Kriterier - Trafikverket

advertisement
1(6)
Kriterier
Granskning av produkter sker antingen enligt Tabell 1 utifrån riskfraser (KIFS 2005:7) eller enligt
Tabell 2 utifrån faroangivelser (CLP-förordningen, EG nr. 1272/2008).
CLP-förordningen träder i kraft för blandningar från och med 1 juni 2015. Därefter ska ingen
information om klassificering enligt KIFS 2005:7 (Tabell 1) anges i säkerhetsdatabladet. Detta innebär
att Tabell 1 enbart kan användas för produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015. För
dessa produkter behöver säkerhetsdatabladet inte uppdateras förrän 1 juni 2017.
Tabell 1 Kriterier enligt KIFS 2005:7
Egenskaper / ämnen
1. Cancerframkallande
2. Mutagena
3. Reproduktionstoxiska
Definition
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Cancerframkallande i kategori 1
eller 2 (R45, R49)
b) Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Cancerframkallande i kategori 3
(R40)
a) Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Mutagen i kategori 1 eller 2
(R46)
b) Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Mutagen i kategori 3 (R68)
a)
a)
b)
4. Spädbarnsskador
5. Hormonstörande
6. Persistenta,
bioackumulerbara och
toxiska organiska ämnen
(PBT)2
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Reproduktionstoxisk i kategori
1 eller 2 (R60 och/eller R61)
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Reproduktionstoxisk i kategori
3 (R62 och/eller R63)
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen: Kan
skada spädbarn under amningsperioden
(R64)
Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1
eller Cat 2 i EU:s EDS Database1
Ämnen med
1) Halveringstid
> 60 d i havsvatten eller
> 40 d i sötvatten eller
> 180 d i marint sediment eller
> 120 d sötvattensediment eller
> 120 d i jord samt
2) BCF > 2000 samt
3) Kronisk NOEC
< 0.01 mg/l eller
< 30 mg/kg föda eller
CMR eller klassificerat T; R48 eller Xn;
Haltgräns (vikts %)
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
0,5%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
5%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
1
EDS Database and Categorization kan laddas ned via:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm.
2
För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en
eventuell PBT-klassificering.
2(6)
R48 eller R64
7. Mycket persistenta och
mycket bioackumulerbara
organiska ämnen (vPvB) 3
Ämnen med
1) Halveringstid
> 60 d i havsvatten eller sötvatten eller
> 180 d i marint eller sötvattensediment
eller
>180 d i jord samt
2) BCF > 5000 (Bio Concentration Factor)
8. Bly (Pb)
Bly eller blyföreningar
9. Kvicksilver (Hg)
Kvicksilver eller kvicksilverföreningar
10. Kadmium (Cd)
Kadmium eller kadmiumföreningar
11. Farligt för ozonskiktet
Ämnen med Ozone Depletion Potential
(ODP) > 0 (R59)
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
12. Allergiframkallande
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Allergiframkallande vid
inandning och/eller hudkontakt (R42, R43)
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklasserna Mycket giftigt eller Giftigt vid
inandning, hudkontakt och/eller förtäring
(R23, R24, R25, R26, R27 eller R28)
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklasserna Giftigt eller Mycket giftigt:
risk för allvarliga bestående hälsoskador vid
inandning, hudkontakt eller förtäring (R39
kombinerat med R23, R24, R25, R26, R27
eller R28)
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Giftigt:
risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig
exponering genom
inandning, hudkontakt eller förtäring (R48
kombinerat med R23,
R24 och/eller R25)
Ämnen som har en begynnelsekokpunkt <
250ºC mätt vid ett standardtryck av 101,3
kPa, och som uppfyller kriterierna för riskfraserna:
R20 (Farligt vid inandning), eller
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1% för R26, R27, R28
25% för R23, R24, R257
13. Akut giftighet
14. Akut giftighet med risk för
bestående hälsoskador
15. Hög kronisk giftighet
16. Flyktiga organiska kemiska
ämnen
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%4
Totalförbud 5
0,01%6
1% för R26, R27, R28
10% för R23, R24, R25
10 %
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
10%
3
För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en
eventuell PBT-klassificering
4
Bly finns upptaget på Trafikverkets förbudslista, se Tabell 5.
5
Låga halter kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller utanför förbudet. Med låga halter menas en
förekomst av 2,5 mg eller mindre per kg.
6
Kadmium finns upptaget på Trafikverkets förbudslista, se Tabell 5.
Vid summering av ämnen med akut giftighet kan BASTA:s sammanräkningsregler ”Alternativ 1”användas
(www.bastaonline.se)
7
3(6)
17. Miljöfarligt
a)
b)
c)
R23 (Giftigt vid inandning), eller
R65 (Farligt: kan ge lungskador vid
förtäring), eller
R67 (Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad), eller
R48 kombinerat med R20 (Farligt: risk för
allvarliga hälsoskador vid långvarig
exponering genom inandning)
Ämnen som uppfyller kriterierna för att
klassificeras som Mycket giftiga för
vattenlevande organismer (R50)
Ämnen som uppfyller kriterierna för att
klassificeras som Mycket giftiga eller
Giftiga för vattenlevande organismer och
samtidigt kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53 eller
R51/53)
Ämnen som har uppfyller kriterierna i
faroklassen Miljöfarlig: kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön (R53).
(Inkluderar även R50/53, R51/53, R52/53)
25 % endast om M= 18,9
2,5% för enbart R50/53ämnen med M=1
25% för enbart R51/53ämnen
25%
8
Detta gäller om inga ämnen har specifikt lägre haltgränser angivna i Klassificeringslistan (bilaga VI, tabell 3.2 i
Förordning (EG) nr 1272/2008).
9
M = Multiplikationsfaktorn enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och beror på L(E)C50-värdet. För
ämnen med andra M-värden gäller haltgränser enligt tabellerna i 13a och 14 enligt KIFS 2005:7. För
sammanräkning kan BASTA:s sammanräkningsregler ”Alternativ 1” användas (www.bastaonline.se).
4(6)
Tabell 2 Kriterier enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Egenskaper / ämnen
1. Cancerframkallande
a)
b)
2. Mutagena
a)
3. Reproduktionstoxiska
a)
Definition
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Cancerogenitet, kategori 1A eller 1B
(H350)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Cancerogenitet, kategori 2 (H351)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Mutagenitet i könsceller, kategori 1A eller
1B (H340)
b) Ämnen som uppfyller kriterierna för
Mutagenitet i könsceller, kategori 2 (H341)
b)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller
1B (H360)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Reproduktionstoxicitet, kategori 2 (H361)
4. Spädbarnsskador
Ämnen som uppfyller kriterierna för
Reproduktionstoxicitet, kategori Effekter på
eller via amning (H362)
5. Hormonstörande
Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1
eller Cat 2 i EU:s EDS Database 10
samt kandidatämnen med hormonstörande
egenskaper11
Ämnen med
1) Halveringstid
> 60 d i havsvatten eller
> 40 d i sötvatten eller
> 180 d i marint sediment eller
> 120 d sötvattensediment eller
> 120 d i jord samt
2) BCF > 2000 (våtvikt) samt
3) Toxicitet
NOEC eller EC10 < 0,01 mg/l
eller CMR - Cancerframkallande 1A, 1B
(H350). Reproduktionstoxiska 1A, 1B, 2
(H360 och H361) eller klassificerat H372
eller H373
Ämnen med
1) Halveringstid
> 60 d i havsvatten eller sötvatten eller
6. Persistenta,
bioackumulerbara och
toxiska organiska ämnen
(PBT)12
7. Mycket persistenta och
mycket bioackumulerbara
organiska ämnen (vPvB) 13
Haltgräns (vikts %)
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
0,3%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
3%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
0,3%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
10
EDS Database and Categorization kan laddas ned via:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm.
11
I enlighet med Reach Artikel 57f.
12
För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en
eventuell PBT-klassificering.
13
För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en
eventuell PBT-klassificering.
5(6)
> 180 d i marint eller sötvattensediment
eller
>180 d i jord samt
2) BCF > 5000 (våtvikt)
0,1%14
8. Bly (Pb)
Bly eller blyföreningar
9. Kvicksilver (Hg)
Kvicksilver eller kvicksilverföreningar
10. Kadmium (Cd)
Kadmium eller kadmiumföreningar
11. Farligt för ozonskiktet
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen farligt för ozonskiktet (EUH
059, H420)
0,1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Luftvägssensibiliserande
(H334)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Hudsensibiliserande (H317)
0,2%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
1%
För respektive ämne,
halterna ska inte summeras
De ATE-värden 17 som minst
ger produkten klassning
Akuttoxisk, kategori 3.
Summeras för varje relevant
exponeringsväg
ATE ≤ 300
12. Allergiframkallande
a)
b)
13. Akut toxicitet
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Akuttoxisk i kategori 1, 2 eller
3
Oral: H300, H301
Dermal: H310, H311
Inhalation: H330 eller H331
14. Toxicitet vid enstaka
exponering
a)
b)
c)
14
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Specifikt organtoxiskt vid
enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 1
(H370)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Specifikt organtoxiskt vid
enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 2
(H371)
Kemiska produkter som uppfyller
kriterierna för klassning som
Aspirationstoxiska i kategori 1 (H304)
Totalförbud 15
0,01%16
ATE ≤ 1000
Gaser ATE ≤ 2500
Ångor ATE ≤ 10
Damm/dimma ATE ≤ 1,0
1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
10%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
Kriteriet är inte något
ämneskriterium utan gäller
för den kemiska produkten
Bly finns upptaget på Trafikverkets förbudslista, se Tabell 5.
15
Låga halter kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller utanför förbudet. Med låga halter menas en
förekomst av 2,5 mg eller mindre per kg.
16
17
Kadmium finns upptaget på Trafikverkets förbudslista, se Tabell 5.
ATE= Acute Toxic Estimate/Uppskattad akut toxicitet. De olika ATE-värdena för olika exponeringsvägar
redovisas i BASTA:s Sammanräkningsregler (www.bastaonline.se).
6(6)
15. Toxicitet vid
upprepad exponering
a)
b)
16. Flyktiga organiska kemiska
ämnen
17. Miljöfarligt
a)
b)
c)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Specifikt organtoxiskt vid
upprepad exponering (STOT-RE) i kategori
1 (H372)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Specifikt organtoxiskt vid
upprepad exponering (STOT-RE) i kategori
2 (H373)
Ämnen som har en begynnelsekokpunkt <
250ºC mätt vid ett standardtryck av 101,3
kPa, och som uppfyller kriterierna för någon
av farobeteckningarna:
Dödligt, Giftigt eller Skadligt vid inandning
(H330, H331, H332),
Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
(H336),
Kan orsaka organskador (H371) eller
Kan orsaka organskador genom lång eller
upprepad exponering (H373)
Ämnen som uppfyller kriterierna för
faroklassen Farligt för vattenmiljön,
kategori akut 1 (H400)
1%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
10%
För respektive ämne,
halterna ska
inte summeras
10%
Ämnen som uppfyller kriterierna
faroklassen Farligt för vattenmiljön,
kategori kronisk 2 (H411) (inkluderar även
ämnen med kronisk 1 (H410))
Ämnen som uppfyller kriterierna i
faroklassen Farligt för vattenmiljön,
kategori kronisk 4 (H413). Sammanräkning
inkluderar även kronisk 1,2 och 3 (H410,
H411 och H412)
2,5% för H410-ämnen med
M=1
25% för H411-ämnen
25% om M= 118,19
25%
18
Detta gäller om inga ämnen har specifikt lägre haltgränser angivna i Klassificeringslistan (bilaga VI, tabell 3.2
i Förordning (EG) nr 1272/2008).
19
M = Multiplikationsfaktorn enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och beror på L(E)C50-värdet.För
sammanräkning kan BASTA:s sammanräkningsregler användas (www.bastaonline.se).
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards