7. Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp)

advertisement
STOCKHOLMS
KULTURFÖRVALTNING
Handläggare: Mats Sylwan
Tfn 08-508 31 928
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2004-10-05
KuN 2004-11-02
Nr 7
Dnr: 003/940/2004
Till
Kulturnämnden
Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) om kulturens Pride
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
att
överlämna och åberopa kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse
från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) om kulturens Pride.
Eva Schöld
Kulturdirektör
Mats Sylwan
Avdelningschef
UTLÅTANDE
Ärendet
Kulturnämnden beslöt vid sammanträde den 21 september 2004, § 155, att godkänna anmälan
av skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) om kulturens Pride och uppdrog åt
kulturförvaltningen att bereda ärendet. I skrivelsen från Folkpartiet Liberalerna ombeds
kulturförvaltningen att undersöka vilket samarbete som i dag sker med Stockholm Pride
festival, vilka kontakter som odlas och vilken framtida potential som festivalen kan rymma.
Skrivelsen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom avdelningen för kulturstöd.
Bakgrund
Sedan starten 1998 har Stockholm Pride vuxit till att bli en av Stockholms största och mest
uppskattade festivaler och det största Pridefirandet i Norden. Årligen lockar festivalen
mängder av turister från Sverige och andra länder och blir därmed den största frizonen för
homo-, bi- och transsamhället.
Vid den senaste festivalen i juli 2004 låg centrum för festivalen i Tantolunden och
Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. I Pride park i Tantolunden byggdes ett
festivalområde upp med restauranger, caféer, butiker, föreningar, attraktioner och stora scener
med program varje eftermiddag och kväll. Pride House i Mondo, Medborgarplatsen 8, fylldes
under veckan med semiarier, debatter, filmvisningar, teater, workshops och uppträdanden.
Huvudevenemanget har alla år varit den stora paraden genom Stockholm.
Ekonomiska villkor
Pride festivalen har en mycket bred ekonomisk struktur som till stor del bygger på
egenintäkter genom biljettförsäljning, reklam och sponsring. Offentliga bidrag kanalseras
genom myndigheter och kommunala förvaltningar som har intressen i exempelvis
seminarieverksam-heten, informationsutställningar eller programverksamhet. I det omfattande
programmet fanns kulturförvaltningen representerat genom Yoko Ono-utställningen på
Kulturhuset. Några av de verksamheter som får kulturstöd bidrog till festivalen, bland annat
Stockholms Filmfestival.
Förvaltningens synpunkter
Stockholm Pride har utvecklats till en årlig folkfest som når långt utanför det gaysamhälle
som skapade festivalen. De senaste åren har kontaktytorna mellan detta samhälle och
Stockholms kulturinstitutioner utvecklats på ett positivt sätt. Kulturförvaltningen har dock inte
mottagit någon ansökan från Stockholm Pride om kulturstöd för arrangemanget i sin helhet.
Däremot har det tidigare år inkommit ansökningar för enskilda projekt som funnits med i
festivalens program.
Festivalens koncept är mycket brett och huvuddelen av scenutbudet utgörs av populärmusik
med kommersiell inriktning. Innevarande år fanns det få arrangemang som skulle motivera
kulturstöd men kulturförvaltningen ser positivt på ett framtida samarbete med verksamheter
knutna till festivalen.
SLUT
Download