPPARATUR
Tillverkare av elmaskiner och elapparater uppvisade
en ökad nettoomsättning under 2015. Kostnaderna
ökade inte i lika stor omfattning, vilket resulterade i
en betydande ökning av resultat efter avskrivningar.
Således förbättrades även rörelsemarginalen.
Minskade finansiella kostnader och räntekostnader
har påverkat brutto- och nettovinstmarginalen
positivt. Trots att branschen har ökat sina
marginaler har elmaskiner och elapparater lägst
vinstmarginaler bland teknikbranscherna.
Avkastningen på eget kapital efter skatt ökade i
hög omfattning till följd av förbättrat resultat efter
finansnetto samt minskat justerat eget kapital. Även
avkastningen på totalt kapital ökade som ett resultat
av ett förbättrat resultat före räntekostnader.
I förhållande till teknikföretag sammantaget är
lageromsättningshastigheten låg i denna bransch.
Under 2015 ökade den dock något jämfört med året
innan. Likaså är den genomsnittliga kredittiden
längre än för teknikföretag totalt. Kredittiden
minskade dock med nästan tre dagar under året.
Förändring
Företag
008
009
0 0
0
0
0 3
0
procentenheter
2015
2015/2014
52
Anställda
14 901
-2,4%
Nettoomsättning Mkr
52 541
+8,6%
Avkastningsmått
Totalt kapital
9,3%
+5,7
Sysselsatt kapital
11,1%
+6,6
Eget kapital e skatt
23,2%
+15,6
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
6,4%
+3,7
Rörelsemarginal
5,8%
+3,9
Nettovinstmarginal
6,1%
+3,8
Kapitalomsättning
1,46
+5,96 ggr
5,1
+0,7 ggr
58
-2,8 dagar
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
00
Nivå
0 5
Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal.
Elmaskiner och elapparater 2007 - 2015
20%
15%
Avkastning sysselsatt kapital
10%
5%
Rörelsemarginal
0%
Rörelsemarginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen
-5%
2007
7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
2014
2015
Maskinindustri
SNI 28 Omfattar bland annat tillverkning av maskiner för tillverkningsindustri, anläggningsmaskiner,
maskinkomponenter, lyft och godshantering, maskiner för kyla och ventilation, kraftöverföring, motordrivna
handverktyg, pumpar, kompressorer, hydraulik, pneumatik m.m.
För första gången på fyra år ökade försäljningen
2015 för maskinindustrin eller med 4,0 procent.
Eftersom omsättningen ökade i betydligt större
omfattning än kostnaderna resulterade det i ett ökat
rörelseresultat. Rörelsemarginalen ökade med 2,2
procentenheter och uppgick till 8,2 procent. De
finansiella intäkterna ökade något och resulterade i
ett bättre resultat före räntekostnader vilket hade en
positiv inverkan på bruttomarginalen.
Samtliga avkastningsmått förbättrades för
maskinindustrin under 2015. Avkastning på
riskkapital efter skatt ökade som en följd av ett
förbättrat resultatet efter finansnetto.
Kapitalomsättningshastigheten minskade dock
bland annat på grund av ökade finansiella
anläggningstillgångar och övriga
omsättningstillgångar. Ett något minskat varulager
påverkade dock varulageromsättningshastigheten
positivt.
Avkastningsmåtten och vinstmarginalerna inom
maskinindustrin var högst jämfört med övriga
delbranscher. Nyckeltalen för maskinindustrin
ligger nu dessutom något över de historiska
genomsnitten för branschen.
8
MASKININDUSTRI
Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr
Förändring
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
217
45 224
-1,5%
173 426
+4,0%
Avkastningsmått
Totalt kapital
14,0%
+2,5
Sysselsatt kapital
15,7%
+2,9
Eget kapital e skatt
32,0%
+7,5
11,6%
+2,3
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
8,2%
+2,2
Nettovinstmarginal
8,9%
+2,2
Kapitalomsättning
1,21
-3,90 ggr
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
7,6
+0,4 ggr
27
-0,2 dagar
Motorfordonsindustri
SNI 29 Personbilar, lastbilar, bussar samt särskilda komponenter som motorer, säkerhetsutrustning, 4WD och
mekaniska delar
Under 2015 ökade nettoomsättningen med hela
21,7 procent för identiska företag i
motorfordonsindustrin. Kostnaderna och
avskrivningarna ökade inte i lika stor omfattning
vilket påverkade rörelseresultatet positivt.
Rörelsemarginalen ökade med 5,7 procentenheter
och uppgick till 5,6 procent under 2015. Även de
övriga vinstmarginalerna ökade under 2015 till följd
av de förbättrade resultaten före räntekostnader och
efter finansnetto.
Samtliga avkastningsmått inom
motorfordonsindustrin har förbättrats i hög grad.
Resultat före räntekostnader har ökat i större
omfattning än det totala kapitalet, vilket har
påverkat avkastningen på totalt kapital positivt.
Trots att motorfordonsindustrin ökade sina
marginaler och sin lönsamhet mest under året är
nyckeltalen någorlunda svaga i jämförelse med
övriga delbranscher. Däremot visade utfallet i
nyckeltalen ett klart bättre utfall än vad branschen
uppvisade 2010-2014.
MOTORFORDONSINDUSTRI
Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr
Förändring
procentenheter
2015/2014
50 452
+3,2%
330 292
+21,7%
8,8%
+6,5
Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
10,0%
+7,3
Eget kapital e skatt
28,2%
+23,8
7,1%
+5,1
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
5,6%
+5,7
Nettovinstmarginal
6,4%
+5,5
Kapitalomsättning
1,24
+0,06 ggr
Varulageromsättning
20,7
+2,7 ggr
10
-2,4 dagar
Lämnad kredittid
9
Nivå
2015
75
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Leverantörer sammantaget
Under 2015 ökade nettoomsättning för samtliga
leverantörsindustrier. Omsättningen ökade som
mest eller med hela 13,8 procent för leverantörer till
bilindustrin sammantaget. Även rörelsemarginalen
steg för samtliga leverantörsgrupper under året.
Avkastningsmåtten förbättrades genomgående
förutom för leverantörer till maskinindustrin.
Kapitalomsättningshastigheten och
varulageromsättningshastigheten ökade
genomgående för samtliga leverantörsgrupper
under 2015.
Leverantörer till bilindustri
Nettoomsättningen för leverantörer till bilindustrin
ökade under 2015 med 13,8 procent för identiska
företag jämfört med 2014. Kostnaderna för inköpta
varor och tjänster ökade i lägre omfattning än
försäljningen vilket resulterade i att
rörelsemarginalen ökade med 3,2 procentenheter
och uppgick därmed till 7,1 procent.
En betydande ökning av resultat före
räntekostnader och resultat efter finansnetto
medförde att brutto- och nettovinstmarginalerna
steg med 2,7 respektive 2,8 procentenheter under
året. Avkastningen på eget kapital efter skatt ökade
relativt omfattande. En orsak till detta var den
betydande ökningen av resultatet efter finansnetto.
Dessutom reducerades skattekostnaden jämfört
med förgående år.
Lageromsättningen fortsatte att öka även om
förbättringen 2015 var liten. Över en längre period
är det bara leverantörer till bilindustrin av alla
leverantörer och delbranscher i teknikindustri som
trendmässigt ökat sin lageromsättning.
LEVERANTÖRER BILINDUSTRI
Företag
Förändring
procentenheter
2015/2014
Anställda
24 973
+0,9%
Nettoomsättning Mkr
78 753
+13,8%
Totalt kapital
14,4%
+5,5
Sysselsatt kapital
19,5%
+7,2
Eget kapital e skatt
39,5%
+19,1
7,2%
+2,7
Avkastningsmått
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
7,1%
+3,2
Nettovinstmarginal
6,7%
+2,8
Kapitalomsättning
2,00
+0,05 ggr
Varulageromsättning
12,4
+0,3 ggr
31
-2,0 dagar
Lämnad kredittid
10
Nivå
2015
159
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Leverantörer till elektro- och teleindustri
Nettoomsättningen för leverantörer till elektro- och
teleindustrin ökade med 3,0 procent under 2015.
En allt mer omfattande ökning av omsättningen än
kostnaderna genererade en något förbättrad
rörelsemarginal. Även övriga vinstmarginalsmått
förbättrades under året där, utöver
försäljningsökningen, även minskade
räntekostnader bidrog.
Under 2015 förbättrades även samtliga
avkastningsmått för leverantörer till elektro- och
teleindustrin genom bland annat ökad
kapitalomsättning. Kapitalomsättningshastighetens
förändring har sin grund i minskade immateriella
och finansiella tillgångar samt ökad
lageromsättning.
LEVERANTÖRER
ELEKTRO, TELEINDUSTRI
Företag
Anställda
Nivå
2015
78
Förändring
procentenheter
2015/2014
9 188
-1,1%
24 592
+3,0%
Totalt kapital
7,6%
+0,9
Sysselsatt kapital
8,6%
+0,8
12,3%
+1,8
Bruttovinstmarginal
4,8%
+0,4
Rörelsemarginal
3,3%
+0,6
Nettovinstmarginal
4,1%
+0,4
Kapitalomsättning
1,60
+0,04 ggr
Nettoomsättning Mkr
Avkastningsmått
Eget kapital e skatt
Vinstmarginaler
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
8,3
+0,1 ggr
51
-0,7 dagar
Leverantörer till maskinindustri
Nettoomsättningen ökade med begränsade 1,7
procent under 2015 för leverantörer till
maskinindustri. Eftersom inköpskostnaderna och
de totala kostnaderna ökade i mindre omfattning än
omsättningen ökade rörelseresultatet och
rörelsemarginalen något. Förbättringen här var lägst
av alla leverantörsgrupper.
De finansiella intäkterna minskade samtidigt
som de finansiella kostnaderna ökade relativt
mycket. Detta resulterade i ett försämrat resultat
före räntekostnader och efter finansnetto. Således
försämrades brutto- och nettovinstmarginalerna.
Även avkastningen på totalt kapital och avkastning
på eget kapital efter skatt har påverkats negativt av
detta.
Kapitalomsättnigen ökade något, bland annat
som en följd av minskade finansiella
anläggningstillgångar.
11
LEVERANTÖRER MASKININDUSTRI
Företag
Nivå
2015
156
Förändring
procentenheter
2015/2014
Anställda
17 616
-3,3%
Nettoomsättning Mkr
43 687
+1,7%
Avkastningsmått
Totalt kapital
11,7%
-1,1
Sysselsatt kapital
14,5%
+0,1
Eget kapital e skatt
22,6%
-2,5
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
7,1%
-0,9
Rörelsemarginal
6,5%
+0,6
Nettovinstmarginal
6,6%
-0,8
Kapitalomsättning
1,64
+0,05 ggr
Varulageromsättning
7,9
+0,1 ggr
Lämnad kredittid
36
-1,4 dagar
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Leverantörer till byggindustri
Under 2015 ökade försäljningen för leverantörer till
byggindustrin med 5,0 procent. Branschens totala
kostnader inklusive avskrivningar ökade något
mindre vilket medförde en liten ökning i
rörelseresultat. Rörelsemarginalen ökade med 0,8
procentenheter och uppgick till 11,4 procent.
Avkastningsmåtten och vinstmarginalerna blev i
samband med förbättringen 2015 högst av samtliga
grupper av leverantörer. Nyckeltalen är i och med
uppgångarna de två senaste åren dessutom över det
historiska snittet för leverantörer till byggindustrin.
Avkastningen på eget kapital efter skatt har
påverkats av ett ökat resultat efter finansnetto och
ett något minskat justerat eget kapital.
Kapitalomsättningen ökade med 0,08 enheter för
byggindustrins leverantörer. Detta beror bland
annat av minskade totala tillgångar i form av
materiella anläggningstillgångar. Ökad
lageromsättningshastighet är en följd av
omsättningstillväxten samt minskat varulager.
LEVERANTÖRER BYGGINDUSTRI
Företag
Förändring
procentenheter
2015/2014
Anställda
19 760
-3,3%
Nettoomsättning Mkr
52 019
+5,0%
Avkastningsmått
Totalt kapital
19,8%
+1,9
Sysselsatt kapital
23,2%
+2,5
Eget kapital e skatt
50,3%
+5,8
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
12,2%
+0,6
Rörelsemarginal
11,4%
+0,8
Nettovinstmarginal
11,7%
+0,8
Kapitalomsättning
1,62
+0,08 ggr
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
12
Nivå
2015
101
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
9,2
+0,7 ggr
28
-1,3 dagar
Företag i storleksgrupper
REPRESENTATION I ANALYSEN
Omsättning 2015
Företag 2015
Mdr
Andel
Antal
Andel
645,2
77,6%
43
5,9%
Medelstora företag (151-500 anställda)
88,7
10,7%
117
16,0%
Mindre företag (75-150 anställda)
55,0
6,6%
194
26,5%
Små företag (< 75 anställda)
42,7
5,1%
378
51,6%
831,6
100%
732
100%
Stora företag (> 500 anställda)
Totalt
NYCKELTAL I SAMMANDRAG
Avkastning på
sysselsatt kapital
2015
6,2 %
Rörelsemarginal
Förändring
2015/2014
+3,6
Stora företag (> 500 anställda)
2015
11,8 %
Förändring
2015/2014
+4,2
Medelstora företag (151-500 anställda)
14,5 %
-12,9
8,4%
+1,1
Mindre företag (75-150 anställda)
12,4 %
+1,4
6,2 %
+1,0
Små företag (< 75 anställda)
8,5 %
+0,4
4,5 %
+0,2
Totalt
9,1 %
+0,7
3,9 %
-0,2
13
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Stora
företag
(FLER ÄN 500 ANSTÄLLDA)
Nettoomsättningen för teknikföretag med fler än
500 anställda ökade mest av alla storleksgrupper
under 2015 eller med drygt 12,8 procent. Eftersom
kostnaderna ökade i mindre omfattning
förbättrades rörelseresultatet. Rörelsemarginalen
ökade med 3,6 procentenheter till 6,2 procent.
Trots en betydande ökning i skatt ökade
avkastning på eget kapital efter skatt med 11,0
procentenheter. Detta beror till stor del av den
omfattande omsättningstillväxten. Även avkastning
på totalt och sysselsatt kapital förbättrades av denna
anledning under 2015.
Kapitalomsättningen ökade något under 2015,
vilket bland annat orsakats av kortare kredittider.
På grund av den stora omsättningstillväxten har
ökningar i övriga omsättningstillgångar och övriga
materiella tillgångar inte fått något negativt
genomslag på varken kapitalomsättningen eller
avkastningsmåtten.
STORA FÖRETAG
Företag
Förändring
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
43
Anställda
120 406
+0,5%
Nettoomsättning Mkr
645 149
+12,8%
Avkastningsmått
Totalt kapital
10,5%
+3,7
Sysselsatt kapital
11,8%
+4,2
Eget kapital e skatt
22,5%
+11,0
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
8,9%
+3,0
Rörelsemarginal
6,2%
+3,6
Nettovinstmarginal
7,2%
+3,4
Kapitalomsättning
1,19
+0,03 ggr
Varulageromsättning
11,1
+0,9 ggr
28
-1,7 dagar
Lämnad kredittid
Medelstora
företag
(151-500 ANSTÄLLDA)
MEDELSTORA FÖRETAG
Nettoomsättningen för teknikföretag med 151-500
anställda ökade med 5,4 procent under 2015.
Rörelsemarginalen förbättrades men på grund av
omfattande minskningar i finansiella intäkter har
brutto- och nettovinstmarginalen påverkats
negativt.
De reducerade finansiella intäkterna fick även
stort negativt genomslag på samtliga
avkastningsmått. Trots detta hade de medelstora
bolagen i jämförelse med övriga storleksgrupper, för
tredje året i rad, högst avkastning och
vinstmarginaler.
Förändring
Företag
procentenheter
2015
2015/2014
117
Anställda
29 506
-1,8%
Nettoomsättning Mkr
88 696
+5,4%
Totalt kapital
12,3%
-11,8
Sysselsatt kapital
14,5%
-12,9
Eget kapital e skatt
23,0%
-28,5
Avkastningsmått
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
8,9%
-8,6
Rörelsemarginal
8,4%
+1,1
Nettovinstmarginal
8,3%
-8,4
Kapitalomsättning
1,38
+0,01 ggr
7,6
-0,1 ggr
34
-1,0 dagar
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
14
Nivå
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Mindre
företag
(75-150 ANSTÄLLDA)
Försäljningen för företag med 75-150 anställda
ökade med 7,9 procent under 2015. På grund av
mindre omfattande kostnadsökningar förbättrades
rörelsemarginalen något.
Omsättningstillväxten samt ett något minskat
justerat eget kapital fick genomslag på avkastning på
riskkapital efter skatt som förbättrades under året.
Högre kapitalomsättningshastighet bidrog också
något till förbättrad avkastning.
Trots fortsatt förbättrade nyckeltal under 2015
ligger dessa kvar på de historiska genomsnitten.
Små
företag
(<75 ANSTÄLLDA)
De minsta företagen, eller färre än 75 anställda,
redovisade en omfattande nettoomsättningstillväxt
under 2015. Vinstmarginalerna var någorlunda
oförändrade under året vilka bland annat
påverkades av något minskade finansiella intäkter. I
jämförelse med övriga storleksgrupper visade de
små företagen generellt lägre avkastning och lägre
vinstmarginaler.
Minskat varulager har påverkat
varulageromsättningshastigheten positivt samtidigt
som kapitalomsättningen har ökat som en följd av
någorlunda oförändrade tillgångar.
Små förändringar i marginaler och avkastning
innebar att småföretagens nyckeltal fortfarande är
lägre än de historiska genomsnitten.
MINDRE FÖRETAG
Företag
procentenheter
2015
2015/2014
194
Anställda
20 138
+0,7%
Nettoomsättning Mkr
55 027
+7,9%
Totalt kapital
10,7%
+1,1
Sysselsatt kapital
12,4%
+1,4
Eget kapital e skatt
18,9%
+3,6
Bruttovinstmarginal
7,0%
+0,4
Rörelsemarginal
6,2%
+1,0
Nettovinstmarginal
6,1%
+0,4
Kapitalomsättning
1,53
+0,07 ggr
Varulageromsättning
7,7
+0,2 ggr
Lämnad kredittid
40
-1,7 dagar
Nivå
procentenheter
2015
2015/2014
Avkastningsmått
Vinstmarginaler
SMÅ FÖRETAG
Företag
Förändring
378
Anställda
16 495
-2,5%
Nettoomsättning Mkr
42 730
+7,4%
Avkastningsmått
Totalt kapital
7,5%
+0,4
Sysselsatt kapital
8,5%
+0,4
11,0%
+0,7
Eget kapital e skatt
Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
5,0%
-0,1
Rörelsemarginal
4,5%
+0,2
Nettovinstmarginal
4,3%
0,0
Kapitalomsättning
1,50
+0,09 ggr
6,7
+0,6 ggr
46
+0,7 dagar
Varulageromsättning
Lämnad kredittid
15
Förändring
Nivå
LÖNSAMHET OCH EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR TEKNIKFÖRETAG 2015
Analysens omfattning
Lönsamhetsanalysen 2015 omfattar 732 företag. Av
dessa var 713 identiska i den bemärkelsen att de
deltog även 2014 utan allt för stor omstrukturering
av verksamheten. Övriga företag har antingen gått i
konkurs, omstrukturerats, sålts, förvärvats eller
bortfallit ur analysen av andra skäl. Företagen som
tillfrågats i undersökningen är medlemmar i
Teknikföretagen. Förändringstal gäller i hela
rapporten för identiska företag.
Vidare koncentreras analysen till företagens
svenska verksamhet. Dotterbolag i utlandet
bortfaller, medan utländska koncerners
dotterföretag i Sverige ingår i materialet. Genom att
inte analysera koncerner som helheter, utan på
företagsnivå är ambitionen att så långt som möjligt
begränsa materialet till teknikföretags anläggningar
i Sverige.
Företagen tillämpade för första gången BFNAR
2012:1 (K3) år 2014. Övergången har inte föranlett
några korrigeringar av ingående balanser, RR, BR
eller kassaflöden från Teknikföretagens sida. En del
företag har påverkats av övergången, andra inte.
Effekterna av övergången bedöms ha varit små.
Metodbeskrivning
Teknikföretagens lönsamhetsanalys bygger på
företagens årsredovisningar. Dessutom inhämtas
kompletterande information via en enkät som sänds
ut i samband med företagens bokslut. Inga
justeringar av balansräkningen genomförs förutom
16
att alla avkastningsmått beräknas med hjälp av ett
genomsnitt av ingående och utgående balans.
Teknikföretagens kalkylmässiga metod, baserat
på återanskaffningsvärden av materiella
anläggningstillgångar, upphörde från och med
undersökningen 2007.
Definitioner nyckeltal
(BALANSRÄKNINGENS POSTER RÄKNAS SOM ETT GENOMSNITT AV IB OCH UB)
Avkastning på totalt kapital
Resultat före räntekostnader / Totalt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter avsk. + Finansiella intäkter) /
(Totalt kapital – ej räntebärande skulder )
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto / Justerat eget kapital
Avkastning på eget kapital efter skatt
(Resultat efter finansnetto - faktisk skatt) /
Justerat eget kapital
Bruttomarginal
Resultat före räntekostnader / Omsättning
Kapitalomsättningshastighet
Omsättning / Totalt kapital
Kapitalomsättningshastighet på sysselsatt kapital
Omsättning / (Totalt kapital - Ej räntebärande skulder)
Nettomarginal
Resultat efter finansnetto / Omsättning
Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar / Omsättning
Bidrag finansnetto
Nettomarginal – Rörelsemarginal
Lageromsättningshastighet
Omsättning / Varulager
Skuldsättningsgrad
Skulder / Justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital
Genomsnittlig skuldränta
Räntekostnader / Skulder
Räntemarginal
Avkastning på totalt kapital - Genomsnittlig skuldränta
Genomsnittlig kredittid
(Kundfordringar * 360) / Omsättning
Omsättning per anställd
Omsättning / Antalet anställda
Förädlingsvärde
Resultat före avskrivningar + totala arbetskraftskostnader
Förädlingsvärde alternativt
Omsättning - samtliga kostnader exkl. totala
arbetskraftskostnader
Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsvärde / Antal anställda
Förädlingsgrad
Förädlingsvärde / Omsättning
17
Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2014 19
Lönsamhet och ekonomiska
nyckeltal för teknikföretag 2015
Anders Rune
Telefon 08-782 08 36
[email protected]
Bengt Lindqvist
Telefon 08-782 08 34
[email protected]
Beställning av tryckt exemplar:
www.teknikforetagen.se
Teknikföretagen | Box 5510, 114 85 Stockholm | Telefon 08-782 08 00 | Fax 08-782 09 00 | www.teknikforetagen.se