Ladda hem dokument

advertisement
STOCKHOLMS KULTURNÄMND
Utskottet för kulturstöd
PROTOKOLL NR 1/2001
Paragrafer 1 - 8
Tid:
Onsdagen den 7 februari 2001, kl. 17.00 – 18.50
Plats:
Kulturförvaltningens sammanträdesrum, Beridarbansgatan 1-3
Justerat
den 15 / 2 2001
Madeleine Sjöstedt
Eva-Louise Erlandsson-Slorach
Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp)
Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s)
Cecilia Gardner Larsson (m)
Per Sundgren (v)
Gunilla Vretblad-Rydé (m)
Ersättare:
Anna Hultgren (sp)
Ingvar von Malmborg (mp)
ordförande
vice ordföranden
§§ 3 - 8
Förhinder:
Robert Lisborg (kd)
Tjänstemän vid kulturförvaltningen:
Kulturdirektör/förvaltningschef Eva Schöld
Lillemor Gardart nämndsekreterare
Kulturstödsavdelningen:
Mats Sylwan
§§ 1-4
Birgitta Asplund Hansen
Monica Christensen
Mika Romanus
Elisabeth Wengström
Stockholms kulturnämnd
Utskottet för kulturstöd 2001-02-07
-2-
Protokoll nr 1/2001
§ 1.
Välkommen till ny chef för avdelningen för kulturstöd
Ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) hälsade å utskottets vägnar Mats Sylwan
välkommen till det första utskottssammanträdet sedan han i januari 2001 tillträdde som
chef för avdelningen för kulturstöd.
§ 2.
Justering av dagens protokoll
BESLUT
Ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordföranden Eva-Louise ErlandssonSlorach (s) utsågs att justera dagens protokoll.
§ 3.
Förslag om verksamhetsstöd för år 2001 till kulturverksamheter i Stockholm
Dnr: 403/753/2000
Kulturförvaltningen hade den 26 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag om
verksamhetsstöd för år 2001 till kulturverksamheter i Stockholm. Utskottet för
kulturstöd föreslogs i tjänsteutlåtandet
att
besluta i enlighet med förvaltningens i tjänsteutlåtandet bilagda förslag i tabell
om verksamhetsstöd för år 2001.
I ärendet uppkom överläggning. Ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) upptog till
behandling de olika verksamheterna var för sig. Birgitta Asplund informerade om
musikverksamheterna och vid sammanträdet utdelades kompletterade information om
Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RfoD). Mika Romanus informerade om
teaterverksamheterna. Förvaltningens tjänstemän besvarade frågor från utskottets
ledamöter och ersättare.
BESLUT
Utskottet för kulturstöd beslöt, efter överläggning
att
för var och en av verksamheterna bifalla kulturförvaltningens förslag i
tjänsteutlåtandet, d.v.s.
Stockholms kulturnämnd
Utskottet för kulturstöd 2001-02-07
Kulturverksamhet
-3-
Protokoll nr 1/2001
År 2001
2000 års stöd
Musik
Riksföreningen för Folkmusik
215 000
och Dans (RfoD)
500 000 + 300 000 (engångsbidrag)
Re:Orient
250 000
300 000
Selam
200 000
200 000
Film
Stockholms Filmfestival
Zita
1 000 000
375 000
700 000
350 000
Totalt
2 675 000
1 715 000
§ 4.
Anmälan av kulturchefens beslut enligt delegation angående projektbidrag
kulturstöd
Dnr: 403/129/2000
Dnr: 403/76/2001
Anmälan gjordes av kulturchefens beslut den 5 december 2000 (enligt beslutsprotokoll
nr 12/2000), den 21 december 2000 (enligt beslutsprotokoll nr 13/2000), den 21
december 2000 (enligt beslutsprotokoll nr 1/2001- budget 2001) samt den 24 januari
2001 (enligt beslutsprotokoll nr 2/2001) om projektbidrag - kulturstöd.
Kulturdirektör Eva Schöld informerade bl.a. om överväganden som förevarit före beslut
med anledning av ansökningar om stöd till skärgårdsbåtarna Mariefred och Blidösund. I
ärendet uppkom överläggningar, varunder förvaltningens tjänstemän besvarade frågor
från utskottets ledamöter och ersättare.
BESLUT
Utskottet för kulturstöd beslöt att godkänna anmälan.
§ 5.
Anmälan av fördelning av retroaktivt ateljébidrag för andra halvåret 2000
Dnr: 405/510/2000
Anmäldes förteckning av den 26 januari 2001 utvisande fördelning av retroaktivt
ateljébidrag för andra halvåret 2000.
Stockholms kulturnämnd
Utskottet för kulturstöd 2001-02-07
-4-
Protokoll nr 1/2001
BESLUT
Utskottet för kulturstöd beslöt efter överläggning att godkänna anmälan.
§ 6.
Anmälan av belastningstablå
Kulturförvaltningen hade avgivit tablå utvisande beslutade utbetalningar för kulturstöd
t.o.m. den 24 januari 2000, enligt bilaga A till detta protokoll.
BESLUT
Utskottet för kulturstöd beslöt att godkänna anmälan.
§ 7.
Fråga om hyresförhållanden vid Skeppsholmen
Kulturdirektör Eva Schöld informerade, efter fråga av ersättaren Ingvar von Malmborg
(mp), att förhandlingar fortfarande pågår beträffande hyresförhållandena vid
Skeppsholmen.
BESLUT
Utskottet för kulturstöd tackade för informationen.
§ 8.
Frågor om Pistolteatern och teater Replica
Efter fråga av ersättaren Ingvar von Malmborg (mp) informerade Mika Romanus om
verksamheten vid Pistolteatern samt att ett sammanträffande med företrädare för teater
Replica kommer att äga rum kommande vecka.
BESLUT
Utskottet för kulturstöd tackade för informationen.
Vid protokollet
Lillemor Gardart
Download