Yrkande SD Europride 2018 KS 2017-03

advertisement
Yrkande (SD)
Kommunstyrelsen 2017-03-01
Ärende 2.2.9
Stadens deltagande - Europride 2018
Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering. I kommunallagen 2§ står det
att ”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för
något annat.”
Medborgarna i Sverige skyddas även av diskrimineringslagen. Och sexuell läggning är en
diskrimineringsgrund.
När det gäller hatbrott så skärps straffet om motiv för brottet är att kränka en person på grund
av sexuell läggning.
Vi står bakom Göteborgs Stads arbete för mänskliga rättigheter, men formerna för detta har vi
inte kunnat påverka. West Pride är ett sätt att synliggöra HBTQ-rörelsen. Alla intressegrupper
har rätt att verka för sin sak och anordna parader, festivaler och verka som lobbyister. Man
måste dock skilja på intresserörelser och det kommunala uppdraget.
SD anser att West Pride och Europride 2018 har en funktion att fylla, men vi anser att
arrangemangen inte ska belasta stadens budget. HBTQ-rörelsen har många aktörer som verkar
ideellt. Det borde vara fullt möjligt att arrangemangen överfördes till en stiftelse eller i
föreningsform så att finansieringen inte behöver belasta Göteborgs skattebetalare.
Vi prioriterar vård, skola och omsorg.
Vidare är detta en principfråga som bör behandlas i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Göteborg Stad avvecklar allt ekonomiskt engagemang i West Pride.
Att Göteborg Stad inte bidrar ekonomiskt till Europride 2018.
Att Stadsledningskontoret får i uppdrag att omgående utreda möjligheten att överföra West
Pride i stiftelseform eller föreningsform. Den nya organisationen innebär att Göteborgs
engagemang ekonomiskt eller via arbetstimmar i West Pride avvecklas helt.
Att ärendet går vidare till Kommunfullmäktige.
Download